Více než půl roku panoval čilý pracovní ruch na fotbalovém hřišti v Chlebičově, který se týkal zejména oprav zdejší budovy. Šlo o jeden z nejvýznamnějších projektů roku 2021 v obci. S rekonstrukcí se začalo hned v lednu, kolaudace se uskutečnila 30. července.

„Jednalo se o celkovou rekonstrukci zázemí sportovního klubu, která zahrnovala kromě nové střechy, zateplení, výměny oken a výměny rozvodů také přístavbu v podobě velké terasy a nástavbu jako zázemí pro rozhodčí. Velkou změnu k lepšímu představuje řešení toalet v přízemí, byla vybudována nová pánská i dámská WC. Kromě prací na budově byla součástí projektu instalace dvou dešťových jímek, do nichž se bude zachytávat voda na závlahu fotbalového hřiště. Tím, jak doufáme, dojde k výrazné úspoře nákladů na zalévání travnatého hřiště, ale hlavně k úspoře pitné vody,“ přibližuje chlebičovská starostka Zuzana Kašná.

Obec Chlebičov. Kulturní dům.Obec Chlebičov. Kulturní dům.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Jak bylo zmíněno, dominantou celé stavby se stala terasa se vstupním schodištěm, které váží více než jedenáct tun. Projekt vyřešil i vzduchotechniku, upravovaly se stěny, stropy a podlahy. V restauraci a klubovně vznikly nové akustické a sádrokartonové podhledy. Na samotné realizaci opravy se podílelo dohromady 58 osob, z toho 41 řemeslníků, kteří zde strávili 7680 hodin.

Během rekonstrukce se ale objevily i práce, se kterými se původně nepočítalo. „Především šlo o úpravy šaten, lépe řečeno sprch v kabinách, dále sádrokartonový podhled předsazené části druhého nadzemního podlaží a jiné vícepráce. Rekonstrukce s sebou přinesla i spoustu práce pro obecní zaměstnance, kteří zde a v bezprostředním okolí stavby odvedli kus poctivého díla. Natírali, dláždili, svařovali a uklízeli,“ pokračuje Zuzana Kašná.

Starostka Chlebičova Zuzana Kašná.
Starostka Chlebičova Kašná: Na světě je mnoho krásných míst, ale domov jen jeden

Stavba si vyžádala téměř 10,5 milionu korun. Částkou 2,2 miliony korun byla podpořena dotací z Evropské unie – z Fondu soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Akce byla zároveň i takzvaným cílem 2 v programu kotlíkových půjček v rámci třetí výzvy Kotlíkových dotací v MS kraji.

Kanalizace v ulici Boženy Němcové se dokončí příští rok

Další významnou letošní investicí v Chlebičově je pokračování oprav kanalizace. Chlebičovský kanalizační řád je, na rozdíl od relativně nové čistírny odpadních vod, velmi starý. Obec se proto už před časem pustila do oprav a postupuje se dále. Tentokrát se rekonstrukce týká ulice Boženy Němcové. „Stavba byla zahájena se zpožděním, práce dále komplikovaly geologické podmínky i počasí. Chtěli jsme kanalizaci i povrch komunikace v této ulici opravit do konce roku, už teď je ale jasné, že to nestihneme. Práce jsou rozděleny na dvě etapy. První je od kaple po křižovatku s Haškovou ulicí, druhá od této křižovatky do konce ulice Boženy Němcové. První etapa je co do kanalizace hotová, asfaltovat se bude ještě na podzim. Práce už se přesunuly do druhé etapy,“ uvedla starostka Chlebičova Zuzana Kašná.

Rekonstrukce budovy na hřišti.Rekonstrukce budovy na hřišti.Zdroj: se souhlasem obce Chlebičov

Kompletní dokončení rekonstrukce kanalizace ve zmíněné ulici, včetně položení nového asfaltu v druhé části, se tedy uskuteční v příštím roce. „Opravy kanalizace nejsou vůbec populárním krokem. Jde o záležitost nevděčnou, ale pro správný chod obce nesmírně potřebnou,“ dodává starostka.

Přibudou stromy v parku i na Luzarském kopci

V Chlebičově kladou důraz také na výsadbu zeleně. V rámci projektu Chlebičov – výsadba stromů se letos na podzim připravuje poslední dosadba v obecním parku. Zároveň budou vysázeny ovocné sady, které doplní louky pod Luzarskými kopci. Akci budou realizovat 25. října, kdy proběhne komunitní sázení ovocnanů, a obec na ni získala stoprocentní dotaci z Programu péče o krajinu v roce 2021– Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. A chystá se také výsadba směrem na Arnoštov.

Rekonstrukce kanalizace.Rekonstrukce kanalizace.Zdroj: se souhlasem obce Chlebičov

„Novou dotaci na zeleň se snažíme získat také z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, a to na projekt s názvem Nový remíz, interakční prvek ÚSES (pozn. red. územní systém ekologické stability krajiny) na Arnoštov, I. etapa. Zde by mělo jít v první fázi o výsadbu křovin a poté, v příštím roce, dřevin podél pravé strany komunikace ve směru na Arnoštov. Doufám, že budeme úspěšní i s touto žádostí a že bude do příštího roku vysazen nový porost křovin a následně i stromků jednak pro zajištění úkrytu živočichů, jednak pro vytvoření izolační zeleně pro snížení větrné a vodní eroze podél pozemku, ale také pro vizuální odclonění skládky,“ vysvětluje starostka Chlebičova Zuzana Kašná.

Odpočinek v přírodě, sport i kulturní akce

Pokud zavítáte do Chlebičova, nejdříve byste si mohli udělat procházku místním parkem. Pak se přesunete do areálu Lipjo na okraji vesnice, kde se nachází požární nádrž. V létě slouží ke koupání, za ní vyrostlo hřiště na beachvolejbal. Přes Lipjo dojdete až k rybníčku, který byl vybudován v minulém roce. Lokalita na hranici katastru vytváří příjemné zákoutí, je zde zachován kus ryzí přírody a člověk tady nalezne svůj klid.

Řeznictví a uzenářství Latoň. Zabijačkové prkno.
V řeznickém království Latoň si zakládají na kvalitě výrobků a spokojenosti lidí

Jestliže holdujete spíše sportu, možností máte v Chlebičově nespočet. Nachází se zde dvě fotbalová hřiště, a to s travnatým i umělým povrchem. Hřiště s umělým povrchem je také u základní školy, u které si lze na dalším prostoru zahrát třeba nohejbal nebo basketbal. Je zde i sportovní hala, kterou si můžete pronajmout. V parku si zase zabruslíte nebo zacvičíte na workoutovém hřišti či fitness prvcích. V neposlední řadě láká Chlebičov na ohromné množství kulturních akcí. Pořádají je místní spolky, tou největší jsou pak Dny obce Chlebičov.

Den dětí v Chlebičově.Den dětí v Chlebičově.Zdroj: se souhlasem obce Chlebičov

Otázky pro ředitelku školy

Odpovídá ředitelka ZŠ Chlebičov Milena Široká

Co chystáte na letošní rok 2021/2022?

Základní škola a Mateřská škola Chlebičov je prvostupňovou školou. Vzhledem k menšímu počtu žáků se nám daří být školou rodinného typu, kde panuje přátelské klima a činnostní učení. Jsme součástí vzdělanosti, kultury, sportu i společenského života v obci. Na akcích spolupracujeme nejen se spolky v obci, ale také s ČČK v Opavě, s Policií ČR, s MAS Hlučínsko - západ a se spolky zaměřujícími se na environmentální výchovu. V letošním roce chystáme s Klubem rodičů tradiční akce, které vešly svou atmosférou v povědomí široké veřejnosti. Těmi jsou páteční listopadový vánoční jarmark ve škole, kterou si žáci vyzdobí svými výrobky a provoní ji vůně perníčků a bramborových placek. Následuje zpívání koled pod rozsvíceným vánočním stromem a v lednu příštího roku maškarní karneval v kulturním domě. Masopust oslavíme masopustním průvodem vesnicí, kde zpíváme, tančíme a hrajeme na harmoniku. Měsíc knihy si připomeneme knihovnickými lekcemi v obecní knihovně a s paní knihovnicí – královnou Abecedou pasujeme prvňáky na čtenáře. Duben bude patřit dopravní výchově a péči o životní prostředí. Pravidelně jezdíme na kolech na dopravní hřiště do Malých Hoštic, kde si mohou žáci procvičit dopravní předpisy a získat průkaz cyklisty. Během roku sbíráme papír a hliník. Za utržené peníze si třídní kolektivy kupují sešity, výkresy a jiné drobnosti do výuky. Den Země oslavíme prací. Uklidíme si okolí školy, opravíme si hmyzí hotel a založíme vyvýšené záhony k pěstování zeleniny. V květnu plánujeme vystoupení ke Dni matek. V červnu ve spolupráci se zřizovatelem oslavíme Den dětí různými atrakcemi na školním hřišti a školní rok završíme výletem a rozloučením našich páťáků na Obecním úřadě v Chlebičově s paní starostkou. Kromě tradičních akcí absolvujeme během roku aktivity, které nám zpestří a propojí výuku s praktickým životem.

K Bělé neodmyslitelně patří léčivý studený pramen Židlo.
V Bělé se toho nebojí. Aneb i na malé vesničce se dá hrát velké divadlo!

Co je ve škole nového?

