VYBRAT REGION
Zavřít mapu

PĚT RAD ZDARMA: Jak si počínat před nákupem dovolené

Ostrava /SERIÁL DENÍKU/ - Rubrika 5 rad zdarma je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka - www.pravnilinka.cz.

23.5.2013
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: čtk

Dovolená je časem, na který se všichni těšíme celý pracovní rok, spoříme si ni a právem by tedy měla být taková, jakou si ji naplánujeme či nám její představu načrtnou cestovní kanceláře. Ne vždy, však popis zájezdu a obrázky v katalogu odpovídají následné realitě. Výjimkou nejsou ani zprávy o tom, kolik klientů zůstalo na dovolené v důsledku krachu cestovní kanceláře. Mimoto se také poměrně často diskutuje o nárocích ze „ztráty z radosti z dovolené". Pojďme se tedy podívat, jak to skutečně je a jaká máte práva v případě uzavření cestovní smlouvy.

Právní rada prvá

Před zakoupením zájezdu si zjistěte všechny informace o cestovní kanceláři, zejména to, zda je pojištěna proti úpadku.

Zájezd uzavírejte vždy s cestovní kanceláří či cestovní agenturou, která má pro poskytování této činnosti příslušná oprávnění. Tyto informace naleznete v obchodním, popř. živnostenském rejstříku. Je nutné také rozlišovat mezi samotnými pojmy cestovní kancelář a cestovní agentura. Zatímco cestovní kancelář je přímý poskytovatel zájezdů, cestovní agentura pouze zájezdy pro jednotlivé cestovní kanceláře zprostředkovává. Cestovní kancelář je také ze zákona povinna mít sjednané pojištění pro případ svého úpadku. Pokud kupujete zájezd prostřednictvím cestovní agentury, je Vám tato povinna kromě sdělení, pro kterou cestovní kancelář zájezd zprostředkovává, předložit na Vaši žádost rovněž doklad o pojištění záruky pro případ úpadku této cestovní kanceláře. Proto vždy před uzavřením smlouvy tyto doklady požadujte, budete mít tak jistotu, že v případě platební neschopnosti poskytovatele zájezdu neskončíte bez jakýchkoliv prostředků někde v zahraničí.

Právní rada druhá

Zkontrolujte, zda cestovní smlouva obsahuje všechny náležitosti požadované zákonem.

Cestovní smlouva musí být písemná a musí obsahovat:
• označení smluvních stran
• vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání; vymezení zájezdu může být nahrazeno odkazem na číslo zájezdu nebo jiné označení v katalogu jen v případě, že katalog obsahuje všechny tyto informace a byl zákazníkovi předán
• cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy

Bez těchto informací je smlouva bez dalšího absolutně neplatná.

Dále musí cestovní smlouva obsahovat:
• způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře
• výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy v případech stanovených tímto zákonem
• jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje o počtu a výši těchto dalších plateb
• je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky
• je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii dopravního prostředku, údaje o trase cesty
• je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah
• je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, výslovné uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které nejpozději musí cestovní kancelář zákazníka písemně informovat o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků
• jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, uvedení těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení

Pokud postrádá cestovní smlouva některou z těchto náležitostí, je neplatná pouze relativně, tzn., že platí do té doby, dokud se jedna ze smluvních stran neplatnosti nedovolá.

Cestovní kancelář je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité, a které jsou ji známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, a to zejména:
• upřesnění výše uvedených údajů, které jsou cestovní kanceláři známy a nejsou obsaženy v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán
• podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
• jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc, zejména místního zástupce cestovní kanceláře a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu
• informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu

Je-li cestovní smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí cestovní kancelář tyto povinnosti splnit již při uzavření cestovní smlouvy.

Právní rada třetí

Pokud cestovní kancelář změní podmínky Vaší cestovní smlouvy, můžete od ní odstoupit a požadovat vrácení peněz.

Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má v tomto případě právo rozhodnout se, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud však klient ve lhůtě určené cestovní kanceláří, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. V případě odstoupení můžete namísto vrácení peněz požadovat, aby Vám cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd nabídnout.

