Každá fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru nebo osobou samostatně výdělečně činnou či nevykonává některou z činností vyjmenovanou zákonem o zaměstnání, má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce, a to jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. V dnešním článku se budeme především zabývat tím, co je nutné pro zprostředkování zaměstnání úřadem práce učinit a dále v jakých případech je vyloučeno se ucházet o zaměstnání prostřednictvím úřadu práce.

Rada první

V případě, že fyzická osoba požádá o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, zařadí ji úřad práce do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení tohoto zaměstnání.

Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a splní zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání, pokud však fyzická osoba požádá o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

Rada druhá

Zákon o zaměstnanosti stanoví případy, ve kterých není možné fyzickou osobu evidovat jako uchazeče o zaměstnání.

Na základě zákona o zaměstnanosti se uchazečem o zaměstnání nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou:

• je uznána dočasně neschopnou práce

• vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě

• pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a šest týdnů po porodu

• je invalidní ve třetím stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

Rada třetí

I během vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je možné si v omezené míře přivydělávat.

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání:

• výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

• výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Rada čtvrtá

Jako uchazeče o zaměstnání nelze evidovat osobu, která bez vážného důvodu ukončila zprostředkované zaměstnání.

Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud:

• fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce, nebo

• zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Rada pátá

Povinnosti uchazeče o zaměstnání lze plnit i na kontaktním místě veřejné správy stanoveném Úřadem práce.

Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce, které požádal o zprostředkování zaměstnání; tyto povinnosti lze ovšem plnit i na kontaktním místě veřejné správy stanoveném krajskou pobočkou úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání může požádat o změnu kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské pobočky úřadu práce.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Rubrika 5 rad zdarma je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka www.pravnilinka.cz.