Motivací pro oslovení politických stran bylo získání co nejkonkrétnějších návrhů na vytvoření vhodných podmínek pro podnikání v kulturním a kreativním průmyslu. Obzvláště v dnešní velice složité době, kdy kultura patří k nejpostiženějším hospodářským odvětvím, je nutné, aby si politická reprezentace uvědomila důležitost kultury, chápala ji jako velký přínos pro ekonomiku kraje a to nejen ze sociálního, ale i z ekonomického hlediska. Ze dvaceti oslovených stran, hnutí a koalic se se svými stanovisky zpět ozvalo šest. V abecedním pořadí jde o ANO 2011, KDU-ČSL, ODS&TOP09, Moravané, Starostové pro kraj a Rozumní. Jednotlivé odpovědi oscilují mezi obecným pochopením a vyjádřením podpory, snahou se sejít a celou problematiku projednat a upozorněním, že kultura není jediné postižené odvětví a cílem podpory by mělo být její přenesení tzv. „do obývacích pokojů“ potenciálních diváků a konzumentů.

Respondenty jsme upozornili, že jejich neupravené odpovědi poskytneme médiím, zároveň jsme se zavázali, že jednotlivé odpovědi nebudeme komentovat. To vše v zájmu zachování objektivity. Pouze odpověď strany Moravané jsme vyhodnotili jako zcela míjející se dotazovanému tématu a proto ji uvádíme jako poslední.
Obecně bychom rádi konstatovali, že si uvědomujeme, že dopady opatření proti šíření nemoci Covid19 negativně poznamenaly v podstatě celou ekonomiku ČR, nicméně si dovolujeme tvrdit, že oblast kultury je mezi nejpostiženějšími odvětvími. Důvodem je skutečnost, že právě kulturu si lidé odepřou jako první ve chvíli, kdy nastává jakákoliv krize. Přitom profese, které se kolem kultury „točí“ nejsou jen umělecké, naopak jde z většiny o profese odborné (technika, produkce, marketing apod.), jde o tisíce lidí a jejich rodin.

Uvědomujeme si také, že možnosti přímé podpory ze strany kraje jsou do jisté míry omezené a hlavní podporu pro přežití by měl zajistit stát. I přes to jsme se rozhodli jednotlivých lídrů zeptat. Cílem dotazů na politické subjekty nebylo získat slib rozdávání horentních peněz subjektům v kulturním sektoru, cílem bylo získat alespoň příslib rozumného nastavení podmínek pro přežití kultury v době covidové.

MAKS pracuje na svých vlastních návrzích a po volbách o nich bude chtít s politickou reprezentací Moravskoslezského kraje jednat.

Za MAKS,
Karolína Skórková, předsedkyně předsednictva asociace & Martin Lehocký, výkonný ředitel asociace

ANO 2011:

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že pandemie Covid-19 má dalekosáhlé ekonomické a společenské dopady prakticky ve všech oborech. Kulturní odvětví jistě patří k těm nejvíce postiženým. V rámci krajské samosprávy jsme za toto volební období výrazně navýšili finanční podporu kultury a kulturních akcí téměř dva a půlkrát. Pro tyto účely vypisujeme řadu dotačních titulů např. na: podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru, podporu individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu, kulturní akce nadregionálního významu. Velmi vstřícně jsme se postavili k těm, kteří dotaci na začátku roku získali a akci následně kvůli pandemii nemohli realizovat. Na podporu kulturních a turistických institucí v září a říjnu letošního roku jsme vyčlenili navíc částku 30 milionů korun. V situaci, kdy čerstvě udeřila druhá vlna pandemie, však není v silách kraje suplovat roli státu a jeho institucí. I přesto deklarujeme, že bez ohledu
na výsledek jsme si vědomi závažnosti situace a budeme se maximálně snažit zachovat bohatý kulturní život v kraji. Protože bez kultury, moderní i tradiční, nebude kraj plnohodnotným místem k životu.

