V hostinci U Hlodavců bylo občas veselo. Bylo tomu tak vždy, když osazenstvo sledovalo na velkoplošné obrazovce sportovní přenosy, pokud někdo něco oslavoval a nebo také když se hospodská diskuse u piva zvrtla v pěstní souboj muže proti muži. A právě poslední z variant se jednoho večera v hostinci U Hlodavců odehrála.Vše začalo zcela nevinně. V odpoledních hodinách se v hostinci sešli tři kamarádi, pan Malina, pan Kalina a pan Borůvka. Jak už to u piva bývá, došlo na tradiční hospodská témata – politiku, sport, ženy atd. S postupem času, a zejména s množstvím zkonzumovaného alkoholu, nabírala diskuse trojice na hlasitosti a razantnosti. Jelikož všichni tři kamarádi byli odlišné politické orientace, právě toto téma bylo jablkem jejich následného sváru. Každý z kamarádů v diskusi hájil čelné představitele a politický program politické strany, s níž sympatizoval. Právě alkohol a politické téma u Maliny, Kaliny a Borůvky zvedaly hladinu adrenalinu v krvi. Malina, s ohledem na svoji povahu, obdobně jako představitelé politické strany, s nimiž sympatizoval, postupem diskuse zůstával stranou. Naopak debata mezi Kalinou a Borůvkou nabírala intenzitu a ve způsobu argumentace žádný z nich nezaostával za představiteli „svých“ politických stran. V okamžiku, kdy věcná argumentace dosáhla vrcholu, pan Kalina se neudržel a označil pana Borůvku za demagoga, hlupáka a primitiva, jakým byl představitel strany, s níž se Borůvka názorově ztotožňoval. Mezi muži pak následovala přirovnání, která začala popisem zvířecí říše na dvorku, pokračovala výčtem ze zoologické zahrady a končila neodbornými výrazy opisujícími některé lidské orgány. Pan Kalina nevydržel a první chytil pana Borůvku pod krkem. Následovala tvrdá rána protiútoku bývalého boxera pana Borůvky na oko pana Kaliny. Ten však stačil uhnout a zařval na pana Borůvku: „To jsi neměl, ty jeden…“ Začala velká strkanice. Oba pánové již drželi v rukou sklenice se zbytky piva. V dalším častování a rozbíjení obličejů jim zabránil až zákrok hostinského, který je o hlavu převyšoval. Aby je - silně pod vlivem vypitých piv - zvládl, nepotřeboval ani boxerský výcvik. Vzal každého z nich za límec a oba pánové skončili před hostincem v kaluži, která tam zbyla po květnovém deštíku. Tam je již přivítala hlídka policie, kterou hosté mezitím přivolali. V hostinci se navíc zvedla debata jednak k jejich nevybíravé diskusi, jednak k tématu, který pánové tak intenzivně řešili. Na policii se mezitím snažili od obou pánů zjistit, k čemu vůbec došlo a kdo byl původcem sporu. Oba museli dopravit na záchytku a věc s nimi řešili i následně. Museli vyslechnout většinu osazenstva hostince, kde část hostů byla jejich chováním velmi rozezlena a pohoršena. A tak i pan Malina obdržel od policejního rady Chlupatého předvolání na policii za účelem podání svědecké výpovědi ve věci výtržnictví podle ustanovení § 202 odst. 1) trestního zákona, kterého se měli dopustit pan Borůvka a pan Kalina při svém pěstním souboji v hostinci U Hlodavců. Pan Malina ještě nikdy nebyl na policii vyslýchán, měl vypovídat proti svým kamarádům, a proto navštívil advokáta Perkase. „Musím se na policii dostavit, když nechci svědčit proti svým kamarádům?“ žádal pan Malina radu od Perkase.

Řešení a poučení advokáta Perkase


Advokát Perkas panu Malinovi poradil, že dle ustanovení § 97 trestního řádu je každý povinen na předvolání se dostavit a vypovídat o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení. Ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 trestního řádu pak má právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, dále jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. Podle odst. 2 téhož paragrafu pak může svědek odepřít vypovídat, jestliže by svou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám uvedených již v předchozí větě. A nebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní. Z uvedeného vyplývá, že poměr svědka k obviněnému jako kamarádovi zákon nespojuje s možností odepřít podání svědecké výpovědi a z tohoto důvodu pan Malina odepřít výpověď, nemohl ať již před policejním komisařem nebo i následně, případně u hlavního líčení u soudu.

Do budoucna advokát Perkas panu Malinovi poradil, aby se k výslechu na policii řádně dostavil, jelikož byl řádně policejním komisařem předvolán, neboť v případě, že by se bez dostatečné omluvy nedostavil, mohl by být k výslechu policií předveden tak, jak to umožňuje § 98 trestního řádu. V rámci svého výslechu je pak pan Malina povinen vypovídat pravdu a nic nezamlčet, a to bez ohledu na jeho kamarádský vztah k panu Kalinovi a Borůvkovi, neboť v opačném případě by se mohl dopustit trestného činu křivé výpovědi ve smyslu ustanovení § 175 odst. 2 trestního zákona.

Z příběhu, pak plyne poučení, že chování politiků nestojí za modřiny a vlastní trestní stíhání.

Seriál připravil advokát Petr Kausta

www.kausta.cz