Deník pro vás opět sledoval a přinášel ON-LINE zpravodajství z dění přímo v soudní síni.

8.38

Justiční stráž přivedla obžalovaného Petra Kramného a sundala mu pouta.

Soudkyně zahajuje hlavní líčení oznámením, že senát je v plném počtu a líčení může pokračovat.

Ve čtvrtek 10. září před senátem Krajského soudu v Ostravě znovu stanul Petr Kramný (37 let) z Karviné. Na snímku znalkyně Šárka Grussmannová.

8.41

Předvolána je doktorka Šárka Grussmannová (na snímku vpravo). Jedná se o odbornici z oboru sexuologie.

Znalecký posudek doktorky má ukázat, zda obžalovaný Petr Kramný trpí nějakou sexuální deviaci nebo má sklony agresi v této oblasti.

Na účasti znalkyně trval Petr Kramný, který si při jejím předvolání mne ruce, jinak dnes působí klidným, vyrovnaným dojmem.

8.45


Šárka Grussmannová (ŠG) uvádí, že u obžalovaného nebyla zjištěna deviace, ani chorobně podmíněná agrese, která by snížila jeho rozpoznávací schopnosti.

"Jedná se o heterosexuálního jedince. Orientuje se na dospělé ženské objekty," říká Grussmannová.

Soudkyně Renáta Gilová (RG): "Můžete dále popsat posudek?"

ŠG: "Odborné vyšetření neprokázalo sadismus. Byly prokázany lehké sadomasochistické prvky, ale bez deviace."

8.50

Obhájkyně Jana Rejžková (JR) žádá o upřesnění některých detailů v posudku.

Šárka Grussmanová popisuje systém vyšetření, které bylo na obžalovaném prováděno.

8.54

Končí velice rychlá výpověď doktorky Grussmannové, na které trvala obhajoba. Ukázala, že Kramný žádnou úchylkou ani deviací netrpí.

Vzhledem k faktu, že další svědek je předvolán až na 9.15, přistupuje soudkyně Renáta Gilová ke čtení listinných důkazů.

Senát s tímto postupem souhlasí.

8.57

Soudkyně prochází fotodokumentaci.

Stejně jako v předchozích dnech, první části hlavního líčení jsou i dnes v jednací síni přítomni rodiče obžalovaného Petra Kramného.

9.06

Soudkyně stále zdlouhavě předčítá čísla protokolu a seznam listin.

Jedná se například o fotografie pasu Petra Kramného, seznam cestujících zájezdu cestovní kanceláře a spoustu dalších detailních zpráv.

Soudkyně se ptá, zda předložené listiny, žádají obhajoba nebo obžaloba k nahlédnutí. Obě strany to odmítají.

Předvolaný pedagog si Kramného nevybavuje

9.11

Je předvolán svěděk Richard Bukovanský (RB), bývalý pedagog Petra Kramného z učiliště (na snímku níže).

Ve čtvrtek 10. září před senátem Krajského soudu v Ostravě znovu stanul Petr Kramný (37 let) z Karviné. Na snímku svědek Richard Bukovanský. Soudkyně si ověřuje jeho totožnost.

Jedná se o pána důchodového věku. Na účasti učitele u soudu trval opět obžalovaný Petr Kramný.

Soudkyně poučuje svědka. A učitel souhlasí s výpovědí.

9.15

Kariéra pedagoga trvala od roku 1958 až do roku 2002 na několika odborných školách i učilištích.

RB: "Vyučoval jsem předměty elektrotechniky, stroje a zařízení. Elektrotechnika v oboru Petra Kramného vyučována nebyla. Bohužel si vše přesně nepamatuji, musel jsem nahlédnout do školních záznamů."

Soudkyně RG: "Takže si na Petra Kramného nemapatujete?"

RB: "Nevybavuji si to jméno."

Soudkyně RG: "Takže obor Mechanik, opravář strojů a zařízení, který obžalovaný absolvoval elektrotechniku postrádal?"

RB: "Nevyučoval se tam."

Soudkyně RG: "Umíte popsat kurz svařování, který obžalovaný prokazatelně absolvoval?"

RB: "Bohužel se nejsem schopen k tomuto vyjádřit. Nevyučoval jsem tento předmět. Nevím, jaká byla náplň kurzu."

Soudkyně RG: "Nějaké bližší seznámení s principy elektrotechniky, mohl obžalovaný v oboru pochytit?"

RB: "Seznámil se určitě s elektromotory a jejich funkcemi. Bližší seznámení s rozvody tady ale neprobíhá. Jednalo se o přehled elektromotorů a jejich uplatnění v oboru."