KDU-ČSL / Lukáš Curylo:


Kultura a kreativní průmysl patří mezi naše prioritní oblasti již dlouhodobě. Během 4 let, kdy jsme měli kulturu a památkovou péči na starosti, jsme jejich podporu více jak zdvoj a půl násobili a ve spolupráci s partnery posílili prestiž kulturní oblasti také díky nově vzniklým krajským kulturním cenám Jantar. Letos šla na podporu kultury a památkové péče, mimo naše příspěvkové organizace, rekordní suma a to více jak 130 mil Kč. Jako KDU-ČSL si dlouhodobě uvědomujeme význam kultury a její multiplikační efekt. Plně si uvědomuje devastující následky způsobené pandemie Covid-19 pro kulturu samotnou, ale také pro tisíce zaměstnanců a spolupracovníků kulturních, kreativních, produkčních a technických profesí, kteří jsou závislí na příjmech z tohoto odvětví. Proto jsme byli od začátku v neustálém spojení se všemi příjemci dotací a kde to bylo jenom trochu možné, tak i přes nekonání akce jsme naše dotace nekrátili. Naopak jsme podpořili nově akce, které byly
přesunuty v upravených formách na podzim t.r. Pro podporu kultury, služeb a cestovního ruchu jsme navíc vyhlásili mimořádný dvouměsíční program – vstup na vybrané atraktivity a kulturní instituce zdarma - v celkové výši 30 mil Kč. Chceme se zasadit, aby úsporná opatření, která jsou a budou nezbytná kvůli “covidovým”
výpadkům příjmu kraje, se nedotkla kulturní sféry. Ta naopak musí být plně a smysluplně podpořena, protože vyjma obohacení a naplňování života každého z nás, má kultura významný ekonomický přínos pro celý náš kraj.

ODS&TOP09 / Jakub Unucka:


Pandemie Covid-19 zastihla nejen Českou republiku, ale prakticky celý svět nepřipravený. Ekonomické důsledky proto mohou být opravdu fatální, v tom se s Vámi shodujeme. A kultura patří k nejpostiženějším oborům, toho jsme si rovněž vědomi. Abychom rozpohybovali dění v regionu, tak jsme v září a v říjnu souhlasili s mimořádnou investicí 30 miliónů korun do podpory kulturních a turistických institucí. Také jsme se snažili opravdu konstruktivně a pro organizátory hodně vstřícně řešit dotace, které byly získány na kulturní akce, které se v důsledku pandemie nemohly konat. Toto volební období se nám také podařilo navýšit finanční podporu kultury a kulturních akcí téměř dva a půlkrát! Vypisujeme dotační tituly, jakými jsou třeba podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru, podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu, kulturní akce nadregionálního významu. Toto je přímá podpora kulturním institucím a z úrovně kraje opravdu maximálně možná. Nyní bohužel čelíme druhé vlně pandemie. Kraj bohužel ve svých opatřeních nemůže nahradit stát, ale je nám jasné, že si podpora kultury vyžádá další diskuze tak, abychom zachovali plnohodnotný společenský a kulturní život v kraji. Bez něho totiž kraj nebude plnohodnotný.
Osobně přeji, aby organizátoři, umělci a další na ně napojení zaměstnanci a živnostníci přežili tuto nepříjemnou dobu a abychom se všichni společně potkávali v příštím roce na obnovených kulturních akcích. Uděláme pro to vše, co bude v našich silách.

Starostové pro kraj / Vladimír Tancík:


Já osobně mám s kulturou jisté malé zkušenosti, mám mezi podnikateli v kultuře několik málo známých, ale nedovolím si na základě několika vět Vašeho emailu navrhovat řešení. Přeci jenom je kultura na menší obci trochu jinak institucionalizovaná i financovaná a podléhá jiným pravidlům. Porušil bych svou filosofii, kdybych Vám měl něco slibovat, kdybych levně slíbil cokoli. Když mám něco podpořit, a kulturu jistě ano, potřebuji znát detailní informace, potřebuji s Vámi a nejen s Vámi hovořit. Potom si budu umět udělat nějaký svůj názor a navrhnout řešení. Situace je nyní nejen těžší než jindy, ale především je nejistá a neodhadnutelná. Zřejmě se
budeme muset všichni uskromnit, jak to za krizí bývá. Je nade vší pochybnost, že by měla být snaha zachránit co se zachránit dá, ale vše se zachránit nepodaří.

