První dobrovolné hasičské sbory, které vznikaly na Moravě a ve Slezsku, byly německé, jelikož měly větší vazbu na německou městskou správu s rakouskými úřady. Německé však tyto sbory byly většinou jen navenek, zpravidla se to omezovalo pouze na velicí řeč a vedení agendy. Ale členové těchto sborů byli místní obyvatelé, národností české, německé i polské. Toto rozdělení se ale zpravidla nijak nevyhraňovalo.

Nejstarší je letos stočtyřiadvacetiletý

Na území města Ostravy se mezi tyto nejstarší sbory řadí Přívoz, kde byl založen v roce 1885, o čtyři roky později, v roce 1895, vznikl sbor v Třebovicích atd. Jako ryze český první hasičský sbor z obcí, které dnes tvoří město Ostravu, byl založen v roce 1886 sbor v Proskovicích, v roce 1888 ve Staré Bělé atd. Následovaly další obce – požárů stále přibývalo a místní samospráva si čím dál více uvědomovala nutnost zabezpečení organizovaného systému pro boj s požáry.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

Čas plynul dále, hasičské sbory sehrály významnou úlohu také v období druhé světové války. Řada hasičských sborů v průběhu období od založení prvních sborů do dnešních dnů již zanikla, nebo utlumila svou činnost. Organizování hasičských sborů v župách, svazech a podobně plynule přešlo do dnešní organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která sdružuje v rámci České republiky drtivou většinu sborů dobrovolných hasičů.

V okrese Ostrava–město je dnes třiatřicet hasičských sborů, ve kterých je organizováno celkem 2500 členů. Z tohoto počtu je přes pět set mladých hasičů ve věku od šesti do osmnácti let. Práce s mládeží patřila a patří neodmyslitelně k hasičské činnosti. Většina sborů si své členstvo vychovává právě systémovou prací s mládeží, která je organizována podle jednotných směrnic platných pro celou ČR.

Fit odborníci

Pro zdolávání požárů a řešení dalších mimořádných událostí, jako jsou zejména živelní pohromy, dopravní nehody a mnoho dalších, jsou ze členů sboru dobrovolných hasičů ustaveny v jednotlivých obcích jednotky sborů dobrovolných hasičů. Členové těchto jednotek se musejí podrobovat pravidelné odborné přípravě a výcviku, musejí být zdravotně a fyzicky způsobilí pro tuto náročnou činnost. Samozřejmostí je také jejich starost o požární techniku, hasičské zbrojnice a další technické vybavení.

Hasiči v obcích, respektive městských obvodech, jsou také významnými pomocníky starostů a samosprávy při zabezpečování dalších záležitostí života obce, nebo města. Významně také působí na poli prevence a kulturního života. Celková činnost jednotlivých hasičských sborů je nesmírně pestrá.

RICHARD DUDEK
(Autor je starostou Odborového svazu hasičů Ostrava.)