Je mrakodrap vhodný pro bydlení? Existuje mnoho faktorů, zde je několik faktorů, které je třeba zvážit:

1. Pohledové úhly: Pokud je vaše bydlení v mrakodrapu na vysokém patře, může poskytnout nádherný výhled. Nicméně, pokud je výhled zablokován jinými budovami nebo je omezen výhled na město, může to být potenciálně frustrující a deprimující.

2. Větrání a přirozené osvětlení: Mrakodrapy jsou obecně velmi velké budovy, které mohou mít omezený přístup k přirozenému světlu a čerstvému vzduchu. To může mít negativní dopad na zdraví a pohodu obyvatel.

3. Vysoká úroveň hluku: Mrakodrapy mohou být velmi hlučné kvůli provozu v blízkosti budovy. To může způsobit nespavost a celkově snížit kvalitu života obyvatel.

4. Prostorová izolace: Mrakodrapy mohou být obecně izolované od ostatních budov, což může vést k pocitu osamocení a izolace.

Vizualizace chystané nejvyšší stavby v zemi Ostrava Tower s 235 metry.
Nové plány s mrakodrapem v Ostravě. Proč může stát nejdříve za 9 let

Pokud jde o názory psychologů a sociologů na bydlení v mrakodrapech, většina souhlasí s tím, že bydlení v mrakodrapech může být náročné na psychiku a sociální interakce. Zmíněné faktory, jako jsou nedostatek přirozeného světla a omezení přístupu k přírodě, mohou mít negativní dopad na pohodu obyvatel. Navíc může být obtížné navázat sociální vazby, když je člověk obklopen velkým množstvím lidí, ale ještě stále izolován v uzavřené budově.

Co k tématu výšky budov ve městě říkají výzkumy architekta Jana Gehla?

Jan Gehl je dánský architekt a urbanista, který se specializuje na navrhování městských prostor s ohledem na potřeby a pohodlí lidí, a nikoli pouze na estetiku a dopravu. Jeho práce se zaměřuje na to, jak města ovlivňují lidské chování, pohyb a zdraví a jak by měla být navrhována, aby podpořila zdravé a udržitelné městské prostředí.

V souvislosti s výškou budov v městských oblastech Gehl tvrdí, že vysoké budovy by měly být umístěny v omezených oblastech a že většina obytných budov by měla mít maximálně 6-8 pater. Tvrdí, že vysoké budovy mají vliv na přirozené světlo a větrání, což může negativně ovlivnit pohodlí obyvatel. Vysoké budovy také mohou vést k většímu počtu dopravních nehod, protože vysoké budovy vytvářejí větší množství dopravy a větší počet chodců v blízkosti silnic.

Mrakodrap Ostrava Tower.
Mrakodrap v Ostravě? Investor s městem hledají shodu, jasno nebude ani dnes

Gehl také zdůrazňuje důležitost parků a zelených prostor v městské krajině, aby se vytvořila příjemná a zdravá životní prostředí. Jeho práce ukazuje, že vytváření městských prostor, které jsou vhodné pro chůzi, cyklistiku a veřejnou dopravu, může zlepšit zdraví obyvatel a zvýšit kvalitu života v městských oblastech.

Gehlova práce zdůrazňuje důležitost architektury a urbanismu jako nástroje k vytváření zdravých a udržitelných měst. Jeho názory jsou v současné době velmi respektovány a používají se při návrhu měst po celém světě.

Jaké teorie říkají něco jiného?

Například máme teorii tzv. "Supertall" budov, která tvrdí, že vysoké budovy mají mnoho výhod, jako jsou úspora prostoru, šetření energie, vytváření symbolů města a poskytování luxusních obytných možností. Tyto teorie se snaží využít výhod vysokých budov, jako jsou výhledy a exkluzivita, aby přilákaly investory a bohaté obyvatele.

Nová podoba mrakodrapu Ostrava Tower, kterou investor, společnost RT Torax, bude 15. září 2021 prezentovat ostravským zastupitelům s žádoucí o souhlas se stavbou.
Nové vizualizace chystaného mrakodrapu v Ostravě: Dívejte, jak zapadne do okolí

Další teorie se zaměřují na to, jaké jsou optimální výškové limity budov, a zdůrazňují potřebu posuzovat každou situaci individuálně a věnovat pozornost škále a kontextu okolních staveb. Některé teorie se také snaží najít kompromis mezi vysokými a nízkými budovami, aby se vytvořil harmonický a udržitelný městský prostor.

V každém případě výška budov v městských oblastech je komplexní téma a existuje mnoho faktorů, které je třeba zvážit při navrhování a plánování městského prostoru.

Co k tématu vysokých budov říká Jane Jacobsová?

Jane Jacobs byla americká spisovatelka a aktivistka, která se zabývala městskou problematikou, urbanismem a ekonomikou. Je známá svým kritickým pohledem na vysoké budovy a obecně na urbanistické plány, které byly v šedesátých letech populární.

Jacobs v knize "Smrt a život velkých amerických měst" (The Death and Life of Great American Cities) kritizovala plány, které se snažily města přebudovat pomocí vysokých budov a dopravních tepen. Namísto toho se zasazovala o udržení tradiční městské zástavby s mnoha různorodými oblastmi, kde se prolínají různé činnosti a kde jsou ulice a veřejné prostranství plné lidí.

Jedna věž v polovině výšky otočená o devadesát stupňů v Ostravě nevznikne. Projekční studio nyní zpracovává novou podobu stále zamýšlené nejvyšší stavby v zemi, která má být opět dvouvěžová.
Mrakodrap v Ostravě? Podloží není ideální, projekt se znovu mění

Jacobs tvrdila, že vysoké budovy a široké třídy ve skutečnosti narušují městskou dynamiku a komunitní vztahy, protože vysoké budovy stíní ulice a vytvářejí neosobní prostředí. Namísto toho by podle ní měly být města navrhována tak, aby podporovala pěší pohyb a byla propojena s okolím, a aby měla různé funkce, jako jsou bydlení, obchody, restaurace a kanceláře, které spolu spolupracují.

