O odvolání předsedy představenstva Miroslava Trefila rozhodli v hlasování členové Shromáždění delegátů. Z 250 pozvaných bylo přítomno 161, z nichž pro odvolání zvedlo ruku nadpolovičních 98. Odvolaný předseda namítá, že hlasovat se vůbec nemělo.

SBD Havířov
Ke konci roku 2018 mělo 9 249 členů.
Ve správě má zhruba 10 tisíc bytů, z toho 2 855 ve vlastnictví jiných osob.

„Samotné shromáždění bylo svoláno v rozporu se zákonem. Shromáždění svolává představenstvo družstva, nikoli kontrolní komise, jak tomu bylo v tomto případě. K takovému postupu by byla komise oprávně pouze v případě, pokud by představenstvo na její návrh nekonalo. My jsme však konali, protože po podání návrhu jsme komisi vyzvali, aby doplnili materiály, které jsou pro svolání shromáždění nutné. Tak neučinili a naopak svolali delegáty sami. Zvažuji, že nechám tento postup posoudit soud,“ řekl Deníku odvolaný předseda Trefil.

Důvodem mimořádného svolání delegátů a odvolání předsedy představenstva byly podle členů kontrolní komise závěry auditu z letošního dubna. I proto komise delegátům navrhovala, aby ve svém usnesení vzali na vědomí zprávu o nedostatcích v činnosti družstva a neochotě členů představenstva zjednat nápravu.

Vedení SBD bylo o závěrech auditu informováno ve zprávě z konce dubna. „Bylo konstatováno, že v hospodaření družstva v roce 2018 byly zjištěny významné nesprávnosti. Družstvo téměř vyčerpalo svůj nedělitelný fond určený k úhradě ztrát, z čehož plyne riziko, kdy by se na případných ztrátách museli podílet všichni družstevníci.

Auditoři zpochybnili předpoklad družstva na výši letošní ztráty ve výši jednoho milionu korun, přičemž dospěli k názoru, že by měla přesahovat 4 miliony. Aktiva, pasiva, výsledek hospodaření a vlastní kapitál družstva měl být podle auditorů nadhodnocen o 4,4 milionu korun.

Kontrolní komise navíc upozornila na pochybení při výběrových řízeních, kterým vedení družstva nevěnovalo dostatečnou pozornost.

Členové kontrolní komise hovoří dokonce o ohrožení stability družstva. „Předseda představenstva nesvolal zasedání představenstva k tomu,a by jako kolektivní orgán projednalo a rozhodlo o postupu k odstranění chyb a formulování opatření, jak čelit rizikům ohrožujícím stabilitu a rozvoj družstva,“ sdělili delegátům členové komise v čele s předsedou Miroslavem Pastuchou.