Martina Malinová už delší dobu trpěla bolestí páteře a kloubů. Kamarádka Ivana Jahodová jí doporučila návštěvu Střediska alternativní péče o zdraví Šarlatán,i s. r. o., které poskytovalo širokou škálu služeb od poradenské činnosti až po akupunkturu.

Seriál o novém občanském zákoníku vychází každý čtvrtek ve všech regionálních Denících Moravskoslezského kraje. 

Na prvním sezení se léčitelka Jarmila Borůvková dotazovala na osobní údaje a další údaje, které jsou důležité pro správný postup v léčbě, a poté jí prohlédla a srozumitelně vysvětlila aktuální zdravotní stav, včetně doporučení dalšího postupu chiropraxe. Martina byla přístupem ze strany střediska nadšená. Podstoupila chiropraxi, dokonce využila i dalších služeb, např. baňkování. Zaměstnavatel Martiny, pan Evžen Okurka, měl podezření o těhotenství Martiny. Své podezření si chtěl potvrdit právě návštěvou střediska, kde žádal nahlédnutí do záznamů o péči o zdraví Martiny. Předstíral, že je její osobou blízkou, a proto mu léčitelka Jarmila záznamy ze zdravotní dokumentace Martiny vydala s podmínkou, že je musí do hodiny vrátit. Evžen se přesvědčil, že Martina sice těhotná není, zato má arteriální hypertenzi (vysoký tlak v tepnách), z čehož dovodil svou možnou finanční odpovědnost pro případ, kdyby se Martině v práci něco stalo. Léčitelka Jarmila na dalším vyšetření Martině sdělila, že ji zde navštívil nějaký pan Okurka a půjčil si na pár minut její záznamy ze zdravotní dokumentace.

Martina léčitelce sdělila, že je jejím postupem šokována, že jí žádné svolení k tomu, aby komukoliv poskytovala informace o její osobě, nedala a odcházela se slovy: „Uvidíme se u soudu!" Martina se se svým problémem svěřila internetové právní poradně www.pravnilinka.cz.

Petr Kausta, advokát z advokátní kanceláře Kausta & Zientková & partneři.SLOVO PRÁVNÍKA… 

Smlouva o péči o zdraví je zcela novým smluvním typem, který se pokouší zrovnoprávnit vztah poskytovatele lékařských služeb na straně jedné a ošetřovaného (pacienta) na straně druhé. Úprava vychází z nizozemského právního řádu, kde má už několik let své pevné místo. Nejedná se o ucelenou právní úpravu, neboť 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který má aplikační přednost v případech tam uvedených. Z toho vyplývá, že úprava v občanském zákoníku se použije zejména na činnost alternativních léčitelů, masérů, chiropraktiků, plastických chirurgů nebo např. fyzioterapeutů (tedy na takové činnosti, které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovávat zdravotní stav ošetřovaného).
*Autor je Petr Kausta, advokát z advokátní kanceláře Kausta & Zientková & partneři. 

RADA PRO MARTINU MALINOVOU

Martina uzavřela se Střediskem alternativní péče o zdraví Šarlatán, s. r. o., smlouvu o péči o zdraví podle § 2636 a násl. občanského zákoníku. Smlouva nemusí mít písemnou formu.

Poskytovatel péče o zdraví nesmí záznamy zpřístupnit jiné osobě bez výslovného souhlasu ošetřovaného (§ 2649 odst. 1).

Martina by se mohlo domáhat náhrady újmy podle § 2913 odst. 1, a to tím, že poskytovatel porušil svoji smluvní povinnost vyplývající z § 2649. Porušením povinnosti poskytovatele bylo zasaženo do přirozených práv člověka zejména práva na ochranu soukromí.

Martina může vedle náhrady škody požadovat také náhradu nemajetkové újmy v penězích (§ 2956).

KDE V NOZ PRÁVNÍ ÚPRAVU SMLOUVY O PÉČI O ZDRAVÍ NALEZNETE?
§ 2636 2651 v části čtvrté, hlavě druhé, dílu devátém zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ

◆ Příkazce ten, kdo uzavírá smlouvu o péči o zdraví s poskytovatelem. Může jím být sám pacient (ošetřovaný) nebo příkazce smlouvu uzavírá pro potřeby třetí osoby (dítě nebo osoba, která je omezena na svéprávnosti a podobně).

