Příčinami a důsledky dosažení 12 bodů u řidiče jsme se zabývali v minulém příspěvku.
Řidiči však mohou přijít nejen o řidičský průkaz, ale také a to je horší o řidičské oprávnění.

ZADRŽENÍM ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU ZE STRANY POLICISTY

Policista je k takovému postupu oprávněn pouze v zákonem stanovených případech, např. pokud existuje podezření na řízení pod vlivem návykové látky, řidič nerespektuje uložený zákaz řízení, odjede od nehody apod. 

Neukázněnému řidiči tak vzniká povinnost zdržet se řízení motorových vozidel, avšak o své řidičské oprávnění jako takové nepřichází. Jeho řidičský průkaz následně putuje na příslušný obecní úřad, který může rozhodnout o prodloužení zadržení řidičského průkazu až do pravomocného rozhodnutí o spáchaném přestupku či trestném činu.

SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU

Nejzávažnější pochybení řidičů řeší trestní zákoník. I když k žádné dopravní nehodě nedojde, může být naplněna skutková podstata trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, pokud si řidič sedne za volant ve stavu vylučujícím řízení vozidla, přičemž hladina alkoholu vyšší než jedno promile zpravidla vede k zahájení trestního stíhání. Jízda na dálnici v protisměru nebo vjezd na železniční přejezd na červenou pak mohou být posuzovány jako trestný čin obecného ohrožení. Jestliže dojde ke zranění účastníků nehody, podle závažnosti zranění může být věc posouzena jako trestný čin ublížení na zdraví nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, v nejsmutnějších případech jako trestný čin usmrcení z nedbalosti. Trestní odpovědností je sankcionováno také neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku.

Ve všech výše uvedených případech může trestní soud uložit trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel na jeden rok až deset let.

SPÁCHÁNÍ ZÁVAŽNÉHO PŘESTUPKU

I když řidič dosud nenasbíral 12 bodů, bude mu ve správním řízení uložen zákaz činnosti (zpravidla v rozmezí od jednoho měsíce do dvou let) například v případě zjištění jízdy pod vlivem alkoholu, odmítnutí vyšetření na přítomnost alkoholu či jiných omamných látek, překročení rychlosti v obci o více než 40 km/hod nebo jízdy v protisměru na dálnici. Pokud řidič alespoň dvakrát za rok překročí rychlost v obci o 20 km/hod a mimo obec o 30 km/hod, nedá přednost v jízdě nebo přednost chodci, může mu být uložen trestu zákazu činnosti na dobu jednoho až šesti měsíců. Ve výše uvedených případech nelze přestupek vyřešit s policistou na místě, ze zákona se musí konat správní řízení u příslušného obecního úřadu, přičemž správní orgán v případě prokázání přestupku musí vždy uložit zákaz činnosti v rozmezí stanoveném zákonem, nemá možnost od uložení trestu zákazu činnosti upustit.

NEPLACENÍM ALIMENTŮ

Exekutor vůči povinnému může využít také institut tzv. pozastavení řidičského oprávnění, jestliže řidič má nedoplatky na výživném k nezletilému dítěti nebo studujícímu potomkovi do 26 let věku. Ode dne doručení exekučního příkazu držitel řidičského oprávnění nesmí řídit.

Pro úplnost je vhodné uvést, že je zde i možnost dobrovolného vzdání se řidičského oprávnění, což lze učinit pouhým písemným oznámením příslušnému obecnímu úřadu a odevzdáním průkazu. Řidičské oprávnění může být odňato také z důvodu pozbytí zdravotní nebo odborné způsobilosti. Nejpozději při dovršení 65 a 68 let věku jsou řidiči povinni podrobit se pravidelné lékařské prohlídce, následně každé dva roky, přičemž lékař tento interval může v odůvodněných případech i zkrátit. Za řízení bez platného lékařského posudku bude ve správním řízení uložen zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

ZTRÁTA NEBO KRÁDEŽ

V neposlední řadě lze o řidičský průkaz přijít v důsledku ztráty nebo krádeže. V takovém případě je nutno učinit ohlášení na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností, tímto ohlášením se průkaz stane neplatným. Žádost o vydání nového řidičského průkazu lze podat opět u každého obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nejenom v místě trvalého pobytu.

Nerespektování soudně nebo správním orgánem uloženého zákazu řízení motorových vozidel se neposlušnému řidiči nemusí vyplatit, jelikož mu za spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí mj. trest odnětí svobody až na dvě léta a další zákaz činnosti na jeden rok až 10 let.

Mgr. Marie Dolinková

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100