„Jedná se jak o historický majetek biskupství, tak o historický majetek všech 276 farností na území diecéze, které biskupství zastupuje. Jejich jménem výzvy také zpracovává. Očekáváme, že celkový počet podaných výzev do konce letošního roku bude kolem 330," říká generální vikář biskupství Martin David. Jak doplnil, v katastru nemovitostí to představuje přibližně deset tisíc položek tedy parcelních čísel označujících pozemky a stavby, jejichž vydání v takzvaných výzvách k vydání majetku biskupství uplatňuje.

Mnoho času nezbývá

Církve tlačí čas, k uplatnění nároku a jeho doložení už zbývá jen necelého půldruhého měsíce. Biskupství předpokládá, že podání všech výzev na historický majetek do konce roku stihne. Podávají se podle povahy restituovaného majetku na Státní pozemkový úřad, Lesy České republiky a další státní organizace.

„Kromě základních údajů o žadateli, což obnáší výpisy z rejstříku právnických osob, doklady o právním nástupnictví a podobně, je třeba také doložit vztah k nárokované nemovitosti. Prokázat ověřenými kopiemi listin, jako jsou výpisy pozemkových knih a kopie zemských desek, že věci náležely do původního majetku církve. Stejně tak je potřeba dalšími dokumenty doložit a prokázat, že se jedná o majetek zabavený církvi v rozhodném období, tedy po 25. únoru 1948," popisuje generální vikář. Jak podotkl, v některých případech trvalo shromáždění všech náležitostí i několik měsíců.

Rozsáhlé pozemky

Pokud budou žádosti uznány jako oprávněné, Diecézi ostravsko-opavské připadnou do majetku rozsáhlé pozemky v Beskydech. Jde hlavně o lesy v okolí Bílé, Ostravice a na Čeladné v celkové rozloze přibližně 15 tisíc hektarů. Nejznámější stavbou, kterou si diecéze nárokuje je lovecký zámeček v obci Bílá.

Naopak nejmenší změny se dotknou samotné Ostravy.

„S největší pravděpodobností nebudou v Ostravě ze strany biskupství a římskokatolických farností uplatněny žádné výzvy k vydání historického církevního majetku," říká Martin David a jako důvod uvádí, že tento majetek farnosti již přímo vlastní nebo je v majetku jiné osoby, která však jej není dle zákona o církevních restitucích povinna vydat. „Ve výzvách jsme však zatím neuplatnili žádost o vydání movitých věcí," doplnil David.

Na vydání některých nemovitostí již byly v souladu se zákonem uzavřeny dohody, které však ještě musí projít schválením ve správním řízení. Podle informací Pozemkového fondu České republiky tak byla Biskupství ostravsko-opavskému k 7. listopadu „předschválena" část nemovitostí v okolí Bílé v Beskydech a také v katastrech Čeladná, Kozlovice a Sklenov na Frýdecko-místecku, Hájov na Novojičínsku a na území Frenštátu pod Radhoštěm. Jde o pozemky o výměře od několika čtverečních metrů až po stovky hektarů.

Tisíce hektarů pozemků

Další vlna církevních restitucí směřuje na Opavsko. Zde mají být v první vlně vydány pozemky v Kravařích ve Slezsku, Ludgeřovicích o celkové rozloze 17 hektarů, následovat budou nemovitosti v Markvartovicích a Sudicích.

„Přestože od podání prvních výzev už uplynulo více než půl roku a zákon ukládá, že do šesti měsíců od podání výzvy má být mezi oběma stranami uzavřena dohoda o vydání majetku, bylo těchto dohod podepsáno za naši diecézi zatím pouze dvacet," podotkl generální vikář.

S vráceným majetkem chce podle jeho slov církev hospodařit a zemědělské nemovitosti pronajímat nebo na nich přímo hospodařit. Druhé zmíněné se týká především lesů. „Výnos z hospodaření na majetku bude sloužit k dalšímu financování aktivit církve na poli duchovním, sociálním, vzdělávacím a kulturním v rámci diecéze," uzavírá Martin David s tím, že malá část výnosů bude odvedena také do společného solidárního fondu České biskupské konference. Z něj jsou podporovány společné projekty všech diecézí na území republiky.