Státní zástupce Vít Legerský (VL): "Učil jste tedy žáky v oboru Mechanik opravář strojů a zářízení? Protože když jsem si osnovy pročítal obsahovaly tehdy elektromotory i elektronická zařízení."

RB: "Nepamatuji se už. Každopádně já jsem toto nevyučoval."

Obhájkyně JR: "Byla vedle teorie ve škole i praxe?"

RB: "Praxe byla. Ale nevím, co se v odborném výcviku přesně provádělo."

Obhájkyně JR: "Byl jste po výslechu z roku 2015 kontaktován policií?"

Učitel popisuje, že ho policisté vyhledali, ale nejprve s ním mluvili jen krátce u dveří. Pak byl ještě předvolán k výslechu, který byl zaprotokolován.

Obhájkyně JR: "Co jste řekl policii na otázku, zda si na žáka Petra Kramného pamatujete?"

RB: "To, co i posléze, že si jej nevybavuji."

Končí výpověď učitele Richarda Bukovanského z učiliště, které Petr Kramný navštěvoval. Následuje přestávka do 10.00.

10.10

Hlavní líčení pokračuje. Je předvolána psycholožka Blanka Čepická. U Kramného prováděla takzvanou krizovou intervenci na místě tragédie.

Ve čtvrtek 10. září před senátem Krajského soudu v Ostravě znovu stanul Petr Kramný (37 let) z Karviné. Na snímku uprostřed psycholožka Blanka Čepická.  10.15

Psychložka (na snímku vpravo) potvrzuje, že výpověď učinila bez nátlaku. Kramný ji zprošťuje o povinnosti mlčení o psychologickém rozpoložení.

Soudkyně RG: "Popište, co si vybavíte, že jste s panem Kramným probírali. Jak působil a podobně."

BČ: "Do Egypta jsem dorazila asi ve čtyři hodiny ráno. Oslovila mě konzultantka a zprostředkovala setkání s panem Kramným v nemocnici. Hovořili jsme přibližně dvě a půl hodiny. Byla jsem požádána o takzvanou krizovou intervenci."

BČ: "Člověk si pamatuje věci, které nemá dořešeny. Jedna z metod, aby tomu tak nebylo, je doplnit si v hlavě detaily, aby člověk v sobě problém smysluplně vyřešil a v klidu jej opustil. Jako skládačka puzzle, aby dílky dávaly smysl a my pochopili situaci. Právě vybavování si detailů je důležité. Myšlení, cítění, chování a tělové reakce. Na tyto oblasti si člověk odpovídá, aby vše postupně do sebe zapadlo. Jedná se o takzvanou systematickou retraumatizaci. Tuto metodu jsem na pana Kramného aplikovala."

BČ: "Něco pan Kramný ze své paměti vytáhl, něco víc. c Byl rád, že mluvím česky. Po těch dvou hodinách se pomalu zklidňoval. Pak jsem se s ním rozloučila. S tím, že se na druhý den znovu uvidíme."

Soudkyně RG: "Můžete tedy popsat, co jste s obžalovaným poskládali?"

BČ: "Popravdě to jsou dva roky, nepamatuji se přesně."

Psycholožka: "Záměrně jsem se neptala, zda se na tragédii podílel."

BČ: "Posttraumatické jevy mají různé podoby. Někdy člověk může působit, že se zbláznil. Zkreslení vnímaní, ulpívání myšlení. Ale pan Kramný se neprojevoval psychoticky. Byl zmatený, chvíli plakal, chvíli byl v klidu. S dalšími odborníky jsme se shodli, že se nejedná o nemoc jako psychózu, ale o o posttraumatický stav."

BČ: "Druhý den už byl v režii konzultantky, hledali klidnou místnost. S panem Kramným jsme probírali budoucnost. Hned to byla mediální kauza, takže jsme hovořili o tom, s čím se dá počítat, čemu nepodléhat a podobně, témata co s věcmi, jak zařídit pohřeb. Co se doporučuje v té krizové intervenci. Spíše nechávám mluvit lidi, o tom, jak si to sami představují. Varuji, na co si dát pozor, čemu se vyhnout."

Soudkyně RG: "Jak si pan Kramný představoval třeba pohřeb, vypořádání věcí?"

BČ: "To už si nepamatuji. Je důležité, jak se třeba zachovat v případě, kdy se člověk vrací do bytu, kde dříve se zesnulými pobýval. Doporučuje se nevytvořit mausoleum, ale jít dál. Nějak se věcí po pozůstalých zbavit či jak s nimi jinak naložit."

Soudkyně RG: "V rámci této rozkrývací psychologické metody vysvětlil obžalovaný nějak okolnosti tragédie?"

