28. 9. 1991

Tohoto dne vznikla oficiálně Ostravská univerzita se třemi fakultami. Jejím prvním rektorem se stal prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. Stávající Pedagogická fakulta byla začleněna do nové univerzity, a naopak některé původní katedry byly z ní vyčleněny a staly se součástí Filozofické a Přírodovědecké fakulty. Pro pedagogickou fakultu byl vyčleněn objekt na Českobratrské 16 a Přírodovědecká fakulta převzala budovu v ulici 30. dubna 22. Objekty na Tř. Československých legií 9 a Reální 3 využívaly společně fakulty Filozofická a Pedagogická. Rektorát Ostravské univerzity se nacházel v budově na Dvořákově 7. Tato druhá vysoká škola ve městě (po Vysoké škole báňské – Technické univerzitě) měla připívat k humanizaci a vzdělanosti města i celého regionu.

29. 9. 1933

Dne 29. 9. 1933 proběhla kolaudace moderního pětipatrového obchodního domu Bachner (později Horník, pak Prior) na Zámecké ulici v Moravské Ostravě. Již v roce 1931 koupil část starší budovy české měšťanské školy čp. 177 na nároží Zámecké a Puchmajerovy ulice obchodník židovského původu Mořic Bachner a nechal si na jejím místě postavit obchodní dům s novým čp. 1936 podle projektu světoznámého německého architekta Ericha Mendelsohna rovněž židovského původu. Budova má věcný a funkcionalistický charakter. Na rohové střešní římse byl původně do 50. let 20. století umístěn reklamní poutač – obrovské, v kruhu umístěné velké písmeno B – jako Bachner – vytvořené z neonových zářivek. Starý Mořic Bachner již nezažil arizaci svého obchodního domu, otevřeného v říjnu 1933. Zemřel v roce 1935.

2. 10. 1853

Dne 2. 10. 1853 se narodil v Berouně budoucí důlní inženýr a vrchní báňský inspektor Václav Červinka. Absolvent příbramské Báňské akademie pracoval od roku 1878 u společnosti Severní dráha Ferdinandova (dále SDF) v Moravské Ostravě. Vynikal zejména jako odborník v oboru báňského měřictví. V letech 1902–1927 zastával funkci přednosty měřického oddělení horního inspektorátu SDF. Patřil k prvním učitelům na Horní škole v Moravské Ostravě, kde působil 33 let a vychoval několik generací báňských úředníků a dozorců. Na přelomu 19. a 20. století se jako český vlastenec účastnil národního života na Ostravsku. Jako zakladatel nebo aktivní člen se angažoval v četných českých spolcích, například v Občanské besedě či pěveckém spolku Lumír. V Moravské Ostravě přispěl k založení českých středních škol, Občanské záložny, Národního domu, Českého akciového pivovaru aj. Zemřel 30. 4. 1936 ve Slezské Ostravě (m. č. Ostravy).

Zpracoval: Archiv města Ostravy

Rehabilitační ústav v Hrabyni, 80. léta 20. st.
Kalendárium historických událostí města Ostravy pro 38. týden 2022