Manželé Kalinovi bydleli v obecním bytě o velikosti 3+1 téměř patnáct let. Pan Kalina již několik let podnikal, a jelikož se mu v podnikání dařilo, rozhodli se s manželkou postavit si nový dům. Stavba domu jim zabrala asi dva roky a po kolaudaci domu se do novostavby také nastěhovali. Jelikož již bydleli sami, kdy jejich dospělé děti bydlely každé ve svém bytě, zůstal jejich byt prázdný.

V době stěhování z bytu do nového domu manžele Kalinovy oslovil jejich známý pan Borůvka s tím, zdali by mu byt na nějakou dobu nedali do podnájmu, neboť po rozvodu s manželkou nemá kde bydlet, kdy nový byt s ohledem na své výdělečné možnosti nemá šanci získat a na obci je v obecním pořadníku až na posledním místě. Borůvka Kalinovým nabídl, že by jim za podnájem kromě nájmu platil i nějakou částku navíc.

Jelikož si manželé Kalinovi na stavbu domu vzali hypotéku a každá koruna jim byla dobrá, s návrhem pana Borůvky souhlasili, a byt panu Borůvkovi dali do podnájmu. O podnájmu spolu sepsali písemnou smlouvu, ve které si sjednali výši a dobu podnájmu.

Pan Borůvka se do bytu nastěhoval a řádně plnil své povinnosti z podnájemní smlouvy, tedy řádně platil nájem i další sjednanou částku k rukám manželů Kalinových. Asi po půl roce přišel manželům Kalinovým dopis z bytového odboru obce, ve kterém je obec vyzvala, aby se vyjádřili, z jakého důvodu v pronajatém bytě, na místo nich, bydlí pan Borůvka, když tuto informaci získali od sousedů v domě. Manželé Kalinovi na tento dopis odpověděli, že předmětný byt dali do podnájmu panu Borůvkovi, a to na základě podnájemní smlouvy, kterou v kopii obci k dopisu přiložili.

Odpověď, která z obce na jejich dopis přišla, oba manžely překvapila. Obec je vyzvala, nechť byt okamžitě předají obci, se zdůvodněním, že hrubě porušili povinnosti nájemce, když bez souhlasu obce byt dali do podnájmu třetí osobě. Po přečtení dopisu se pan Kalina rozčílil: „S bytem si můžu přece dělat, co chci, nájem řádně platím a obci není nic do toho, kdo v bytě bydlí,“ lamentoval před paní Kalinovou. Paní Kalinová sdílela stejný názor jako pan Kalina, nicméně jej přemluvila k tomu, aby se šli o nastalé situaci poradit k odborníkovi. „Pane doktore, jak se máme bránit. Obec nás nutí byt vyklidit, aniž má na to právo. Přece když řádně platíme nájem, tak může být obci jedno, kdo v bytě bydlí.“

Co advokát Perkas manželům Kalinovým odpověděl?

A) postup obce je správný, neboť Kalinovi byli povinni si k podnájmu bytu třetí
osobě vyžádat písemný souhlas obce jako pronajímatele
B) postup obce není správný, neboť Kalinovi nebyli povinni si k podnájmu bytu třetí osobě vyžádat písemný souhlas obce jako pronajímatele, jelikož jim zákon žádnou takovou povinnost neukládá
C) postup obce není správný, neboť Kalinovi nebyli povinni si k podnájmu bytu třetí osobě vyžádat písemný souhlas obce jako pronajímatele, jelikož je pouze na jejich rozhodnutí jako nájemců a dohodě s třetí osobou, jestli pronajatý byt dají dále do podnájmu či nikoliv

Správnou odpověď přinese pondělní vydání Moravskoslezského deníku na straně krimi.

Seriál připravil advokát
Petr Kausta
www.kausta.cz