Je třeba poznamenat, že Jacobsovy názory jsou kritizovány některými urbanisty, kteří se domnívají, že vysoké budovy mohou být efektivním řešením pro některé městské problémy, jako je nedostatek bydlení a úspora prostoru (globálně na ostrovech je opravdu málo místa, v Ostravě je místo neomezené).

Nicméně její práce byla významným příspěvkem do diskuse o tom, jak navrhovat a plánovat města a jak je udržet lidskými a přívětivými pro lidi.

Investoři si mohli prohlédnou 14. ledna 2022 bytový dům v Ostrčilově ulici v centru Ostravy.
Uvnitř "mrakodrapu na Ostrčilce" v Ostravě: Pojďte se podívat, jak to tam vypadá

Názory Jane Jacobs a Jana Gehla stále mají význam v současné diskuzi o urbanizmu a architektuře. Je pravda, že v dnešní době existuje mnoho různých teorií a přístupů k návrhu měst, ale myšlenky Jacobs a Gehla ovlivnily mnoho urbanistů, architektů a plánovačů měst a stále slouží jako důležitý zdroj inspirace pro tvorbu přívětivých a udržitelných měst. Jacobs a Gehl upozornili na to, jak důležitou roli hrají pěší, kvalitní veřejné prostranství, komunitní vztahy a lidská měřítka v návrhu měst. Tyto prvky jsou stále považovány za klíčové pro vytváření úspěšných a přívětivých měst, a proto jsou názory Jacobs a Gehla stále relevantní.

Domnívám se na základě známých informací viz výše v textu, že teorie tzv. "Supertall" budov, konkrétně budování symbolů města má oblibu u mnohých občanů, často jsou to ale emocionální reakce vycházející z touhy po symbolu města, jakým odjakživa vysoké budovy byly.

Ve skutečnosti ale tito zastánci moderní architektury nechtějí nutně mrakodrap (nikdy by v něm nechtěli sami bydlet), ale chtějí jenom hlavně ten symbol, identitu pro své milované město. (Možná se pletu, diskutujme)

Jaké jiné možnosti má tedy tvorba měst, pokud má vytvořit nové symboly?

Je pravda, že vysoké budovy jsou často vnímány jako symboly města a mohou sloužit jako identifikátor pro město, který je viditelný z dálky a přitahuje pozornost návštěvníků.

Nicméně vysoké budovy nemusí být vždy nejlepším řešením pro tvorbu symbolů města, zejména pokud nejsou navrženy s ohledem na potřeby a pohodlí lidí, kteří v nich žijí a pracují.

Existuje mnoho dalších způsobů, jak mohou města vytvářet symboly a identity, které přitahují návštěvníky a dávají městu charakteristickou atmosféru.

Například, města mohou investovat do kvalitního veřejného prostranství, jako jsou parky, náměstí, chodníky a cyklostezky, které vytvářejí příjemné a bezpečné prostředí pro lidi a přispívají k vytváření komunitního pocitu.

Český pavilon na EXPO 2015.
Ostravský mrakodrap navrhuje Chybik+Kristof. Podívejte se na jejich další díla

Další možností je podporovat místní kulturu a historii, například tím, že se budovy navrhují v souladu s místní architekturou nebo se využívají tradiční materiály. Města mohou také vytvářet kulturní a umělecká centra, která mohou sloužit jako místa setkávání a zdroje pro rozvoj umění a kultury.

Významné symboly města mohou být také vytvářeny významnými místy, jako jsou historické památky, přírodní útvary nebo kulturní památky (to v Ostravě začínáme dobře využívat, DOV). Města mohou také využívat moderní technologie a architekturu k vytváření symbolů města, jako jsou osvětlení, projekce a digitální umění.

Celkově řečeno, tvorba symbolů města není omezena na výstavbu vysokých budov a města mohou využívat různé způsoby, jak vytvářet významné a charakteristické prvky, které pomáhají identifikovat město a posilují jeho vztah s obyvateli a návštěvníky.

Obecné výhody vysokých budov

Vysoké budovy mohou poskytnout více bytové plochy na malém množství půdy (platí především pro ostrovy), což může být efektivnější, zejména v oblastech s vysokou poptávkou po bydlení. Vysoké budovy také mohou být dopravně efektivnější, protože mohou být umístěny blíže k centru města, což usnadní přístup k různým místům.

Nevýhody vysokých budov

Nicméně, příliš mnoho vysokých budov může mít negativní dopad na okolní oblast, jako jsou zvýšené úrovně hluku a znečištění vzduchu, a může vést k pocitu izolace pro obyvatele.

Vzhledem k velikosti a hustotě města může mít počet pater budov vliv na to, jak dobře město funguje. Proto je důležité, aby byl počet pater budov v městských oblastech řízen a regulován tak, aby byly vytvořeny městské oblasti, které jsou udržitelné, dobře fungující a příjemné pro bydlení a práci.

Je důležité brát v úvahu, že urbanismus a architektura jsou oblasti, které se neustále vyvíjejí a vznikají nové teorie a přístupy. Proto je nutné průběžně sledovat výzkumy a názory v této oblasti a aktualizovat své znalosti.

Pokud jste došli až na závěr, tak vám děkuji. Připravil jsem tyto informace pro úvahy, zda je, nebo není vhodné stavět mrakodrap v centru Ostravy na místě vedle obchodního komplexu Karolina.

Autor textu: Ing. arch. Radim Václavík