Manželé Malinovi se rozhodli za celoročně ušetřené peníze jet na dovolenou. Na internetu si vyhledali začínající Cestovní kancelář Šmelina s. r. o., kde se jim zalíbil zájezd na deset dnů do Chorvatska. V ceně zájezdu byly i veškeré poplatky spojené s dopravou luxusním klimatizovaným autobusem a ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu s plnou penzí. Smlouvu uzavřeli po internetu a zanedlouho jim poštou přišlo i písemné potvrzení, ve kterém cestovní kancelář potvrzovala informace, které byly uveřejněny na její webové stránce.

Seriál o novém občanském zákoníku vychází každý čtvrtek ve všech regionálních Denících Moravskoslezského kraje. 

 První prázdninový den skutečně Malinovi na dovolenou odjeli. Autobus byl však zastaralý, bez funkční klimatizace a polohovatelných sedadel. Malinovi cestu protrpěli a to byl pouze začátek jejich „dobrodružství". Po příjezdu do destinace byli ubytováni v neuklizeném, padesát let starém hotelu, který nebyl nikdy rekonstruován. V koupelně jim netekla voda a byla v ní plíseň. Závady a skutečnost, že se nejedná o čtyřhvězdičkový hotel, reklamovali manželé ihned u delegáta cestovní kanceláře. Ten však nebyl ochoten sjednat nápravu s odůvodněním, že neumí chorvatsky a nemůže se domluvit s personálem hotelu. Poslední kapka trpělivosti manželům Malinovým ukápla, když na večeři obdrželi nedopečené a smradlavé maso. Malinovi hned na druhý den odstoupili od Smlouvy o zájezdu u delegáta cestovní kanceláře a žádali přepravu zpět do ČR. Delegát jim však sdělil: „Takovýto postup je zcela nepřiměřený a velmi nákladný, pokud chcete odjet, tak výhradně na své náklady." Malinovi si proto obstarali dopravu sami a ihned po příjezdu do České republiky začali situaci řešit. Zejména požadovali po Cestovní kanceláři Šmelina s. r. o. vrácení peněz, které vynaložili na zmařený zájezd. Proto se také obrátili na internetovou právní poradnu: www.pravnilinka.cz.

Petr Kausta, advokát z advokátní kanceláře Kausta & Zientková & partneři.SLOVO PRÁVNÍKA…

Nový občanský zákoník přizpůsobil úpravu zájezdu evropskému právu, zejména směrnici č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (poznámky pod čarou u § 3015). Samotná smlouva změnila název z „Cestovní smlouvy" se stala „Smlouva o zájezdu". Občanský zákoník již nestanovuje pro Smlouvu o zájezdu písemnou formu, nicméně stanovuje povinnost vydání písemného potvrzení spolu s dokladem o pojištění pořadatele zájezdu. Další novinkou je například výslovné zakotvení možnosti požadovat nemajetkovou újmu za narušení dovolené, a to zejména v případech, kdy je zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Újma za narušení dovolené se odčiní v penězích. Zákazník může požadovat náhradu nemajetkové újmy, i když uplatnil právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
*Autor je Petr Kausta, advokát z advokátní kanceláře Kausta & Zientková & partneři.  

RADY PRO MANŽELE MALINOVY

* Zájezd neměl vlastnosti, které byly ujednány, zejména co se týká dopravy a ubytování. Za této situace je pořadatel zájezdu povinen zajistit nápravu. Nezajistí-li ji, pořadatel je povinen uhradit účelně vynaložené náklady, které Malinovi v souvislosti s vadami vynaložili (§ 2537).

* Zájezd měl podstatné vady (doprava, ubytování i strava), pro které mohli Malinovi požadovat zajištění přepravy zpět na místo odjezdu, a to na náklady pořadatele zájezdu (§ 2538).

* Malinovi musí vady vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak se práva z vadného plnění promlčují (§ 2540).

* Malinovi mohou požadovat vedle účelně vynaložených nákladů na dopravu zpět a přiměřené slevy z ceny zájezdu také náhradu za narušení dovolené, a to v penězích (§ 2543 odst. 1).

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ

◆ Pořadatel zájezdu za pořadatele zájezdu se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i zprostředkovaně.

◆ Náhrada za narušení dovolené nárok zákazníka vůči pořadateli zájezdu na náhradu tzv. nemajetkové újmy v penězích.

KDE V NOZ PRÁVNÍ ÚPRAVU ZÁJEZDU NALEZNETE?
§ 2521 2549 v části čtvrté, hlavě druhé, dílu šestém Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nutno vzít v potaz také zákon č. 159/1999 Sb., o podnikání v oblasti cestovního ruchu.

