Odborné setkání umožňuje posluchačům doktorandského studia prezentovat výsledky jejich vědecké práce.

„Skutečnost, že se Mekon koná už po sedmnácté, ukazuje, že je atraktivní nejen pro mladé doktorandy, ale je přínosný pro všechny zúčastněné," zdůraznila ve svém úvodním projevu na konferenci děkanka Ekonomické fakulty profesorka Dana Dluhošová. Přitom ocenila i zvyšující se kvalitu příspěvků.

Pozvání do moravskoslezské metropole tentokrát přijalo 80 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Rumunska. „Škála témat je i letos pestrá," uvedl Milan Kaštan, vedoucí organizačního týmu.

„Studenti ve svých pracích reagují na hospodářskou realitu posledních let. Z makroekonomických témat se například zaměřili na problematiku migrace obyvatelstva, očekávané dopady nových daňových sazeb, měnovou politiku Evropské centrální banky a podobně.

V příspěvcích věnovaných mikroekonomii se zabývali novými přístupy k hodnocení efektivity podniku, možnými dopady legislativních změn na mezipodnikové obchodní vztahy a dalšími aktuálními otázkami."

Postřehy profesora ekonomie

Všech sedmnácti ročníků Mekonu na ostravské Ekonomické fakultě se zúčastnil její dlouholetý pedagog, profesor a člen vědecké rady Václav Jurečka.

„Na konferenci se scházejí účastníci s různými názory na hospodářskou politiku a na ekonomii, kteří v ní nespatřují „pochmurnou vědu", jak ji v 19. století pojmenoval jeden anglický historik, ale naopak zajímavý a užitečný nástroj k pochopení jak každodenního života, tak i celosvětových procesů. Problémy ekonomické teorie a hospodářské praxe, jež budoucí doktorandi zkoumají, jsou velmi zajímavé a rozmanité," uvedl profesor Václav Jurečka.

Konference se zúčastnil také profesor Václav Jurečka (druhý zleva).
Konference se zúčastnil také profesor Václav Jurečka (druhý zleva). 

„Konference Mekon má význam i pro mne jakožto akademického ekonoma v závěrečné fázi profesní dráhy. Vždy mne totiž potěší, když mohu pozorovat, že se stále „rodí" lidé, kteří hospodářské vědě propadnou a jsou ochotní se jí v té či oné formě věnovat."

Větší zájem o cizojazyčné prameny

Oproti loňské konferenci letos ještě více přibylo příspěvků v anglickém jazyce. Prezentovány jsou v osmi sekcích, z nichž čtyři jsou kompletně vedeny v angličtině.

Václav Jurečka při srovnání s prvními ročníky této vědecké konference oceňuje, že dnešní doktorandi více čerpají z cizojazyčných pramenů a navíc mnohem lépe využívají osvědčené metody ekonomického výzkumu.

Výzkumnické „know-how" si osvojují s větším zájmem než před sedmnácti lety. Ve výzkumných studiích, jež zaznívají na konferenci, se podle Václava Jurečky často projevuje obecná tendence ke kvantifikaci zkoumaných jevů a procesů – k jejich měření.

„S tím souvisí stále častější používání ekonometrických metod, propojování ekonomie s matematikou a statistikou. Osobně považuji tuto jinak užitečnou tendenci za přehnanou, neboť snaha vše měřit (často i to, co je neměřitelné), potlačuje kvalitativní stránku poznávání a stále více vytěsňuje z analýzy reálného člověka s jeho vlastnostmi. Kam to vede, ukazuje zkušenost s víceméně nepředvídaným příchodem finanční a ekonomické krize," varoval profesor Václav Jurečka a dodal, že touto obecnou kritickou poznámkou rozhodně nemíní zastínit celkově pozitivní hodnocení úrovně připravených vystoupení posluchačů doktorandského studia na ostravské konferenci.

Ocenění vědeckých prací

Na Mekonu 2015 byly vyhodnoceny i nejlepší vědecké práce. Z řad studentů Ekonomické fakulty VŠB-TUO ocenění získal Bohdan Vahalík, který se zaměřil na vnitro-odvětvový obchod Evropské unie a vybraných ekonomik – Číny a USA.

Jan Šulák seznámil přítomné s dopadem vlivu znečištění ovzduší na migraci mezi jednotlivými okresy České republiky a Kateřina Kashi s Jiřím Frankem se zabývali využitím hybridních MDDM metod v oblasti lidských zdrojů.

Děkanka Ekonomické fakulty Dana Dluhošová předala ocenění studentům, jejichž práce byly na Mekonu 2015 vyhodnoceny jako nejlepší.
Děkanka Ekonomické fakulty Dana Dluhošová předala ocenění studentům, jejichž práce byly na Mekonu 2015 vyhodnoceny jako nejlepší.

Maďarský student Attila Endre Simay z Károli Gáspár University of the Reformed Church ve svém vystoupení analyzoval, proč spotřebitelé (ne)mění svého mobilního operátora. Různé modelové situace na devizovém trhu přiblížil Marco Cassader z University of Begamo z Itálie. Orkhan Nadirov a Khatai Aliyev z fakulty managementu a ekonomiky Baťovy univerzity ve Zlíně na příkladu ázerbájdžánské ekonomiky posoudili, do jaké míry vysoká sazba daně z příjmu demotivuje v rozvoji podnikání právnické osoby.

Záznam z konference Mekon 2015 lze zhlédnout na www.merlingo.cz.

Libuše Miarková