Bylo tomu tak však jen do dne, než do kabinetu gymnaziálního učitele Borůvky vešla jeho bývalá přítelkyně paní Vodičková a vyzvala jej, aby jí jako své zákonné manželce začal platit výživné na manželku, neboť má rizikové těhotenství a je v pracovní neschopnosti, a tedy bez příjmu.

Jen co se pan Borůvka z tohoto překvapení vzpamatoval, vykázal paní Vodičkovou z kabinetu s doporučením návštěvy a vyšetření u psychiatra, protože jejich partnerský vztah již dávno skončil a on je již tři roky šťastně ženat s paní Borůvkovou, což je paní Vodičkové již dávno známo. Ještě před svým nuceným odchodem však stačila paní Vodičková panu Borůvkovi připomenout, že spolu uzavřeli manželství na dovolené před pěti lety v Jižní Americe a svůj výstup triumfálně zakončila sdělením, že jeho manželství s paní Borůvkovou je z tohoto důvodu neplatné, a že se tedy spolu sejdou u soudu. „Budeš platit jak mourovatý na mě i na dítě, které se mi narodí,“ zakřičela závěrem paní Vodičková přes školní chodbu na pana Borůvku.

Nutno říci, že pan Borůvka byl z návštěvy paní Vodičkové jako v Jiříkově vidění a stále mu v uších zněla poslední slova expřítelkyně o soudu a placení. Od té chvíle chodil jako ve snách a pořád věřil, že si z něj expřítelkyně jen vystřelila. Nicméně si při její neočekávané návštěvě ve škole všiml, že je skutečně těhotná, a to jejím slovům dávalo jistou váhu.

Osud pana Borůvky se zanedlouho naplnil – v okamžiku, kdy mu od soudce Sádla z okresního soudu přišel návrh paní Vodičkové o stanovení výživného na manželku s předvoláním k jednání. Pan Borůvka v obavě o osud svého manželství s paní Borůvkovou, které považoval za platné, neprodleně po obdržení obsílky navštívil místního advokáta Perkase s žádostí o právní pomoc. Advokátovi mimo jiné sdělil, že byl skutečně před pěti lety s paní Vodičkovou na dovolené v Kostarice, kdy hotel, ve kterém byli ubytováni, poskytoval jako jistou „exkluzivní službu“ možnost uzavřít manželství na pláži u moře.

S ohledem na romantičnost nabízené služby, když se tehdy oba domnívali, že takto uzavřené manželství není pro české občany platné a závazné, této možnosti využili a sňatek na pláži za účasti dvou hotelem zajištěných svědků a oddávajícího uzavřeli. Na důkaz tohoto aktu jim byla oddávajícím předána jistá písemnost. Po návratu domů nikomu nic neřekli a ani tuto událost žádným úřadům neohlásili. Za několik měsíců se pak oba ve zlém rozešli, neboť pan Borůvka si našel novou známost.

Z listiny, kterou pan Borůvka přinesl s sebou, Perkas zjistil, že byla vystavena tamním církevním orgánem. „Nic Vodičkové platit nebudu, žádné platné manželství jsem s ní neuzavřel, zbláznila se,“ prohlásil pan Borůvka před Perkasem na závěr.

Co advokát Perkas panu Borůvkovi sdělil?

A) platné je manželství pana Borůvky s paní Borůvkovou,

B) platné je manželství pana Borůvky s paní Vodičkovou,

C) ani jedno manželství není platné.

Řešení a poučení advokáta Perkase

Manželský trojúhelník – správně je odpověď B).

Advokát Perkas panu Borůvkovi sdělil, že čeští státní příslušníci mohou platně v cizině uzavřít sňatek, kdy podle § 19 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, se způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti řídí právem státu, jehož je tato osoba příslušníkem. Podle § 20 téhož zákona se pak forma uzavření manželství řídí právem místa, kde se manželství uzavírá. Z informací sdělených panem Borůvkou a zejména pak z listiny, kterou pan Borůvka a paní Vodičková obdrželi na Kostarice po obřadu, vyplývá, že manželství na Kostarice uzavřeli za účasti dvou svědků před oddávajícím, tamním církevním orgánem. Jelikož byly splněny podmínky platnosti uzavření manželství stanovené zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, sňatek pana Borůvky s paní Vodičkovou platně vznikl.
Skutečnost, že se oba v době uzavírání sňatku v Kostarice domnívali, že toto manželství není pro občany České republiky platné a závazné, nemá právní význam, neboť se nejednalo o omyl, se kterým § 15a odst. 1) zákona o rodině spojuje neplatnost manželství.
Naproti tomu manželství pana Borůvky s paní Borůvkovou je neplatné, neboť bylo uzavřeno v době, kdy byl již pan Borůvka platně ve svazku manželském s paní Vodičkovou – podle § 11 odst. 1) zákona o rodině nemůže být uzavřeno manželství mezi ženatým mužem nebo vdanou ženou. Z tohoto důvodu je pak u soudu projednatelná i žaloba podaná paní Vodičkovou vůči panu Borůvkovi o stanovení výživného na manželku, kdy soud jako předběžnou otázku vyřeší platnost obou uzavřených manželství pana Borůvky.
Advokát Perkas pana Borůvku do budoucna poučil, že pokud nechce setrvat ve svazku manželském s paní Vodičkovou, měl by co nejdříve podat žalobu o rozvod jeho manželství s paní Vodičkovou. Současně mu sdělil, že pokud by paní Vodičková v době narození dítěte již nebyla znovu provdána za jiného muže (za předpokladu předchozího rozvodu s Borůvkou), musel by podat žalobu na popření otcovství k narozenému dítěti. Svědčila by mu totiž zákonná domněnka otcovství stanovená v § 51 odst. 1) zákona o rodině: narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, považuje se za otce manžel matky.

Seriál připravil advokát Petr Kausta

www.kausta.cz