Rozumní / Karin Szczyrbová:


Politická strana ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty si velice dobře uvědomuje, že koronavirová epidemie COVID-19 zasáhla nejenom do osobní sféry a života všech občanů ČR, ale také do jejich profesních životů. Zatímco tato epidemie vytvořila příležitosti pro rozvoj a růst některých podnikatelských oborů a činností, jiné naopak utlumila. Takové změny jsou však v ekonomice zcela normální a projevují se výrazněji právě v dobách různých krizí. Kultura jako taková je pro společnost významná a je (ve větší či menší míře) součástí lidských životů. ROZUMNÍ jsou si, i s přihlédnutím k faktu, že předsedou strany je pan Mgr. Petr Hannig (skladatel a producent), velmi dobře vědomi významu kulturního a kreativního průmyslu. Zároveň však vnímáme i zodpovědný přístup k hospodaření kraje.
Jak sami uvádíte, členové MAKS a sympatizující partneři jsou podnikatelské subjekty. Každý subjekt (ať už jde o fyzickou, či právnickou osobu), který je podnikatelský, na sebe přebírá podnikatelské riziko. Toto riziko spočívá mj. ve fluktuačním vývoji ekonomiky. Vzhledem ke specifičnosti kulturního průmyslu může být toto riziko samozřejmě větší (v dobách ekonomické prosperity lidé utrácí více i za tzv. zbytné statky a služby, kdežto v dobách krizových na těchto statcích více šetří).
Toto ale neplatí jen pro kulturu, resp. kulturní průmysl zastoupený MAKS. Kulturní průmysl je totiž mnohem širší. Dále je potřeba si uvědomit, že epidemie COVID-19 postihla i jiná odvětví – např. malé sportovní kluby, které jsou také podnikatelskými subjekty. Z čistě ekonomického hlediska tedy nelze podporovat jenom ty podnikatelské subjekty, které mají pouze větší mediální prostor, jelikož se v tomto prostoru samy pohybují. Podpora, pokud by se k ní přistoupilo, by měla být rovnoměrná a neměla by záviset na mediálním zvýhodňování určitých subjektů oproti jiným. Navíc by měla být tato podpora určena spíše na rozvoj projektů, které by kulturu přenesly tzv. „do obývacích pokojů“ potenciálních diváků a konzumentů. V současné době totiž nevíme, jak dlouho se budeme muset potýkat s COVID-19. Dokud se s touto nákazou nenaučíme žít, pak neexistuje žádná záruka, že finanční podpora vydaná na pořádání různých festivalů apod. nepřijde nazmar, přičemž by mohla být využita např. na podporu a zkvalitnění lékařské péče, ochranu ohrožených skupin obyvatelstva atd.

Moravané / Ondřej Hetmánek:


Abychom vysvětlili svůj postoj k tomuto a de facto ke všem aktuálním i dlouhodobým problémům Moravy i Slezska a smysl naší činnosti a kandidatury v těchto krajských volbách je třeba vysvětlit základní programový cíl strany Moravané, jejíž současný celý název zní: „Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti“. Naším základním dlouhodobým cílem je obnova státnosti Moravy v historických hranicích, a to v takové formě, aby
Moravané měli institucionální a politické nástroje k řízení vlastní země, tak aby mohli svou zemi spravovat v souladu se svými vlastními zájmy z hlediska sociálního, národního, ekonomického i kulturního, což dle našeho názoru i dlouhodobých dokladů, které nestále shromažďujeme, současný unitární český stát neumožňuje. Za takovou formu považujeme přeměnu unitární České republiky na federativní stát, kdy v jeho rámci vznikne na území dnešní Moravské církevní provincie. Moravská
republika, která si bude většinu svých záležitostí řešit a řídit samostatně. S tím souvisí i náš názor na současné krajské zřízení v ČR. Kraje totiž považujeme za nefunkční, drahou a nelegitimní instituci, která byla ustanovena především proto, aby byla zničena po téměř tisíc let trvající státnost Moravy a její západní, po tisíc let de facto neměnná, moravsko-česká hranice. Smyslem kandidatury Moravanů v těchto krajských volbách tedy není se primárně dostat do zastupitelstev krajů a dávat jim legitimitu. Smyslem naší kandidatury je pomocí rozšířeného názvu naší strany „Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021 opět přihlasme k moravské národnosti“, který bude uveden na kandidátních listinách, především informovat a pobídnout všechny Moravany v ČR aby se v příštím roce při sčítání lidu hlásili ke své historicky přirozené národnosti. Chápeme to totiž jako podstatnou podmínku obnovení státnosti a autonomie Moravy. Kraje jsou tedy strukturou, kterou hodláme v rámci obnovy Moravy co nejrychleji zrušit. Tyto kraje jsou ve skutečnosti jen imitací samosprávy a mají jen velmi omezené pravomoce a finanční zdroje (pouze cca 9% rozpočtového určení daní ze svého území). Jakékoliv závažné problémy tedy nejsou ani schopny řešit. Tato skutečnost se mimo jiné v celé své nahotě projevila v sérii debat ke krajským volbám v České televizi, kdy kandidáti napříč politickým spektrem i republikou opakovaně prohlašovali, že kraje nemají nástroje ani finanční zdroje k řešení diskutovaných problémů. Co se týče postupu vlády České republiky v rámci tzv. koronakrize, speciálně na Moravě a v
Moravskoslezském kraji, máme shromážděny důkazy, že docházelo k diskriminaci Moravy a Slezska a jejich obyvatel. Tato pochybení vlády a státního aparátu ČR vůči Moravě však nejsou nahodilá nýbrž prokazatelně dlouhodobá a systémová i v mnoha jiných oblastech. Vzhledem k vývoji situace s tzv. pandemií koronaviru považuje opatření, která přijímá vláda České republiky za neadekvátní, popírající základní lidská práva, omezující základní možnosti celé společnosti zajistit obživu a prosperitu pro současné i budoucí generace a také protiprávní, což dokládají i rozbory ústavních právníků, např. špičkového moravského právníka doc. Judr. Zdeňka
Koudelky, Ph.D. Dle stále častěji uváděných názorů mnoha odborníků – lékařů, virologů atd. je stále zjevnější, že celý tento problém s tzv. pandemií je spíše politickým problémem a projektem a ve skutečnosti se nejedná o žádnou mimořádnou epidemiologickou událost. Přestože považujeme současné kraje za pro Moravu a Slezsko škodlivou politickou instituci, hodnou pouze zrušení, pokud bychom se dostali do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje použijeme veškeré možné politické a ekonomické nástroje kraje, a to včetně finančních kompenzací ze zdrojů kraje a zákonodárné iniciativy kraje na republikové úrovni, abychom minimalizovali dopady opatření vlády ČR na občany, zvláště na jejich možnosti nerušeně užívat svých občanských práv a svobod a vykonávat svou profesi. Moravané vždy budou bránit padnutí moravské a slezské kultury ve všech jejích bohatých projevech, mimo jiné také proto, že právě naše moravská a slezská kultura v tomto extrémně centralizovaném českém státě nemá dlouhodobě na růžích ustláno ani za normální situace a protože právě jedinečná moravská a slezská kultura je projevem a garantem naší národní svébytnosti!

