Za výzkumným projektem stojí zástupci studentské organizace SOVA z PřF OU. Pro svůj biologický výzkum se spojili s městem Ostrava. Společně pak ve vybraných městských částech vytipovali hned 48 míst s různými stupni urbanizace, kde rozmístili dva typy ptačích budek. Ty poté pravidelně monitorovali.

„Ptáci nakonec obsadili víc než 54 % našich budek. Největší zájem byl mezi nimi o ty v nízkém stupni urbanizace s vyšším podílem zeleně, kde jsme zaznamenali výraznější úspěšnost zahnízdění, větší množství vajec i mláďat, a kde nám pěvci zahnízdili dokonce víckrát v jedné sezoně. Naopak o budky v hustě urbanizovaných částech Ostravy až tak velký zájem nebyl,“ prozradil za výzkumný tým SOVA Stanislav Ožana.

Projekt zkoumal i další preference ptactva. Mladí biologové zjistili například ještě, že pěvci si ve větší míře vybírali typ budek s přehrazeným vstupním otvorem. Barva budky překvapivě nehrála ve výběru žádnou roli.

„To zjištění pro nás bylo překvapivé, protože je možné v literatuře najít příklady, kdy si vybírali ptáci budky v kontrastnějších barvách – pravděpodobně pro snadnější zpozorování v přírodě,“ uvedla za výzkumný tým Kristýna Beníčková, která s daty pracovala ve své bakalářské práci.

Mladí biologové budou ve výzkumu hnízdění ptáků ve městě Ostrava pokračovat i v následujících letech.

Studentská organizace SOVA

Cílem studentské organizace SOVA je popularizovat přírodní vědy pro studenty i veřejnost, pomocí nejrůznějších odborných, ale také populárně-vědeckých aktivit. V rámci svých činností pomáhá studentům zpracovávat nasbíraná data do závěrečných prací (statistická i prostorová data) a přispívá k rozvoji jejich schopností.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Přírodovědecká fakulta je přední vědeckovýzkumné pracoviště Ostravské univerzity, které tvoří sedm kateder a tři specializovaná centra. Na její půdě působí uznávaní vědci, kteří se můžou pochlubit zajímavými objevy, publikacemi v prestižních časopisech i významnými vědeckými oceněními. Právě tyto osobnosti se spolupodílejí také na výuce studentů, kterým předávají své znalosti a pomáhají jim tak s rozvojem jejich schopností a potenciálu. Přírodovědecká fakulta OU se může pochlubit spoluprací s evropskými a světovými univerzitami i výzkumnými centry. Kromě toho spolupracuje také se základními a středními školami, kterým nabízí workshopy pro žáky i studenty.