NEZAPOMEŇTE

◆ Pokud nebudete moci na zájezd odjet, je možné jej postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky zájezdu. Oznámení o postoupení zájezdu je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu. Kdo smlouvu postoupil, je zavázán společně a nerozdílně spolu s novým zákazníkem k úhradě ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které pořadateli v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou (§ 2532).

◆ Práva z vad musí být uplatněna bez zbytečného odkladu. Po uplynutí jednoměsíční lhůty od skončení zájezdu se práva z vad promlčují.

DOPORUČENÍ Z PRAXE

◆ Před uzavřením Smlouvy o zájezdu si zjistěte, zda má pořadatel příslušné podnikatelské oprávnění (koncesi pro provozování cestovní kanceláře) a také zda je řádně pojištěný.

◆ Vybírejte cestovní kanceláře, které mají tradici a dobré reference.

◆ Smlouvu o zájezdu nebo potvrzení o zájezdu si důkladně přečtěte.

◆ Pokud se dostanete v rámci konání zájezdu do problémů, máte právo na okamžitou pomoc ze strany pořadatele.

◆ Pokud zájezd trpěl vadami, vytkněte je co nejrychleji, vyhnete se případnému promlčení.

CO JE NOVÉHO V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU?

Lhůta k uplatnění vad

jPředchozí občanský zákoník obsahoval tříměsíční lhůtu k uplatnění práv z vad. Nový občanský zákoník lhůtu zkracuje na jeden měsíc. Lhůta počíná běžet od skončení zájezdu. Vadu je nutno uplatnit u pořadatele nebo u osoby, která zájezd zprostředkovala. Po uplynutí jednoměsíční lhůty se práva z vad promlčují.

Co je to vlastně zájezd a kdo je jeho pořadatelem?

Zájezd je soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodin nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

a) ubytování

b) dopravu

c) jinou službu cestovního ruchu (například doprovodný kulturní program, možnost účastnit se organizovaných výletů nebo průvodcovská činnost)

Za pořadatele zájezdu se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i zprostředkovaně. Z uvedeného vyplývá, že ustanovení o zájezdu se použijí i na případy, kdy pořadatel zájezdu nemá příslušné koncesní oprávnění (například spolek, který realizuje zájezd). Nejčastěji však bude pořadatelem cestovní kancelář.

Cena zájezdu

Zákon umožňuje pořadateli cenu zájezdu zvýšit, ovšem jen tehdy, pokud je to ve smlouvě o zájezdu ujednáno. Cena zájezdu se může navýšit pouze z těchto důvodů:

a) zvýšení ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot,

b) zvýšení plateb spojených s dopravou (například letištní taxy) nebo

c) zvýšení směnného kurzu české koruny v průměru o více než deset procent

Zvýšit cenu zájezdu je však možné pouze do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu. Odešle-li pořadatel oznámení o zvýšení zákazníkovi později, nemá zvýšení ceny právní účinky (jako by k němu nedošlo).

Odstoupení od smlouvy

* Pokud je zájezd sjednáván prostřednictvím komunikace na dálku (pomocí internetu), nepoužijí se na něj ustanovení o distančních smlouvách a s tím spojené právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez jakékoli sankce a udání důvodů.

* Zákazník může před zahájením zájezdu odstoupit vždy, nicméně s odstoupením může být spojena povinnost uhradit stornopoplatky. Zato pořadatel může od smlouvy odstoupit jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník své povinnosti.

* Zákazník může od smlouvy odstoupit, pokud nesouhlasí se změnou smlouvy po jejím uzavření. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Pokud však v této lhůtě neodstoupí, platí, že se změnou souhlasí. Takto odstupující zákazník má právo na nabídnutí náhradního zájezdu, který odpovídá alespoň tomu, co bylo původně ujednáno.

Pokud se strany dohodnou na náhradním zájezdu, nemá pořadatel právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, je pořadatel povinen rozdíl v ceně vyplatit, a to bez zbytečného odkladu.

Zrušení zájezdu ze strany pořadatele

Pokud je zájezd zrušen ve lhůtě maximálně 21 dní před jeho zahájením, má pořadatel povinnost nabídnout náhradní zájezd. Zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 procent z ceny zájezdu. To však neplatí tehdy, podmínil-li v potvrzení o zájezdu pořadatel konání zájezdu dosažením určitého počtu zákazníků, anebo také tehdy, byl-li zájezd zrušen vzhledem k vyšší moci (například teroristický útok, povodně apod.).

Seriál vychází ve spolupráci s právníkem Petrem Kaustou z advokátní kanceláře Kausta & Zientková & partneři.