Odklepnuto, je to definitivní! Za pět měsíců, na konci února příštího roku, skončí těžba v černouhelných dolech Darkov a ČSA, které patří společnosti OKD. Utlumované doly pak převezme do svého majetku státní podnik Diamo. Doly ČSM - sever a ČSM - jih budou těžit dál. V pondělí o tomto postupu rozhodla vláda. Termín útlumu dolů ČSM zatím známý není.

Útlum OKD je vyvolán současnou ekonomickou krizí, způsobenou zejména přetrvávajícím poklesem cen energetického i koksovatelného uhlí a dopadem celosvětové pandemie covid-19. Ovšem na minimu jsou i vytěžitelné uhelné zásoby v dolech ČSA a Darkov.

V současné době se nicméně těží ve všech dolech OKD. Probíhají ražby, přípravné práce, vybavování a likvidace, v závislosti na daném dole. Na Darkově se těží ve dvou porubech, v dole ČSA zatím v jednom. V dolech ČSM probíhají práce ve čtyřech porubech, těží se jen ve dvou.

„Během února 2021 budou ukončovány důlní práce v dolech ČSA a Darkov. Ke konci února pak bude z těchto dvou dolů vyvezen symbolický poslední vozík,“ uvedl ředitel provozu OKD David Hájek. Hned na začátku března pak dojde k předání těchto lokalit a dobývacích prostorů státnímu podniku Diamo pro zahájení útlumových prací.

Odchody lidí

S útlumem těžby ve dvou dolech je spojeno i snižování stavu zaměstnanců. Těch by koncem roku 2020 mělo OKD zaměstnávat 5300.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka opustí OKD k 1. lednu příštího roku 548 zaměstnanců, z toho jich 200 zůstane dále pracovat na útlumu, ovšem už pod hlavičkou společnosti Diamo. K 1. březnu by pak mělo odejít dalších zhruba 1400 zaměstnanců. Celkem tedy něco málo přes 1900 lidí. Dále v těžbě bude pokračovat 2800 až 2900 zaměstnanců až do doby, dokud nebude rozhodnuto o útlumu všech dolů.

„Ti, co budou končit, dostanou 12měsíční odstupné a dostanou státní příspěvek na úrovni 5000 nebo 8000 korun měsíčně podle toho, jak dlouho pracovali v dole nebo na povrchu," uvedl Havlíček.

Podle personální ředitelky OKD Radky Naňákové bude při všech přechodech plně respektována jak kolektivní smlouva OKD, tak i kolektivní smlouva vyššího stupně. „Pro všechny zaměstnance, kteří přejdou do Diamo s předpokladem následného ukončení pracovního poměru bude připraven sociální program a obdrží plné odstupné, které jim bude náležet v souladu s kolektivní smlouvou a sociálním programem,“ upřesnila Naňáková.

Miliardy na útlum

Náklady na utlumení těžby v dolech OKD do roku 2035 dosáhnou podle ministra Karla Havlíčka zhruba 15,6 miliardy korun. Nejvíce peněz podle vládního materiálu, 22 procent, připadne na čerpání důlních vod a metanu, zhruba pětina půjde na likvidaci areálů. Třetí největší položkou je se 16 procenty vyplácení odstupného.

Na přípravách postupu útlumu dolů společnosti OKD a zahlazování následků hornické činnosti se podílel i státní podnik Diamo. Mluvčí státního podniku Diamo Jana Dronská řekla, že podnik bude postupovat s maximálním ohledem na bezpečnost, sociální klid, potřeby regionu a ochranu životního prostředí.

Na hromadné propouštění v OKD se připravuje i Úřad práce. "V případě hromadného propuštění zřízuje daná pobočka ÚP mobilní poradenská střediska přímo v prostorách zaměstnavatele (např. jako už v minulosti při útlumu činnosti Dolu Paskov), ve kterých specialisté úřadu poskytují  zájemcům veškeré služby - od zaevidování až po poradenství či nasměrování na vhodnou rekvalifikaci," řekla mluvčí Úřad práce ČR Kateřina Beránková.

Zmínila i projekt Outplacement, který ÚP ČR nyní realizuje v celé ČR a v minulosti probíhal ve větší míře právě v Moravskoslezském kraji. "Cílem tohoto projektu je pomoci propouštěným zaměstnancům ještě v době, než o zaměstnání přijdou. Tedy dříve, než se dostanou do evidence Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání," dodala mluvčí Úřadu práce ČR.

Dodala, že se jedná o individuální práci s uchazeči o zaměstnání, kteří mají kumulovaná omezení z hlediska možnosti uplatnění se na trhu práce, např. kvůli zdravotním problémům, nedostatku praxe, neaktuální kvalifikaci či péči o malé děti nebo osobu blízkou, omezené možnosti dopravy do zaměstnání, ale také značná část uchazečů je v exekuci. 

"Na Karvinsku se v mnoha případech jedná o bývalé horníky se zdravotním omezením. Úkolem ÚP ČR je odstranit nebo zmírnit tato omezení, zejména za pomoci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného individuálního zprostředkování a poradenství. A to se daří," říká mluvčí Kateřina Beránková.