◆ Negativní revers odmítnutí souhlasu k úkonu v rámci péče o zdraví. Pokud to poskytovatel vyžaduje, musí mít revers písemnou formu.

NEZAPOMEŇTE

◆ Poskytovatel péče o zdraví odpovídá za to, že plní své povinnosti vůči ošetřovanému s péčí řádného odborníka (jedná se o odpovědnost za činnost, nikoli za výsledek). K ujednáním, která to vylučují nebo omezují, se nepřihlíží.

◆ Ke každému úkonu v rámci péče o zdraví je potřeba souhlasu ošetřovaného (tzv. informovaný souhlas).

◆ Poskytovatel je povinen srozumitelně vysvětlit okolnosti, které se péče o zdraví týkají.

◆ Ošetřovaný je povinen poskytnout potřebnou součinnost, aby poskytovatel mohl splnit své povinnosti.

DOPORUČENÍ Z PRAXE

◆ Zákon až na výjimky nepředepisuje pro zaopatřovací smlouvy písemnou formu, nicméně s ohledem na důkazní sílu písemné smlouvy v okamžiku sporu, nelze, než důrazně doporučit písemnou formu zachovat.

◆ Odůvodňují-li to okolnosti případu u důchodu, může se příjemce důchodu obrátit na soud, aby nařídil prodej části plátcova majetku a použití výtěžku z jeho prodeje k placení důchodu po přiměřenou dobu do budoucna.

◆ Pokud si to strany stanoví, pak dávky z důchodu (bezúplatného) jsou nepostižitelné exekucí nebo v insolvenčním řízení.

CO SMLOUVA O PÉČI O ZDRAVÍ PŘINESLA?

Obecně

Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného. Ošetřovaným může být přímo příkazce nebo i třetí osoba (typicky dítě příkazce). Samotná péče o zdraví zahrnuje úkony, prohlídky a další služby, které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav ošetřovaného (např. vedení záznamů o ošetřovaném). Péče o zdraví však není činnost lékáren. Ošetřovaný nebo příkazce je povinen zaplatit odměnu pouze tehdy, bylo-li to ujednáno (nicméně některá péče o zdraví je hrazeno z jiných zdrojů, např. z nemocenského pojištění). Zákon nepředepisuje pro smlouvu písemnou formu.

Poučovací povinnost

Poskytovatel péče o zdraví je povinen ošetřovanému srozumitelně vysvětlit, v čem spočívá zamýšlené vyšetření i navrhovaná péče. Po příslušném vyšetření je poskytovatel povinen vysvětlit ošetřovanému jeho zdravotní stav a také jaký bude další postup. Pokud o to ošetřovaný požádá, je poskytovatel povinen poskytnout vysvětlení v písemné formě. Zákon pak stanoví, co se rozumí řádným vysvětlením: vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že ošetřovaný pochopil svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví, včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví. Nic nebrání tomu, aby ošetřovaný vysvětlení odmítl, nicméně pokud hrozí ošetřovanému (nebo jiné osobě) nebezpečí, je i přesto poskytovatel povinen vysvětlení podat.

Práva a povinnosti stran

Každý úkon v rámci péče o zdraví vyžaduje souhlas ošetřovaného, ledaže jiný zákon stanoví, že souhlasu není třeba (intoxikace, bezprostřední ohrožení života apod.). Souhlas nevyžaduje písemnou formu (musí být zachována tehdy, když na tom některá ze stran trvá). Pro odmítnutí udělení souhlasu však zákon předepisuje písemnou formu (tzv. negativní revers). Poskytovatel odpovídá za to, že splní své povinnosti s péčí řádného odborníka (tzv. postup lege artis).

Záznamy o péči o zdraví

Poskytovatel by měl vést záznamy o péči o zdraví ošetřovaného. Požádá-li o to ošetřovaný, musí mu poskytovatel umožnit nahlédnout do záznamů. Ošetřovaný je oprávněn si z nich pořizovat výpisy, opisy nebo kopie. Bez výslovného souhlasu ošetřovaného nelze záznamy zpřístupnit jiné osobě (v anonymizované podobě lze záznamy použít k vědeckým nebo statistickým účelům).

Seriál vychází ve spolupráci s právníkem Petrem Kaustou z advokátní kanceláře Kausta & Zientková & partneři.