BČ: "Nejsem soudní znalkyně, takže jsem se záměrně neptala, zda se na tragédii sám podílel. To mi nepříslušelo. Já měla pomoci jemu. Vím, že říkal, že si dal colu, po níž se pozvracel, že bylo špatně i ženě a dceři. Že dcera mu ležela v náručí, pak zjistil, že ženy jsou mrtvé. Tak hned volal domů, pak bušil na sousední pokoj. Neptala jsem se na příčinu tragédie, popisoval jen dění kolem."

Soudkyně RG: "Nepamatujete si, jak jste intervenci ukončila? Měl obžalovaný v nemocnici nějaké fyzické zdravotní potíže?"

BČ: "Pokud si vybavuji, byl tam nějaký infuzní stojan, možná na zklidnění. Ale nevím, zda jej pan Kramný využil. Pak jsme čekali na konzultantku, pan Kramný polehával, chvílemi telefonoval."

Soudkyně RG: "Psychologické vyšetření jste neprováděla?"

BČ: "Ne, to nebylo mým úkolem."

Soudkyně RG: "Můžete říci, zda k posttraumatickým jevům může dojít, i když se sám jedinec na tragédii podílí? Nebo co je obecně vyvolává?"

BČ: "Každý máme míru frustrační tolerance, někdo unese zátěž větší někdo menší. záleží na osobnosti člověka. Někdo pobíhá, někdo v klidu sedí. Je to různé."

Soudkyně RG: "Takže posttraumatické jevy mohou nastat, i když tragédii sám člověk spáchal, nebo vyvolal?"

BČ: "Ano. Stává se to často například u zavinění dopravní nehody. Je to ale různé i u násilného deliktu. S někým nehne nic, i když někoho zastřelí, jiný se zhroutí. Je důležité stuaci probrat, aby posttraumatická reakce netrvala dlouho a neobtěžovala další život člověka."

Soudkyně RG: "Vy píšete, že posttraumatický stav je normální reakce na nenormální situaci. Může ale postihnout i člověka, který nenormální situaci zavinil?"

BČ: "Ano, je to tak."

Soudkyně RG: "Zmínil se obžalovaný o manželském soužití, hovořil o nějaké problematice v této oblasti?"

BČ: "Vztahu jsme se dotkli, ale ne intimností či sexuální roviny. Neuváděl žádná negativa, o ženě mluvil pěkně. Ukazoval mi i fotky dcery a ženy v mobilu."

RG: "Co nejvíce obžalovaného trápilo?"

BČ: "Na stole byla otázka proč. Proč se to stalo, co bude dál. Když se něco takového stane, člověk to nečeká. Život měl nalajnovaný a linka najednou neplatí. Řešili jsme, v čem se život posléze změní."

Psycholožka: Média manipulují, příbuzní nebývají objektivní…

10.55

Soudkyně Renata Gílová prochází původní výpověď psycholožky Blanky Čepické. Pert Kramný si dělá poznámky, červenou tužkou si něco zatrhává ve svých papírech.

Původní výpověď se shoduje s výpovědí Blanky Čepické před soudem. Obsahuje jen větší detaily o chování Kramného. Například se v ní uvádí, že Kramný několikrát opakoval, že nemá problém podrobit se detektoru lži.

Státní zástupce VL: "Projevil obžalovaný zájem o delší povídání, nebo je naopak nechtěl?"

BČ: "Krizová intervence má jasně ohraničený čas."

Státní zástupce VL: "Nabídla jste mu zprostředkování pychologa už v České republice. Kontaktoval vás pak?"

BČ: "Ne, neprojevil zájem."

Státní zástupce VL: "Jak jste Kramného před médii varovala?"

BČ: "Upozorňovala jsem jej, že je lepší s médii nemluvit. Že to situaci může zhoršit."

Státní zástupce VL: "Doporučila jste mu nějakou jinou komunikaci?"

BČ: "Říkala jsem, že je lepší to řešit s někým nezávislým. Média manipulují, příbuzní nebývají objektivní. Spíše jsem mu doporučila psychologa."

Obhájkyně JR: "Vyjádřila jste se, jak naložit s věcmi pozůstalých?"

BČ: "To si nevybavuji."

Obhájkyně požaduje přečtení některých pasáží.

Soudkyně RG: "Paní obhájkyně, já už jsem to ovšem v původní výpovědi četla." 

Obžalovaný Petr Kramný (PK): "Už na začátku jsem byl paní psycholožkou upozorněn na to, že mohu být vyšetřován za situaci i v České republice, byl jsem v neustálém kontaktu se sestrou. Ta se mi snažila vštípit myšlenku o tom, kdo za to může. Měla na mysli tehdy mou ženu Moniku. Lehce jsem podlehl i její myšlence o tom, kontaktovat média."

