Rada první

Plňte své finanční a jiné závazky řádně a včas a pečlivě si hlídejte jejich splatnost.

Účinná ochrana před exekutorem a exekucí začíná již tím, že si každý řádně a včas plní své splatné závazky vůči svým věřitelům.

Pokud se do problémů se zaplacením splatné pohledávky přesto dostanete, neřešte tuto situaci vyhýbáním se komunikace s věřitelem anebo nepřebíráním doručovaných zásilek tímto postupem exekuci určitě nezabráníte.

Platí staré latinské přísloví: Práva svědčí bdělým.

Rada druhá

O všech svých platbách a závazcích si veďte přesné záznamy a schovávejte si doklady o zaplacení.

O všech svých závazcích si veďte podrobnou evidenci obsahující uzavřené smlouvy a jejich změny, korespondenci s druhou smluvní stranou a zejména provedené platby.

Tuto evidenci si pečlivě uschovejte i poté, kdy svůj závazek splníte, a to alespoň po dobu minimálně pěti let po zaplacení závazku.

Účinně před soudem se můžete hájit pouze tehdy, pokud máte k dispozici důkazy, které potvrdí vaše tvrzení a vyvrátí tvrzení věřitele, který se domáhá zaplacení závazku, který jste již řádně splatili.

Rada třetí

Vždy uvádějte své aktuální trvalé bydliště pro doručování pošty a při změně bydliště tuto skutečnost oznamte svým věřitelům, soudům a státním orgánům.

Pokud s někým uzavíráte smlouvu či jiný závazkový vztah, je důležité ve smlouvě uvést vždy vaši aktuální adresu trvalého bydliště, kam vám druhá strana může doručovat poštu.

Pokud se v průběhu existence závazkového vztahu přestěhujete na jiné trvalé bydliště, druhé straně to vždy sdělte doporučeným dopisem s dodejkou, abyste měli důkaz o tom, že jste změnu adresy druhé straně písemně oznámili.

Je totiž zásadní chybou, pokud se přestěhujete do nového bydliště, řádně si nepřehlásit nové trvalé bydliště nebo si nezařídit přeposílání doručované pošty na novou adresu vašeho skutečného pobytu. Mohou vám být totiž doručovány například předvolání k soudnímu jednání, nebo rozhodnutí soudu či exekutora a u mnohých stačí doručení takzvanou fikcí, to je, že se zásilka považuje za doručenou, i když se o jejím doručení fakticky nedovíte.

Rada čtvrtá

Jestliže své závazky řádně a včas neplníte a nesplácíte, nevyhýbejte se věřiteli, ale naopak se s ním snažte být v kontaktu a dohodnout nový reálný splátkový kalendář.

Každý se může dostat do situace, kdy není momentálně schopen splácet své splatné závazky. Důležité je ale tuto skutečnost ihned řešit se svými věřiteli a předejít tak soudním a exekučním řízením, které dlužníkovi přinesou pouze další nemalé závazky spočívající v nákladech soudních a exekučních řízení (soudní poplatky, náklady a odměny právních zástupců věřitelů, náklady a odměny exekutorů).

Rada pátá

Choďte k soudům a svěřte svou obranu u soudu advokátům.

Pokud se již stane, že váš věřitel vůči vám podá žalobu k soudu, je důležité, abyste se soudem komunikovali. Soud vám totiž doručí žalobu věřitele a vyzve vás, abyste se k ní vyjádřili, k čemuž vám stanoví lhůtu. Pokud výzvu soudu řádně a včas nesplníte, může soud rozhodnout i tzv. rozsudkem pro uznání, a to i bez nařízeného jednání, a zavázat vás k plnění žalobního nároku uplatněného žalobcem věřitelem, a to i pokud je neoprávněný, včetně nákladů řízení. Další zásadní chybou je, že se k soudu nedostavíte, i když vám bylo předvolání k soudu skutečně doručeno. Soudce se tak o vašich námitkách proti žalobě žalobce nedozví a bude mít za to, že s tvrzeními žalobce v žalobě souhlasíte, a proto spor rozhodne ve váš neprospěch. V případě, že vám bude doručen jakýkoliv přípis či výzva od soudu, doporučujeme vám ihned navštívit advokáta, který již ví jakým způsobem na podání soudu reagovat a jak případně účinně hájit vaše práva před soudem. Choďte tedy k soudům, braňte svá práva můžete tak předejít exekuci a návštěvě exekutora.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

NEPŘEHLÉDNĚTE:Každou středu v tištěném vydání Deníku vychází právní poradna, ve které se dozvíte, jak postupovat v konkrétních situacích a čeho se naopak vyvarovat.

Rubrika 5 rad zdarma je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka www.pravnilinka.cz.