Co se týče změny ceny zájezdu, tak lze v cestovní smlouvě výslovně dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna jednostranně cenu zvýšit, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob jejího výpočtu. Vždy si tedy zjistěte, zda Vaše cestovní smlouva tuto možnost připouští.

I pokud je jednostranné zvýšení ceny cestovní kanceláří uvedeno ve smlouvě, nesmí být zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu a současně ji lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:
• ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
• plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
• směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,

Oznámení o zvýšení ceny musí být písemné a být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

Právní rada čtvrtá

Jestliže cestovní kancelář nesplní své závazky z cestovní smlouvy, můžete porušení povinností reklamovat.

Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení povinností vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. Pokud cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo ze zákona řádně a včas nesplní, může zákazník požadovat nápravu této situace u cestovní kanceláře, či cestovní agentury, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak toto právo zaniká. Obvykle je vhodné postupovat podle reklamačního řádu cestovní kanceláře, pokud je k dispozici a hlavně uplatňovat své nároky pokud možno, co nejdříve. Pokud budete tedy např. ubytováni v jiném hotelu než, který byl sjednaný ve smlouvě, informujte o tom ihned Vašeho delegáta, či jinou odpovědnou osobu a pokud k výměně ubytování nedojde, trvejte na sepsání reklamačního protokolu.

Právní rada pátá

Současná právní úprava ani nový občanský zákoník nezná pojem „zkažená radost z dovolené".

Odškodnění za nepříznivé počasí na dovolené či za nežádoucí přítomnost tchýně na zájezdu – s takovýmito titulky zpráv přicházela v posledních letech média, a je nutné říct, že šlo o zprávy velmi nepřesné a zavádějící. Přesto, že se o zakotvení pojmu ztráty z radosti dovolené do nového občanského zákoníku původně uvažovalo, nakonec bylo navrhované ustanovení změněno za obecnou odpovědnost cestovní kanceláře za újmu za narušení dovolené, a to zejména tehdy, byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Důvodem byl relativní význam ztráty z radosti dovolené. Kritici namítali, že by klienti mohli požadovat po cestovních kancelářích náhradu právě za špatné počasí či hádky s příbuznými, apod. Není však vyloučeno, aby cestovní kancelář či cestovní agentura nabídla možnost odškodnění např. v případě nepříznivého počasí prostřednictvím fakultativního pojištění. Na to se vždy v případě Vašeho zájmu předem informujte.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

NEPŘEHLÉDNĚTE:Každou středu v tištěném vydání Deníku vychází právní poradna, ve které se dozvíte, jak postupovat v konkrétních situacích a čeho se naopak vyvarovat. 

Rubrika 5 rad zdarma je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka www.pravnilinka.cz.

Autor: Redakce

23.5.2013
SDÍLEJ:
Vlevo Ludmila Bubeníková, vpravo Ivo Vonrák.

Hejtman a starostka jako dva lídři z jedné obce. Jak volila Velká Polom?

Deník - Naši prvňáci

Tento týden představíme školáky ze ZŠ Františka Formana, Ostrava-Dubina

Opilec v Ostravě-Jihu dělal scény. Vyjednávač neuspěl, vyrážely se dveře

Lidé v jednom z paneláků ve Volgogradské ulici v Ostravě-Jihu si v noci na pondělí místo spánku „užili“ rozruch. Na vině byl soused (28), s nímž přijeli dělat pořádek policisté z Oddělení hlídkové služby.  

Moravskoslezská nej... aneb výjimečnosti kraje ve výsledcích voleb

Mapa republiky se po víkendových volbách obarvila do modra, když ve všech krajích bez výjimky vyhrálo hnutí ANO. Severovýchod republiky má ale přece jen proti ostatní regionům některé volební výsledky jiné.

Zákeřný meningokok vzal život mladé dívce

Ostrava – Život 18leté dívky si vyžádalo v minulých dnech meningokokové onemocnění. Onemocnění mělo v jejím případě velmi rychlý průběh. Mladá pacientka zemřela do 24 hodin poté, co se u ní projevily problémy.

Pod Frýdlantskými mosty je konečně čisto! Na jak dlouho?

/FOTOGALERIE/ Podzimní generální údržba podchodu pod Frýdlantskými mosty v centru Ostravy finišuje. Jako nové rozhodně nevypadají, ale také už neodpuzují na pohled.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT