Senioři jsou oproti ostatním věkovým skupinám v silničním provozu výrazněji ohroženi. Bohužel následky nehod, na nichž mají účast, bývají právě pro ně fatálnější.

Svou roli při nehodách sehrává nejen věk seniorů, ale rovněž i jejich zdravotní stav, zejména zpomalující se reakce, horší zrak, sluch a omezená pohyblivost i motorika. A v neposlední řadě i psychický stav.

Všechny díly seriálu Pomáháme vám znát právo najdete zde 

 Významným faktorem ovlivnění seniorů v dopravě, s ohledem na jejich věk a zdraví, je jejich užívání většího množství léků, které mají mnohdy rozhodující vliv na adekvátní reakce na vzniklé situace v dopravě.

Léky mají vliv na pomalejší reaktivitu, jejich únavu, malátnost, ospalost, mdloby, horší koncentraci, zkreslené vnímání, chybné rozhodování, přeceňování s následkem nadměrného riskování, horší koordinaci, nemotornost, nestabilitu atd.

Je tak zcela jistě zásadní, aby zdravotní stav seniorů byl v rámci kontrol při prodlužování osvědčení o zdravotní způsobilosti řídit motorové vozidlo praktickými lékaři hodnocen s největší mírou odpovědnosti.

Důvody jsou jasné: nejde totiž jen o zdraví a životy seniorů, ale rovněž ozdraví a životy ostatních účastníků silničního provozu.

Senioři jsou nepochybně na silnicích ohroženější, kdy je ohrožuje nejen jejich zvýšená fyzická zranitelnost, ale zejména postupný úbytek psychických a fyzických schopností. Tím stoupá riziko, že zranění seniorů utrpěná při nehodách mohou být smrtelná.

Pokud se senior účastní silničního provozu jako řidič motorového vozidla nebo cyklista, svou roli mnohdy sehrává i technický stav jeho vozidla či kola, která ne vždy jsou senioři schopni a ochotni udržovat v řádném technicky způsobilém stavu.

Podle statistik jsou senioři nejohroženější jako chodci a cyklisté, kdy jim hrozí výrazně větší nebezpečí, než které jim hrozí při jízdě osobními automobily.

SENIOŘI JAKO CHODCI

Senioři jako chodci mají strach především z pádu. Za nejnebezpečnější považují pozemní komunikace s nekvalitním povrchem.

Značné psychické trauma představují pro seniory široké silnice s velkým provozem, kdy přejít přechod pro chodce na zelený signál je mnohdy velký problém, neboť signál brzy přepne na červený. A senior se ocitne uprostřed přechodu mnohdy mezi bezohlednými řidiči, kteří nejsou ochotni jej nechat bezpečně dojít na konec přechodu.

Stejně jako ostatní, také senioři by měli být vybaveni reflexními prvky na svém oblečení, čímž mohou významně zvýšit svou viditelnost na silnici v době snížené viditelnosti a v noci.

SENIOŘI JAKO CYKLISTÉ

Cyklisté senioři se bojí především jízdy v silném provozu a v noci. Následky pádu z jízdního kola jsou pro ně násobně vážnější než u ostatních.

Senioři by měli využívat bezpečné cyklostezky, pokud jsou v místě jejich bydlišť vybudovány. Pro eliminaci úrazů na kole by měli být senioři vybaveni bezpečnostními prvky, a to zejména cyklistickou helmou, osvětlením kola i sebe sama, reflexními prvky apod.

Rovněž by se měli vyvarovat nešvaru, a to přepravy nákupů v nákupních taškách na řídítkách kol, a naopak by svá kola měli vybavit bezpečným úložným prostorem. V neposlední řadě by měli udržovat svá kola v dobrém technickém stavu.

SENIOŘI JAKO CESTUJÍCÍ V HROMADNÉ PŘEPRAVĚ

V prostředcích hromadné dopravy osob se senioři často stávají oběťmi trestné činnosti, a to zejména úmyslného ublížení na zdraví, krádeží a loupeží. V neposlední řadě dochází při přepravě v prostředcích hromadné dopravy k vážným úrazům při pádech u nastupování, během přepravy (jízdy), kdy mnohdy úrazy následně končí smrtí seniora.

Zde je třeba apelovat jednak na řidiče MHD, aby seniorům při přepravě věnovali zvýšenou pozornost, nejen stylem jízdy ale i dobou pro nastoupení a vystoupení, a jednak také na ostatní mladší cestující, aby seniorům pomohli při nastupování a vystupování. Samozřejmé by pak mělo být uvolnění míst k sezení. V neposlední řadě by ostatní neměli být lhostejní ke kriminalitě v MHD, kdy senioři jsou snadnějším a zranitelnějším cílem pro pachatele trestné činnosti.

Mgr. Petr Kausta, advokát

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100