13. prosinec 1875

Právě 13. 12. 1875 se konala ustavující schůze Moravskoostravského bruslařského spolku (Mährisch-Ostrauer Eislaufverein). Jednalo se o nejstarší sportovní spolek na území dnešní Ostravy. Jeho prvním předsedou se stal advokát JUDr. Carl Richter, funkci místopředsedy převzal JUDr. Gustav Fiedler. Pod stanovami spolku byli podepsáni rovněž Carl Leichner, krejčí v Moravské Ostravě, jenž vykonával funkci ledmistra, Hubert Dundalek a Carl Bohdalek. Spolek měl v dobách největší slávy přibližně 250 členů a významně přispěl k rozvoji bruslařského sportu na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Zřídil ve městě první veřejné kluziště, které se nacházelo na tzv. Svinském trhu (v místech dnešního Divadla Antonína Dvořáka). Zvýšený zájem bruslařů si záhy vynutil rozšíření kapacity o provizorní ledovou plochu na tzv. Dinglerových polích u jámy Jindřich. V pozdější době vznikl víceúčelový areál poblíž montánní dráhy. Spolek fungoval nepřetržitě až do září 1939, kdy musel z nařízení říšského protektora ukončit činnost a jeho majetek přešel do vlastnictví města. Po válce již jako německý spolek obnoven nebyl.

16. prosinec 1897

Tohoto dne rozhodla správní rada Živnostenské banky pro Čechy a Moravu o zřízení své filiálky v Moravské Ostravě. Pro Ostravsko se jednalo o významný hospodářský krok v rovině národně politické. V pořadí desátá filiálka kapitálově nejsilnější nacionálně české banky přinesla do regionu potřebné zlepšení finančních podmínek národnostně české střední podnikatelské vrstvy v jejím konkurenčním boji s německým kapitálem. Zajišťování všech potřebných náležitostí se ujal zdejší advokát JUDr. Edmund Palkovský, vůdce politického tábora mladočechů. Společně s ostravským obchodníkem Konstantinem Grünwaldem ml. zasedl v představenstvu filiálky, jejíž vznik měl mj. přímou spojitost se založením Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě. Prvním klientům se moravskoostravská pobočka Živnobanky otevřela v únoru následujícího roku.

19. prosinec 1919

Dne 19. 12. 1919 se v Radvanicích narodil pozdější veterán bojů druhé světové války a čestný občan města Ostravy Robert Matula. Vyrůstal v hornickém prostředí. V roce 1939 uprchl z okupovaného českého území a vstoupil do čs. zahraniční armády. S vojenskou porážkou Francie byl evakuován do Velké Británie, kde sloužil u pěšího a následně obrněného vojska. V roce 1944 prošel ve Skotsku diverzním a paradesantním výcvikem, v rámci skupiny Wolfram byl vysazen do beskydského prostoru. Po skončení války působil na Vojenské akademii v Hranicích, ale již v roce 1946 armádu opustil. V důsledku komunistického puče v únoru 1948 odešel před hrozbou politické perzekuce do emigrace. Žil se svojí rodinou ve Velké Británii, později v Kanadě. Po listopadu 1989 se pravidelně vracel do Československa, respektive České republiky, měl vřelý vztah k rodnému městu. V roce 2009 jej prezident republiky povýšil do hodnosti brigádního generála ve výslužbě. Robert Matula zemřel 12. 6. 2012 v kanadské Victorii.

Archiv města Ostravy