10. červen 1994
10. června 1994 zemřel v Ostravě knihovník Oldřich Sedlář (* 3. 1. 1908 v Zábřehu nad Odrou). Vystudoval obchodní akademii v Moravské Ostravě. Již během studií a zaměstnání v Dělnické záložně v Moravské Ostravě vypomáhal jako pomocný knihovník v nově zřízené obecní knihovně ve své rodné obci. Od r. 1934 působil jako vedoucí knihovnické pobočky v Přívoze a posléze ve Vítkovicích. V letech 1936-1939 vydával zpravodaj „Co číst?“, přispíval do denního tisku a vedl také první knihovnický kurz v rozhlase (1937-1938). V r. 1945 byl jmenován ředitelem Knihovny města Ostravy. Provedl organizační sloučení 20 samostatných knihoven v jednu ústřední knihovnu s centrálním vedením, nákupem a katalogizací. Po pražské městské knihovně byla druhou největší městskou lidovou knihovnou. Stál rovněž u zrodu Státní studijní knihovny v Ostravě v r. 1951, kam byl o dva roky později z politických důvodů převeden. Vybudoval zde zpravodajsko-bibliografické oddělení a zpracoval množství bibliografií z oboru hornictví a hutnictví. Stal se celostátně uznávaným odborníkem v oboru knihovnictví.

11. červen 1805
11. června 1805 byla slavnostně ukončena první etapa rekonstrukce kostela sv. Václava v Moravské Ostravě vznesením nové věžní makovice, do níž byl vložen pamětní spis. Stavební práce začaly v r. 1803 zbořením gotické sakristie a stavbou nové. V další etapě byla gotická okna vyměněna za klasicistní, avšak největším zásahem bylo nahrazení renesanční věže s plochou střechou a cimbuřím nynější kopulí. Hlavním důvodem klasicistních zásahů, které podstatně změnily dosavadní gotický charakter stavby, byl neuspokojivý stavební stav kostela přetrvávající i přes dílčí opravy.

12. červen 1268
Listinou z 12. června 1268 opolský vévoda Vladislav založil v nedaleké Orlové opatství podléhající správě benediktýnského kláštera v Týnci u Krakova. Z listiny se poprvé dozvídáme, že ve vsi Ostravě na pravém břehu řeky Ostravice (dnes Slezská Ostrava) existovala krčma, která patřila týneckým, později orlovským benediktýnům. Pravděpodobně se jednalo o krčmu uváděnou v pozemkových knihách v 17. a 18. století a situovanou na východní straně dnešního Hradního náměstí, na němž stával starý kostel s farou, patřící do 15. století benediktýnskému řádu.

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy