Stará Bělá je zajímavá část Ostravy, která si ponechává svůj venkovský ráz. Co do počtu obyvatel je v místě nejvíce kaplí a křížů; zachoval se zde také ze všech městských obvodů jediný smírčí kříž.

Nedaleko zdejšího kostela a hřbitova, vedle ulice Nad Rybníkem, je místo, kde stávala první historická tvrz. Zhruba o tři kilometry jihovýchodně, u lesa zvaného Paleska, stávala tvrz druhá.

Opevněný hrádek

Hrádek v obci byl zpustlý a neobydlený již koncem 16. století, tvar terénu se zachoval a je skvělou ukázkou projektu zemních úprav pro podobná středověká opevněná sídla. Na vyvýšeném kuželovitém pahorku stával hrádek s obytnou věží, přičemž byl chráněn hlubokým a zdvojeným vodním příkopem. Vše se zachovalo včetně rybníka. O tom, že tvrz bývala obydlená, svědčí písemné doklady z roku 1476.

Místo bylo pečlivě archeologicky prozkoumáno. Nálezy středověké keramiky zařadili odborníci do období od 13. do 16. století. Nedaleko této tvrze byl panský dvůr. Podle záznamu z konce 15. století se na jeho polnostech pěstovalo žito, ječmen, pohanka, hrách, konopí a vika. Bylo zde také šest set ovcí, šedesát kusů „rohatého dobytka" a čtyřicet prasat. U dvora byla rovněž zahrada s ovocnými stromy, kde se také pěstovala zelenina.

Poslední hospodářské budovy tohoto dvora byly zbourány v šedesátých letech minulého století. Druhá tvrz u lesa Paleska pocházela rovněž ze 13. století, ale terén byl různými zemními pracemi pozměněn. Zhruba před čtyřiceti lety se na tomto místě uskutečnil archeologický průzkum, našly se keramické střepy ze 14. století.

Starobělské hrubé panstvo

První písemná zmínka o Staré Bělé pochází z roku 1272, kdy ji olomoucký biskup Bruno udělil jako léno Helmboldovi, Ottovi a Günterovi z Fellinu.

Vlastně se dá říct, že hrádek ve Staré Bělé nebyl šťastným místem, neboť jeho držitelé často upadali do dluhů a museli své majetky včetně tvrze prodávat a zastavovat.

Poddaní to s panstvem také neměli lehké, kvůli bezpráví a robotě své pány často žalovali. Držitel obce, zemský hejtman Ondřej Bzenec, byl zákeřně zastřelen a vrah nebyl odhalen. Začátkem 17. století byl držitelem Staré Bělé Jan Syrakovský, který nutil poddané stavět nové opevněné sídlo.

Nejhorším pánem byl ovšem Mikuláš Orlík, který měl sadistické sklony a nepochybně trpěl sexuální deviací. Skončil v hukvaldském vězení, přičemž zápisy z výpovědí svědků jsou otřesné.

Vybíráme namátkou: podobně jako ruský car Petr Veliký nutil mužiky, aby se holili, ořezal Mikuláš svým úředníkům vousy vlastnoručně ševcovským knejpem, takže silně krváceli. Bral od sedláků dobytek a majetek bez náhrady. V Ostravě zabil vojáka, jeho druhové odvetou vyplenili ves. Předvolal si nějakého Sejkoru a přinutil ho vypít pět žejdlíků kořalky.

Chlípný Orlík znásilnil ženu na faře

Ale především násilím cizoložil, jednu ženu znásilnil dokonce na faře. Ženy, které povolal na starobělský dvůr k předení, chtěl zbavit ochlupení v rozkroku. Když k němu přišly děvečky o Vánocích na koledu, zamkl se s nimi, opil je a všechny zneužil. U Frýdku zastřelil svého písaře.

Další výslechy se pak konaly se svolením císaře před rychtářem v Brně, kam se dostavilo čtrnáct svědků. Eva ze Staré Vsi potvrdila, že pan Mikuláš Orlík chtěl přadleny zbavit ochlupení na intimních místech zapáleným věchtem slámy.

Při vynesení rozsudku se pan Orlík nad verdiktem usmíval. Byl totiž odsouzen k tříměsíčnímu vězení na Hukvaldech a k zaplacení pokuty čtyři sta zlatých. Jenže biskup olomoucký zmanipuloval zápisy brněnského soudu, takže se 20. června 1653 staly statky Zábřeh, Stará Bělá a Výškovice majetkem olomoucké biskupské kapituly. A z Mikuláše Orlíka se stal nemajetný muž.