Jak se je daří uplatňovat v praxi, jsme se zeptali ředitelky Hospodářské komory Moravskoslezského kraje Magdy Habrmanové. Ta v rozhovoru také vysvětluje, jak komora spolupracuje se zahraničními investory, kteří si v posledních měsících jako místo pro své podnikání zvolily severovýchod republiky.

Můžete stručně vysvětlit, jaké úkoly mají hospodářské komory plnit?
Jsou to samostatné a nezávislé organizace, které šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se nejen podnikání, ale i hospodářských styků se zahraničím. Poskytují svým členům a podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikáním, organizují v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracují s orgány státní správy a místní samosprávy, zabezpečují propagaci a šíření informací o činnosti svých členů. Podílejí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporují školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Jak se vám daří získávat podnikatele, aby se stali členy komory. Občas je slyšet, že mají dost starostí s podnikáním a na další aktivity jim nezbývá čas?
V rámci republiky sdružuje Hospodářská komora přes třináct tisíc členů, fyzických a právnických osob. Podíl členských firem komory na celkovém hrubém domácím produktu v republice dosahuje šedesát procent. Firmy, které jsou členy komory, zaměstnávají dvě třetiny práceschopného obyvatelstva republiky. Jediným prostředkem, jak oslovit podnikatele pro spolupráci, případně pro jejich členství v hospodářské komoře, je kvalita a flexibilita poskytovaných služeb. Nárůst členů naší krajské hospodářské komory v tomto roce převyšuje šestnáct procent, což nepokládám za špatný výsledek. Ráda bych ale zdůraznila, že neposkytujeme služby jen svým členům. Těší nás, že se na komoru obrací čím dále více podnikatelů a firem, kteří ještě nejsou jejími členy. Ti se zúčastňují našich akcí, zapojují se do spolupráce. Kvalitou poskytovaných služeb se je snažíme oslovit natolik, aby se jednou rozhodli tuto spolupráci stvrdit řádným členstvím.

Dá se říci, že se to zaměření vyvíjí v průběhu doby, po kterou v kraji hospodářská komora působí? Tím myslím, jestli třeba více zprostředkováváte podnikatelům podnikatelské příležitosti v zahraničí apod.
Základní zaměření a cíle komory jsou sice dány už zmíněným zákonem To ale zdaleka nestačí. K tomu aby byla komora zajímavá a atraktivní pro podnikatele, musí jim nabízet zajímavé a atraktivní služby. A ty se pochopitelně mění s tím, jak se mění podmínky pro podnikání, jak se mění příležitosti pro podnikání v daném regionu, a také jak se mění požadavky podnikatelů na poskytované služby. Proto platí, že i hospodářská komora musí být flexibilní, musí reagovat na okamžité potřeby svých členů a podnikatelů. Můžeme to dokumentovat na příkladu služeb pro exportující firmy. Kvalita služeb pro exportéry a firmy obchodující se zahraničím se určitě prohloubila počátkem minulého roku, kdy na ostravské komoře začal na plný úvazek pracovat regionálním manažer. Ten poskytuje speciální exportní poradenství. To znamená, že během individuální schůzky s klientem často i v sídle jeho firmy posoudí na základě potřeb a profilu klienta jeho exportní záměr a nabídne mu řešení v podobě možných služeb CzechTrade, Hospodářské komory, České exportní banky či Exportní garanční a pojišťovací společnosti a také možného využití programů z fondů EU. Dále poskytuje individuální konzultace pro vývozní činnosti. Pořádá také konzultační dny s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade, organizuje exportně orientované akce vzdělávacího, informačního charakteru, nabízí účast na pořádaných podnikatelských misích do zahraniční, o kontaktních jednáních se zahraničními partnery v tuzemsku apodobně.

Do kraje teď nejen v souvislosti s příchodem automobilky Hyundai přicházejí i další zahraniční firmy. Přispívá k tomu i hospodářská komora? Přispíváte třeba k jejich kontaktům s našimi podnikateli či něčím jiným?
Jsem přesvědčena, že komora sehrává významnou roli i na tomto poli. Zejména u zahraničních společností je běžné, že se pro první a základní informace o podnikatelském prostředí, podnikatelských příležitostech a možnostech podnikání v daném regionu obracejí na příslušnou hospodářskou komoru. Zároveň musí být komora připravena k pomáhat českým firmám nastavit vzájemnou komunikaci s přicházejícími investory. Dovolím si uvést příklad korejských investorů. Už počátkem minulého roku, ještě před oficiálním vstupem společnosti Hyundai do kraje, ustavila krajská hospodářská komora společně s partnerským Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje takzvaný přípravný výbor. Chtěli jsme na jedné straně usnadnit tomuto strategickému partnerovi vstup do podnikatelského prostředí v našem kraji, na straně druhé bylo snahou co nejvíce minimalizovat případné negativní dopady na podnikatelské subjekty v kraji a také vytvořit šance pro české firmy aby se mohly podílet se na aktivitách, které se vstupem automobilky do kraje souvisejí. O čtyři měsíce později zřídila komora v Ostravě takzvané poradenské místo. Jung-Sun Kim, Ředitel projektu internacionalizace podnikání Hospodářské komory ČR Jung-Sun Kim pak uspořádal první z řady informačních seminářů pro podnikatele na téma interkulturálních, česko-korejských vztahů. V červnu přivítala komora v Ostravě téměř třicetičlennou misi jihokorejských podnikatelů, jejímž vyvrcholením bylo podepsání Dohody o spolupráci mezi Krajskou hospodářskou komorou MSK a Hospodářskou komorou regionu Hwaseong, a následné zřízení Česko-korejského obchodního a průmyslového výboru při krajské komoře. Jsme rádi, že na naši speciální nabídku aktivit v oblasti česko-korejského obchodních vztahů zareagovalo téměř šedesát firem z celého našeho kraje.

Jaká je spolupráce mezi hospodářskou komorou a institucemi či orgány státní správy v našem kraji?
Domnívám se, že je dlouhodobě na vysoké úrovni. Podstatné je, že deklarovaná partnerství, stvrzovaná podpisy na dohodách o spolupráci nezůstávají na papíře, ale jsou skutečně realizovaná ať už formou koordinace aktivit, vzájemnou výměnou informací, organizováním společných akcí. Za významné pro další rozvoj komory a její působení v kraji pokládáme zejména pracovní kontakty se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, s profesními společenstvy, s Agenturou pro regionální rozvoj, s vysokými a středními školami našeho kraje. Velmi si ceníme úzké spolupráce s Moravskoslezským krajem a vedením jednotlivých měst a obcí, se všemi orgány státní správy i samosprávy.