Komentovanou prohlídku vedl ředitel územního odborného pracoviště v Ostravě Národního památkového ústavu Mgr. Michal Zezula, Ph.D. spolu s vedoucí archeologického výzkumu Mgr. Barbarou Marethovou.

"Jedná se o prostor v původním jádru středověkého města, jehož hlavní komunikační osu tvořila ulice Velká spojující tzv. Hrabovskou bránu s náměstím( dnešní Masarykovo náměstí). Tato uliční síť vznikla současně se samotným městem založeným mezi léty 1267 - 1279. Záchranný archeologický výzkum Ostrava - Nové Lauby je do dnešní doby největším výzkumem v jádru středověkého města v Moravskoslezském kraji," řekl mimo jiné Michal Zezula.

Probíhající výzkum se zabývá dokumentací zbývajících sklepních prostor, které zasahují i do středních částí parcel a dalších, souvisejících se zástavbou podél Pivovarské ulice. Většina výzkumu se však věnuje starším středověkým terénům, jež se dochovaly pod nepodsklepenými částmi zástavby domovního bloku.

"Mnoho předmětů získaných v průběhu výzkumu patřila k vybavení středověké měšťanské domácnosti 14. století. Významný je nález souboru kachlů pravděpodobně ze 16. století. K nejstarším dějinám Ostravy promlouvá deformovaná esovitá záušnice z doby před polovinou 13. století. Zatímco v Ostravě se jedná již o druhý takový šperk ( v rámci rekonstrukce Masarykova náměstí), v jiných městech MSK nám tento typ nálezů stále chybí," informovala o nálezech při výzkumu Barbara Marethová.

V roce 2017 v prostoru proběhla předstihová fáze výzkumu, kdy byly odkryty přední části těch dochovaných suterénů.

"Bylo dohodnuto, že projekt stavby bude upraven. Ten rozsah podzemního podlaží se zmenší a část těch nejstarších sklepů zůstane zachována. Nejde tedy jenom o záchranný výzkum, po kterém vše zmizí ve stavební jámě, ale část zůstane pro budoucí generace," dodal Michal Zezula.

V závěru komentované prohlídky byly předvedeny ukázky nejzajímavějších nálezů z různých období od třináctého po století dvacáté.

Josef Zajíc