3. května 1831

V Tlumačově (okres Zlín) se 3. 5. 1831 narodil podnikatel, první předseda Židovské náboženské obce v Moravské Ostravě Markus Strassmann. Do města přišel asi roku 1855, v roce 1857 se stal nájemcem moravskoostravského měšťanského pivovaru, který odkoupil do osobního vlastnictví. Do komunální politiky vstoupil r. 1873 jako člen obecního zastupitelstva, později byl i městským radním. Nejvýznamněji se do historie zapsal prací mezi svými souvěrci. V roce 1872 se zasloužil o zřízení židovského hřbitova (dnes část sadu Dr. Milady Horákové), angažoval se při ustavení místní židovské náboženské obce, jejímž předsedou byl od r. 1875 až do své smrti. Za jeho předsednictví zaznamenala židovská obec v Ostravě nebývalý rozmach, jejímž nejviditelnějším symbolem se stala synagoga v Pittlerově (dnešní Zeyerově) ulici, postavená v roce 1879.

4. května 1556

Dne 4. května 1556 nebo krátce poté došlo k požáru Ostravy. Vznikl v domě soukenického mistra Jana Hunky. Ten na vzniklý oheň neupozornil sousedy a neudělal poplach, jak bylo jeho povinností, ale narychlo „sukna i statek svůj do truhel sobě sklizoval a k bráně, chtíce ven, vésti dal“. Požár se rozšířil na celé náměstí, zasáhl nově vystavěnou radnici, kde shořely městské písemnosti, poškozen byl i kostel. Ostravští chtěli Hunku zprvu ubít, pak jej bez vědomí biskupského úředníka vsadili do vězení a propustili jej teprve, když se o to zasadil biskup a Hunka dal za sebe rukojmí. Posléze dobrovolně zaplatil 300 moravských zlatých pokuty. Olomoucký biskup Marek Khuen pro obnovu města po požáru povolil Ostravským bezplatný odběr stavebního dříví z biskupských lesů. Zároveň obyvatele vyzval, aby pro větší bezpečnost stavěli domy z kamene.

8. května 1881

V Moravské Ostravě se 8. 5. 1881 konaly velkolepé oslavy sňatku následníka rakouského trůnu Rudolfa a belgickou princeznou Stefanií. Město bylo slavnostně vyzdobeno, vlály prapory říšských, belgických, bavorských a zemských barev, na četných místech bylo vidět podobizny a sošky novomanželů, monogramy, nápisy a květiny. Slavnosti byly zahájeny projevy a slavnostním koncertem v Občanské besedě a vyvrcholily večer pochodňovým a lampionovým průvodem. „Osvětlení města bylo všeobecné, bohaté, ba místy i skvělé a dojem jeho zvyšován byl mnohými barevnými bengálskými plameny na různých místech. Radnice ozdobena byla říšským orlem z plynových plamenův.“

Archiv města Ostravy