25. dubna 1426

Toho dne stvrdil zástavní pán hukvaldského panství opolský kníže Bolek, Vavřinci ze Šonova (Szonów, součást obce Glogówek, Polsko) za souhlasu jeho bratra Mikuláše prodej vsi Čertovy Lhoty (dnes m. č. Mariánské Hory) za 50 kop grošů moravskoostravskému měšťanu Boze Mertenovi.

28. dubna 1855

Na základě nařízení č. 10/1853 říšského zákoníku vznikl v Moravské Ostravě smíšený okresní úřad, který vykonával v rámci soudního okresu Moravská Ostrava politickou správu a měl na starosti také záležitosti berní a soudní. Podléhal krajskému úřadu v Novém Jičíně a po jeho zrušení v roce 1860 přímo moravskému zemskému místodržitelství v Brně. Zrušen však byl v roce 1868, kdy se politická správa okresu přesunula do Místku, ve městě byl ponechán okresní soud a berní úřad.

29. dubna 1850

Právě tehdy se moravskoostravský měšťan Franz Kremer (* 5. 10. 1804 v Moravské Ostravě) stal prvním starostou Moravské Ostravy, zvoleným na základě prozatímního obecního zřízení ze 17. března 1849. Již předtím vykonával funkci radního a policejního komisaře v rámci ostravského magistrátu. Jeho volební období mělo končit v roce 1854, v důsledku nástupu tzv. Bachova absolutismu se další volby nekonaly a F. Kremer setrval v úřadu až do roku 1861, kdy byly po obnovení ústavnosti vypsány nové obecní volby. I poté působil v obecní samosprávě jako radní a zástupce starosty až do roku 1864. V roce 1867 sepsal Rukověť k sestavení dějin města Moravské Ostravy. Zemřel 1. května 1874 v Moravské Ostravě.

Archiv města Ostravy