Pirátská strana / Jana Ožanová:


Zasílám vyjádření Pirátů z Moravskoslezkého kraje k dotazu MAKS ohledně neutěšené situace v oblasti kultury v souvislosti s COVID-19 a vládními opatřeními. Omlouvám se za pozdní odpověď, ale kvůli předvolebnímu kolotoči jsme se k tomu dostali až teď. Kritickou situaci v kulturním a kreativním průmyslu si plně uvědomujeme a v případě volebního úspěchu bychom se jí určitě chtěli zabývat. "Jsme si vědomi toho, že žádná širší státní koncepce nebo strategie záchrany tohoto odvětví aktuálně neexistuje a na záchranné programy vlády každý nedosáhne. Vnímáme především nutnost podpořit soukromý kulturní sektor, protože zřizované instituce o své peníze nepřišly. Vzhledem k tomu, že v našich řadách i mezi našimi kandidáty do zastupitelstva kraje jsou i aktivní umělci, organizátoři a promotéři, je tato skutečnost pro nás důležitá a rozhodně se jí budeme zabývat. Nabízelo by se vytvoření 'krajských záchranných programů', které by mohly fungovat lépe než ty státní, protože bychom se mohli bavit napřímo s lidmi z našeho regionu, vašimi zástupci, kteří kluby a festivaly provozují a záchranné programy bychom mohli lépe a konkrétněji nastavit," komentuje situaci pirátský kandidát do krajských voleb Jan Kunze, který se sám na kulturní scéně pohybuje a pocítil její ochromení na vlastní kůži. "Kvůli špatně nastaveným podmínkám a složité byrokracii pro čerpání vládního programu Covid - Kultura si na něj sáhne jen úzké spektrum žadatelů. Z 900 milionů se využilo jen něco kolem 100 milionů a to je špatně. Úkolem kraje by proto měla být komunikace s vládou a příslušnými ministerstvy, jak programy lépe nastavit tak, aby opravdu pomohly těm, kteří to potřebují. Další z cest, jak může kraj podpořit místní umělce, je například poskytnutí veřejného prostoru a venkovních stage nebo poskytnutí technického vybavení pro streamy z vystoupení a eventů,” dodává krajská lídryně Zuzana Klusová.