Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je ochrana životů, zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech (například asistence při dopravních nehodách). Níže si přiblížíme, jaká jednotlivá dílčí oprávnění a povinnosti mají příslušníci hasičského záchranného sboru ze zákona.

Rada první

Každý je povinen uposlechnout výzvy příslušníka hasičského záchranného sboru.

Příslušník hasičského záchranného sboru je oprávněn, vyžaduje-li to účinné zabezpečení plnění úkolů, vyzvat každého, aby nevstupoval na určená místa nebo aby se podrobil omezením vyplývajícím z provedení služebního zásahu. Zásahem se rozumí zejména ochranná, záchranná a likvidační opatření prováděná hasičským záchranným sborem. Každý je povinen výzvy příslušníka uposlechnout. Osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, je příslušník hasičského záchranného sboru oprávněn vyzvat, aby prokázala svoji totožnost, a tato osoba musí výzvě vyhovět. Navíc je příslušník oprávněn požadovat od právnických a fyzických osob informace potřebné k plnění základních úkolů hasičského záchranného sboru.

Rada druhá

Příslušník hasičského sboru je povinen provést zásah i v době, kdy je mimo službu.

Příslušník hasičského záchranného sboru je i v době mimo službu povinen provést zásah, popřípadě učinit jiná opatření k provedení zásahu. Při provádění zásahu nebo úkonu musí příslušník sboru dbát, aby v souvislosti s touto činností nevznikla osobám bezdůvodná újma a aby případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nutnou k dosažení účelu prováděného zásahu nebo úkonu. Je rovněž povinen dbát, aby na majetku, který je předmětem zásahu, nevznikly odcizením nebo poškozením škody, kterým lze zabránit, a to do doby jeho převzetí vlastníkem, uživatelem nebo Policií České republiky.

Rada třetí

Při zásahu je příslušník hasičského záchranného sboru oprávněn otevřít a vstoupit do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru.

Příslušník hasičského záchranného sboru je k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. Při tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu musí příslušník sboru neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky. Dále jsou příslušníci hasičského záchranného sboru oprávněni provádět potřebná zjištění a služební úkony, nahlížet do příslušné dokumentace a požadovat potřebnou součinnost.

Rada čtvrtá

Hasičský záchranný sbor je tvořen několika složkami.

Hasičský záchranný sbor tvoří:

• generální ředitelství hasičského záchranného sboru, které je součástí Ministerstva vnitra

• hasičské záchranné sbory krajů

• záchranný útvar

• Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku

Hasičské záchranné sbory krajů spolu s jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí, s jednotkami hasičských záchranných sborů podniků a jednotkami sboru dobrovolných hasičů podniků tvoří jednotky požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Rada pátá

Neoprávněné užívání stejnokroje hasičského záchranného sboru je sankcionováno pokutou.

Služební stejnokroj s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru je oprávněn nosit jen příslušník hasičského záchranného sboru. Svou příslušnost k hasičskému záchrannému sboru pak příslušník prokazuje služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo ústním prohlášením „hasičský záchranný sbor". Ústním prohlášením „hasičský záchranný sbor" prokazuje příslušník svou příslušnost k hasičskému záchrannému sboru pouze v případech, kdy okolnosti zásahu nedovolují prokázat příslušnost ostatními způsoby. Příslušník hasičského záchranného sboru je povinen prokázat se ihned, jakmile to okolnosti zásahu dovolí. Jestliže někdo na veřejném nebo veřejnosti přístupném místě neoprávněně užívá služební stejnokroj s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru, dopouští se přestupku, za nějž lze uložit pokutu až ve výši 10 tisíc korun.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

NEPŘEHLÉDNĚTE: Každou středu v tištěném vydání Deníku vychází právní poradna, ve které se dozvíte, jak postupovat v konkrétních situacích a čeho se naopak vyvarovat.

Rubrika 5 rad zdarma je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka www.pravnilinka.cz.