Předchozí článek nastínil, co si představit pod pojmem veřejný pořádek, a jak bývá nejčastěji narušován, pokud se jedná o méně škodlivá protiprávní jednání, tedy přestupky. Tento článek se bude zabývat dalšími přestupky proti veřejnému pořádku a krátce představí tzv. evidenci přestupků.

Pokud jste již někdy odstavili své motorové vozidlo mimo pozemní komunikaci, tzn. na veřejné prostranství (veřejná zeleň, park, chodník apod.), dopustili jste se přestupku neoprávněného zabrání veřejného prostranství a v takovém případě je strážník obecní policie oprávněn použít technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičku).

Mimo jiné s policisty a strážníky může souviset další porušení veřejného pořádku, kterým je neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Pokud tedy například policista vyzve osobu k prokázání totožnosti či k setrvání na místě, je osoba povinna takové výzvy, která je určitá a vyplývá z ní povinnost něco konat nebo naopak nekonat, uposlechnout, a to bez toho, aby nejprve sama hodnotila zákonnost takové výzvy, tedy bez ohledu na osobní soukromý názor na dané jednání úřední osoby. Pokud se však osoba domnívá, že její práva byla takovým jednáním úřední osoby porušena, může následně využít zákonných prostředků ke zjednání nápravy, a to např. žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Tuto žalobu je však třeba podat do dvou měsíců ode dne, kdy se osoba dozvěděla o nezákonném zásahu, nejpozději do dvou let, od okamžiku, kdy k němu došlo.

Toto ustanovení přestupkového zákona má za cíl chránit potřebu autority úřední osoby, a kromě shora uvedených policistů či strážníků se vztahuje například také na soudce, státní zástupce, úředníky státní správy a územní samosprávy, lesní, mysliveckou či rybářskou stráž apod. K častému neuposlechnutí výzvy úřední osoby může docházet v případě, kdy se řidič v provozu na pozemní komunikaci odmítne podrobit vyšetření, zda při jízdě nebyl ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou. V tomto případě se však nebude jednat o shora uvedený přestupek proti veřejnému pořádku, nýbrž o přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 361/2000 Sb., § 125c odst. 1 písm. d). Pokuta, která za tento přestupek může být uložena, je významně vyšší a pohybuje se v rozmezí 25 000 až 50 000 Kč.

Na první pohled se přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky obecně mohou ve světle závažné trestné činnosti, se kterou jsme díky sdělovacím prostředkům denně konfrontováni, jevit jako banální záležitost. Přesto právě s pachateli přestupků se na veřejnosti běžný člověk setkává nejčastěji. Potřeba společnosti zefektivnit boj s pachateli přestupků a jejich trestání, zejména těch, kteří se přestupků dopouštějí opakovaně, vyústila v zavedení neveřejného seznamu, tzv. evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, s účinností od 1. října 2016 do našeho právního řádu.

Této evidenci podléhají pravomocná rozhodnutí o přestupcích, u kterých je stanoveno, že se do evidence zapisují. Například ze zmíněných přestupků proti veřejnému pořádku se do této evidence zapisují všechny. Správní orgán, který přestupek projednává, typicky obecní úřad, policista, strážník, si musí před zahájením řízení o přestupku nebo před vydáním příkazu (tj. např. i před vydáním příkazu na místě, kterým lze uložit napomenutí nebo pokutu), opatřit opis z evidence přestupků týkající se obviněného. Pokud z opisu zjistí, že se obviněný dopustil přestupku opakovaně, může, a v případech vybraných přestupků musí uložit vyšší sankci, než jaká by byla uložena přestupci, který se protiprávního jednání dopustil poprvé. Nezáleží přitom, na kterém místě ke spáchání jednotlivých přestupků došlo. To znamená, že správní orgán projednávající přestupek v Ostravě snadno zjistí, že pachatel se takového přestupku dopustil před dvěma měsíci v Karlových Varech.

Za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby, porušení nočního klidu a vzbuzení veřejného pohoršení lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek znečištění veřejného prostranství lze uložit pokutu do 20 000 Kč. Za poškození nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství lze uložit pokutu až do 50 000 Kč. Při opakovaném spáchání přestupku zákon stanoví horní hranici pokuty na 15 000, 30 000 a 75 000 Kč. Údaje obsažené v evidenci přestupků jsou neveřejné, slouží tedy pouze pro potřeby orgánů veřejné moci a nelze je využít v soukromoprávních vztazích, například při ucházení se o zaměstnání. Údaje se z evidence odstraní po uplynutí pěti let ode dne právní moci rozhodnutí o přestupku.

Mgr. Veronika Kopečková

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100