Součástí dohody jsou různá opatření, k nimž se obě strany zavázaly nad rámec svých zákonných povinností. Město se na zlepšování kvality ovzduší již nyní podílí řadou aktivit.

„Snažíme se postupně iniciovat dobrovolné dohody s průmyslovými podniky v Ostravě, které patří vedle domácích kotlů, dopravy a transferu emisí z Polska mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší v regionu. Jsme rádi, že i společnost OKK Koksovny přijala svou odpovědnost, má upřímnou snahu tento vliv snižovat a to, co prozatím eliminovat nelze, alespoň kompenzovat náhradními opatřeními,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Otevření časové schránky která se našla v kostele Navštívení Panny Marie v Zábřehu, 5. března 2020 v kostele Svatého Ducha v Ostravě.
Co skrývala věž nejstaršího kostela v Ostravě-Jihu? Také vzpomínky na vraha!

Dohoda mezi městem Ostrava a společností OKK Koksovny je uzavřená s platností do konce roku 2022, její plnění se bude kontrolovat pravidelně každého půl roku. Společnost se v ní zavazuje věnovat městu každoročně finanční dar ve výši 1,5 milionu korun, ze kterého půjde vždy půl milionu do městského fondu na ozdravné pobyty dětí.

Zbývající část město po domluvě použije na úhradu nákladů spojených s monitoringem kvality ovzduší, na výsadbu izolační zeleně a další ekologické projekty, a rovněž na podporu kulturního, společenského a sportovního života v Ostravě. Firma také upraví harmonogram odběru vzorků pro výskyt benzenu na monitorovací stanici kvality ovzduší ve svém areálu tak, aby se sladil s termíny odběrů na měřicí stanici v Hrušově.

Proekologická opatření

Na vyžádání OKK Koksovny poskytnou městu informace o naměřených hodnotách z monitorovací stanice v areálu společnosti, či kamerové záznamy provozu. Pro snížení prašnosti budou uklízet vnitropodnikové komunikace a plochy speciálním zametacím vozem minimálně dvakrát týdně, a Koksární ulici vně závodu v intervalu jednou za čtyři týdny, vždy v období od začátku dubna do konce října.

Voda v krajině 2020
Boj proti suchu. Pivovar Radegast podpoří konferenci „Voda v krajině“

OKK Koksovny se také zavázaly neprodleně informovat město Ostravu o mimořádných událostech, které mohou nastat při provozu jejich zařízení a které negativně ovlivňují životní prostředí. Bezúplatně převedou na město dva pozemky v obvodu Slezská Ostrava, kterými Ostrava scelí území podél cyklostezky u Ostravice v blízkosti Slezskoostravského hradu.

„Životní prostředí v Ostravě nám není lhostejné, naopak patří k prioritám naší společnosti. Proto se snažíme pro jeho ochranu dělat maximum. Do modernizace a proekologických opatření ve firmě jsme za posledních deset let investovali přes 3,2 miliardy korun. V letošním roce plánujeme investice ve výši 100 milionů a i nadále v tomto trendu chceme pokračovat,“ podotkl výkonný ředitel společnosti OKK Koksovny Zdeněk Durčák.

Závazky města vyplývající z dohody jsou pokračováním jeho dosavadních ekologických aktivit, kam patří nadlimitní čištění a úklid pozemních komunikací, ozdravné pobyty pro děti či příspěvek 2 miliony korun na monitoring kvality ovzduší.

Město se bude kvůli šíření osvěty a podpory ekologického chování také nadále zapojovat do akcí typu Evropský týden mobility, Badatelský svět, Den Země, Dny zdraví, Ukliďme svět, ukliďme Česko a podobně.