Povinnými subjekty, které mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skrývá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.
Seriál Deníku Pět rad zdarma najdete nově každé pondělí v tištěném vydání Deníků Moravskoslezského kraje.

Rada první

Informace sdělují povinné subjekty na základě žádosti nebo zveřejněním.

Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána , zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.

Rada druhá

Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Rada třetí

V případě, že je požadovaná informace někde zveřejněna, může povinný subjekt namísto poskytnutí této informace odkázat žadatele, kde může informaci nalézt.

Jestliže žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Rada čtvrtá

V případě obdržení žádosti o poskytnutí informace musí povinný subjekt žádost posoudit a v zákonem stanovených lhůtách a stanoveným způsobem o ní rozhodnout.

Povinný subjekt na základě posouzení žádosti může učinit následující:

*vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nevyhoví-li žadatel této výzvě do třiceti dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží

*vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, neupřesní-li žadatel žádost do třiceti dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti

*odloží žádost v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žádosti žadateli

*odmítne žádost, pokud ji nelze ze zákonných důvodů vyhovět

*poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění

Rada pátá

Některé informace jsou z působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím vyňaty.

Zákon o svobodném přístupu k informacím uvádí výčet informací, které se žadateli nemohou poskytovat. Mezi tyto informace patří zejména utajované informace, které tak byly označeny v souladu s právními předpisy a k níž žadatel nemá oprávněný přístup, informace, které jsou obchodním tajemstvím (při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství) a informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení. Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů: 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rubrika 5 rad zdarma je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka www.pravnilinka.cz