Počet osob postižených exekucí není rozhodně nízký a denně přibývá počet těch, co své závazky nejsou schopni splácet a strašák jménem exekuce se pro ně stává nevyhnutelným. V tomto článku si popíšeme, jaké druhy exekucí se nejčastěji nařizují a co všechno je exekutor oprávněn zabavit.

Rada první

Jestliže pobíráte pravidelnou mzdu nebo jiné opakující se příjmy, bude exekuce nařízena zpravidla na tyto peněžní prostředky.

Nejjistějším prostředkem k vymožení pohledávky věřitele exekutorem i soudním vykonavatelem jsou v případě pracujících dlužníků srážky ze mzdy. Srážky však mohou být prováděny i z jiných pravidelných příjmů dlužníka, jako jsou důchody, stipendia, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti apod. Srážky ze mzdy se vypočtou tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení základní částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky jako je výživné, nedoplatky na daních a poplatcích, zdravotním a nemocenském pojištění, atd. se však srážejí dvě třetiny.

Rada druhá

Exekutor Vám může postihnout i finanční prostředky uložené na Vašem bankovním účtu bez ohledu na to, z jakého zdroje pocházejí.

Exekuci lze nařídit i k peněžním prostředkům povinného na běžném, vkladovém nebo jiném účtu vedeném v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku. Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství. Exekucí přikázáním pohledávky však nelze postihnout peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce a dále peněžní prostředky, které jsou povinným určeny pro výplatu mezd nebo platů, náhrad mezd nebo platů a dalších plnění, která nahrazují odměnu za práci jeho zaměstnancům, splatných v nejbližším výplatním termínu.

Rada třetí

Jestliže exekutor nemůže zajistit uspokojení pohledávky věřitele pomocí srážek z Vaší mzdy či jiných příjmů, bude se zajímat o Váš další majetek.

Mezi další způsob exekuce patří prodej movitých věcí povinného. Usnesení o nařízení exekuce prodejem movitých věcí doručí exekutor povinnému až při provádění exekuce. Povinný musí umožnit tomu, kdo provádí exekuci, přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny. Povinnému je pak zakázáno nakládat s věcmi, které exekutor sepíše. Sepsané věci se pak prodají ve dražbě. Exekuce se ale nemůže týkat těch věcí, které jsou ve vlastnictví povinného a které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Rada čtvrtá

V případě vysokých dluhů přistupují exekutoři k prodeji nemovitosti povinného.

Nejtěžším zásahem pro dlužníka bývá nepochybně ztráta domu nebo bytu. K provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného může exekutor přistoupit, jen jestliže bude listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře doloženo, že nemovitost je ve vlastnictví povinného. V usnesení o nařízení exekuce je povinnému zakázáno, aby nemovitost převedl na někoho jiného nebo ji zatížil, a zároveň povinný musí oznámit, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo, s poučením, že při neoznámení povinný odpovídá za škodu tím způsobenou. Po právní moci usnesení o nařízení exekuce je ustanoven znalec, který ocení nemovitost, její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené. Poté je nařízeno dražební jednání se stanoveným nejnižším podáním ve výši dvou třetin odhadnuté ceny nemovitosti. Exekutor namísto nařízení exekuce prodejem nemovitosti může nemovitost zatížit zřízením exekutorského práva na nemovitost.

Rada pátá

Exekuci lze nařídit i na výkon rozhodnutí na nepeněžitá plnění.

Výše uvedené druhy exekucí a výkonů rozhodnutí slouží k uspokojení pohledávek, jejichž obsahem je peněžité plnění. Předmětem závazkového vztahu však mohou být i jiná práva a povinnosti, které lze v případě jejich neplnění povinným vynutit prostřednictvím exekuce nebo výkonu rozhodnutí. Konkrétně se jedná o vyklizení nemovitosti (např. v případě zániku nájemního vztahu), odebrání věci, rozdělení společné věci a provedení prací a výkonů.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

NEPŘEHLÉDNĚTE: Každou středu v tištěném vydání Deníku vychází právní poradna, ve které se dozvíte, jak postupovat v konkrétních situacích a čeho se naopak vyvarovat.

Rubrika 5 rad zdarma je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka www.pravnilinka.cz.