Smyslem tohoto článku nebude rozhodně sexuální osvěta či pravidla bezpečné soulože, nýbrž se zaměříme na pohlavní styk z pohledu trestního práva a rozebereme, které jednání je v této oblasti považováno trestním zákoníkem za protiprávní, resp. kterých trestných činů se lze dopustit.

Na rozdíl od dob minulých, doznala právní úprava ohledně milostných aktivit značných změn, a to zejména v nahlížení na homosexualitu, která byla v České republice až do roku 1961 protiprávní a byla postihována poměrně vysokými tresty. I když tedy právní předpisy v České republice jsou nyní mnohem liberálnější, neznamenají pro aktéry sexuálních hrátek úplnou volnost.

Rada první

Základním pravidlem je, že soulož musí být dobrovolná a její účastníci dovršili alespoň 15 let.

Trestný čin znásilnění je spojován obvykle s tím, že se ho dopouštějí především muži, zákon však mezi pohlavím pachatele nerozlišuje. Znásilnění se dopustí ten, kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti. Bezbranností je myšlen zejména stav těžké opilosti, omámení drogami či jinými návykovými látkami nebo např. mentální zaostalost poškozeného. V České republice je hranice věku pro sexuální styk stanovena na 15 let. Kdo vykoná soulož s osobou mladší patnácti let nebo kdo ji jiným způsobem pohlavně zneužije, dopouští se trestného činu pohlavního zneužití. Pokud ani jeden z milenců nedovršil 15 let, nebude za tento čin trestně odpovědný žádný z nich.

Rada druhá

Soulož mezi příbuznými může být sankcionována odnětím svobody až na tři léta.

Pohlavní styk mezi příbuznými, ať už je vykonáván dobrovolně a mezi osobami staršími 15 let, je trestným činem soulože mezi příbuznými. Postihován je pohlavní styk mezi příbuznými v pokolení přímém, tj. mezi předky a potomky, a dále také mezi sourozenci. Sexuální styk např. mezi bratrancem a sestřenicí již proto trestný není. Soud může souložícím příbuzným vyměřit až tři roky odnětí svobody, i to však některé osoby od páchání tohoto činu neodradí.

Rada třetí

Provozování prostituce je v České republice tolerováno.

V České republice neexistují zákony zabývající se poskytováním placených sexuálních služeb. Prostituce tedy není protiprávní a ženy věnující se nejstaršímu řemeslu nemají v podstatě žádné povinnosti či omezení. Jestliže však někdo přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce jiného, nebo kořistí z provozování prostituce, páchá trestný čin kuplířství. Za zmínku stojí informace o tom, že v poslední době se často hovoří o regulaci prostituce a jejím zavedením do seznamu živností, v jejímž důsledku by prostitutkám vznikla řada povinností, mimo jiné řádné odvádění daní. Prostituci jako profesi můžeme nalézt například v Nizozemí, Rakousku nebo Spolkové republice Německo. Naopak v Polsku, Irsku a Litvě je prostituce zcela zakázána.

Rada čtvrtá

Pozor na pohlavní choroby, pokud nakazíte jinou osobu, můžete se dopustit trestného činu, i když o své nemoci nevíte.

Pokud někdo vydá jiného, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Konkrétně se jedná o čtyři pohlavní choroby, mezi něž patří příjice (Syphylis), kapavka (Gonorrhea), měkký vřed (Ulcus molle) a čtvrtá pohlavní nemoc (Lymphogranuloma venerum). K naplnění znaků tohoto trestného činu stačí, pokud pachatel druhou osobu nebezpečí nákazou některou z těchto nemocí pouze vystaví, nemusí dojít k nakažení. Naopak pokud by se poškozená osoba skutečně nakazila, osoba přenášející pohlavní chorobu by byla trestně odpovědna za ublížení na zdraví. Virus HIV není považován za pohlavní chorobu, přestože k jeho nákaze dochází nejčastěji pohlavním stykem, nýbrž se jedná o nakažlivou lidskou chorobu a její přenašeč páchá trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci.

Rada pátá

Oddáváte se sexu na veřejnosti? Kromě tučné pokuty vám hrozí i trestní stíhání.

I když k tomu letní počasí nepochybně láká, sexu na veřejnosti se raději vyvarujte. Kromě toho, že se dopouštíte přestupku proti veřejnému pořádku způsobením veřejného pohoršení, za který vám může být udělena pokuta až ve výši 5000 Kč, není vyloučeno, že vaše jednání může být kvalifikováno jako trestný čin výtržnictví, za nějž hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Každou středu v tištěném vydání Deníku vychází právní poradna, ve které se dozvíte, jak postupovat v konkrétních situacích a čeho se naopak vyvarovat.

Rubrika 5 rad zdarma je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka www.pravnilinka.cz.