Letní období je provázeno intenzivním svlékáním raků během jejich růstu. Raci tak mají potřebu měnit své schránky.

„Například u soutoku Morávky a Mohelnice v bezprostřední blízkosti levé břehové linie jsou desítky živých raků. Jejich populace má v zájmovém úseku přirozenou věkovou strukturu a vysokou početnost. S vysokou populační hustotou však nutně souvisí i velké množství svleček – prázdných krunýřů raků po jejich svlékání,“ konstatoval přírodovědec Bohumír Lojkásek z Ostravské univerzity.

V létě podle něj dochází ke svlékání raků ve více vlnách.

„Zvýšená teplota vody za aktuální situace napomáhá rychlejšímu růstu raků a následné nutnosti svlékání,“ doplnil odborník.

Koryto Morávky, štěrkové náplavy a lužní lesní porosty jsou významnými a unikátními biotopy řady druhů živočichů. V řečišti Morávky lze kromě raka říčního potkat další zákonem chráněné druhy živočichů, například kriticky ohroženou mihuli potoční nebo silně ohroženou užovku hladkou. Území také představuje biotop pro vydru říční.

„Na základě požadavků ukládaných orgány ochrany přírody je pravidelně zajišťován tzv. ekologický dozor, a to převážně externími osobami, které na průběh stavby a zhotovitele odborně dohlíží. Stavební práce, které mohou mít vliv na chráněné druhy, probíhají v časově omezeném období a za konkrétních ochranných podmínek, které snižují riziko negativních vlivů na faunu a flóru našich toků,“ doplnila Lenka Filipová, ekoložka Povodí Odry.