Jsme zapojeni do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony III. V rámci programu zaměstnáváme v mateřské škole asistenta pedagoga, v základní škole rozvíjíme čtenářskou, matematickou a jazykovou gramotnost prostřednictvím klubů pro žáky a projektových dnů. Připravujeme se na úpravu ŠVP v oboru informační a komunikační technologie. Ve třídách mohou žáci využívat interaktivní dataprojektory a tablety, v počítačové učebně interaktivní tabuli a robotické hračky. Zavedli jsme elektronickou žákovskou knížku. Prezentujeme se na nově vytvořených webových stránkách školy, přispíváme svými články do obecního Zpravodaje. Žáci si vydávají třikrát ročně školní časopis Školáček. Během distanční výuky jsme vyučovali v aplikaci Teams Microsoft 365.

Z historie Chlebičova

Chlebičov.Chlebičov.Zdroj: archiv obceChlebičov leží šest kilometrů jihozápadně od Opavy. Nachází se zde mateřská i základní škola, kulturní dům, knihovna, prodejny potravin, restaurace a několik hospod. Obec nabízí svým občanům i návštěvníkům bohaté sportovní i kulturní vyžití. Doprava je zajišťována příměstskými autobusovými linkami.

Střed obce leží v úžlabině Chlebičovského potoka v nadmořské výšce 275 metrů nad mořem. Obcí prochází také cyklotrasa Opava – Ratibórz a Chlebičov je na ní vítanou zastávkou.

Dominantou obce je kaple Panny Marie Růžencové z roku 1895 a bludný kamen, který se nachází v její blízkosti. V obci se dále nachází obecní úřad, základní a mateřská škola, kulturní dům i hasičská zbrojnice. Svým návštěvníkům Chlebičov nabízí možnost občerstvit se v některé z několika restaurací a hospod a také bohaté sportovní vyžití.

Den sportu a zdraví v Chlebičově.Den sportu a zdraví v Chlebičově.Zdroj: se souhlasem obce Chlebičov

Archeologické nálezy prokázaly, že území Chlebičova bylo osídleno již v době bronzové (cca 1800 let př. n. l.), první písemná zmínka však pochází z roku 1250 ze zápisu v listině papeže Innocence IV., kde se o Chlebičovu hovoří jako o majetku cisterciáckého kláštera na Velehradě. Po husitských válkách disponovali s Chlebičovem jako s lénem Přemyslovci, v roce 1531 byl prodán klášteru sv. Kláry v Opavě, v jehož vlastnictví zůstal celých 252 let.

Historickým přelomem se staly události poloviny 18. století, kdy po prohrané válce v roce 1742 (v rámci Válek o rakouské dědictví) postoupila Marie Terezie část Slezska Prusku a život obce se stal v dalších letech součástí jeho vývoje.

Zámek v Oldřišově.
Stará budova v centru Oldřišova prochází rekonstrukcí. Bude z ní kulturní dům

Rozvoj obce přerušila 1. světová válka, po níž – v únoru 1920 – byl Chlebičov, stejně jako celé Hlučínsko, připojen k nově vzniklé Československé republice. Také 2. světová válka byla pro Chlebičov tragická. Po Mnichovu 1938 bylo Opavsko začleněno do Sudetenlandu a celé Hlučínsko prohlášeno za Altreich. Chlebičovští muži tak bojovali v německé armádě. V dubnu 1945 se stal Chlebičov cílem leteckých a dělostřeleckých útoků. Obyvatelé museli obec dočasně vyklidit. Po krutých bojích byl Chlebičov osvobozen Rudou armádou 19. 4. 1945.

V prosinci 1978 bylo na společném zasedání národních výborů Chlebičova a Velkých Hoštic schváleno sloučení obou obcí v jeden územně správní celek s účinností od 1. ledna 1979. Od 1. července 1990 (po 11 letech sloučení s Velkými Hošticemi) existuje Chlebičov opět samostatně a pokračuje ve svém rozvoji. Dnes zde žije 1196 obyvatel.

Zdroj: www.chlebicov.cz

Zajímavost

Název obce nápadně směřuje k základní potravině – k chlebu. Podle pověsti se zakladatelem obce stal mnich Chlebiš. Podle historiků však každý, kdo klášteru dodával obilí na chléb, mohl být nazýván „chlebišem“, odtud tedy osada získala své jméno a tři obilné klasy jsou podnes zachovány na obecních symbolech.

Kaple Panny Marie Růžencové.Kaple Panny Marie Růžencové.Zdroj: se souhlasem obce Chlebičov

Tip na výlet

Ke kapli Panny Marie Růžencové a bludnému balvanu

Této malé obci dominuje kaple Panny Marie Růžencové z roku 1895 na ulici Hlavní, poblíž obecního úřadu, tedy v samém srdci Chlebičova. V její blízkosti je umístěn bludný kámen, který sem byl dopraven před stovkami tisíc let pevninským ledovcem. Ten zasahoval celou severní Evropu a jeho jižní výběžek dosáhnul až k severní hranici naší republiky – například oblasti Hlučínska. Tyto balvany jsou v ČR chráněny jako přírodní památka.