BČ: "Nevybavuji si, že jste o tom hořil."

Obžalovaný PK: "Mluvil jsem tehdy o tom, že bych si třeba chtěl vzít život?"

BČ: "Nic takového si nevybavuji."

Končí výpověď psycholožky Blanky Čepické, která u Kramného prováděla krizovou intervenci v Egyptě.

Soud s Petrem Kramným. Na fotografii příznivkyně Petra Kramného.

Následuje přestávka do 12.30.

Proces s Kramným přitahuje pozornost fanynek Kramného

12.45 - Po přestávce jednání pokračuje.

Soudnímu líčení dnes přihlížejí nejen fanynky Petra Kramného, ale dostavila se také kart'ářka, která novinřům řekla, že podle jejího výkladu karet se v srpnu 2013 nejednalo o vraždu, ale o nehodu. Přijela se proto podívat, jak proces probíhá.

K soudu byla povolána tlumočnice ze slovenského jazyka. Předvolána byla totiž známá rodiny Kramných - Dana Zaťková ze Slovenska (DZ). Ta potvrzuje, že českému jazyku rozumí, ale že bude vypovídat ve Slovenštině.

DZ: "Kramné jsme s manželem potkali na dovolené v Tunisku v roce 2008. Byli příjemní, začali jsme se stýkat i po dovolené. Zhruba čtyři měsíce po dovolené přijeli i za námi do Žiliny."

"Byla to přátelská setkání, malá Klárka si rozumněla s mým synem Davidem. Po té jsme i my přijeli za nimi do Karviné. Byly to příjemné chvíle," popisuje svědkyně. Monika Kramná se jí v roce 2013 zeptala, zda s nimi nepojedou do Egypta. Komunikovaly přes Facebook.

DZ: "Monika mě přemlouvala, ať jedeme, že vše zařídí, že to třeba i Petr zaplatí a my mu dáme potom peníze. My jsem se nakonec rozhodli, že nepojedem. Plánovali tu dovolenou už od února. Vím, že Monika se těšila k moři. Říkala, že přesto, že se mluví o tamních nepokojích, tak že zjišťovala, že je tam bezpečno. My jeli do Chorvatska. Monika ještě psala, že napíše, až dorazí do Egypta. Pak už se neozvala a já se z médií dozvěděla, že tam zemřely.

Svědkyně se dojímá, pláče, soudkyně ji uklidńuje.

DZ: "Volala jsem Petrovi, ale nemohla jsem se dovolat. Pak se ozval, plakal do telefonu, popisoval, co se stalo. Jak holky našel, že jim bylo špatně a pak zemřely. Říkal, že zjistil, že Klárka i Monika jsou studené, že jim vytékalo něco z úst, že i jemu bylo před tím špatně." 

Soud s Petrem Kramným. Na fotografii svědkyně Dana ZaťkováDZ: "Když jsem viděla rozhovor s panem Kramným v televizi, ještě z Egypta, tak jsem ho nepoznávala."

Soudkyně RG: "V čem?"

DZ: "Vždy jsem ho znala jako introverta, který nepil, málo mluvil. Najednou jsem v televizi viděla výřečného člověka, kterého jsem doposud nepoznala."

Soudkyně RG: "Jak probíhala další komunikace?"

DZ: "Nejdřív jsme si telefonovali, pak říkal, že mu pomáhá, když mu píšeme maily, tak jsme se ho snažili podpořit."

Soudkyně RG: "Popisoval obžalovaný blíže příčiny úmrtí? Jak nesl ztrátu blízkých?"

DZ: "Ze začátku to bylo velice emotivní. Odstupem času se ale rozhovory proměnily. Ale stále jsem mu věřila. Povídal, že poslední večer byli na dětské diskotéce. Prý mu i Monika vyčetla, že se tam dívá na nějakou animátorku. Říkal, že další ráno už jim bylo zle, že měly průjem a Monika pak zatáhla závěsy a lehla si. Říkal, že když došla voda, tak posílal Moniku pro vodu, ale ta se prý nemohla zvednout, tak šel sám. Šel pro vodu a jak se vrátil, tak si všiml, že cola byla upitá a zdálo se mu prý, že je něčím říznutá, když k ní přičichl. Pak už prý usnul a když se vzbudil, našel holky mrtvé. Ze začátku byl přesvědčen, že byly holky otráveny jídlem v restauraci. Pak spekuloval, že asi pitím."

Soudkyně RG: "Ptala jste se, zda vyhledali lékařskou pomoc?"

DZ: "Monika prý nechtěla, že si sami vzali nějaké léky na průjem. Vzpomněla jsem si, že v Tunisku měla malá Klárka průjem a Monika tam hledala doktora, ale nenašla. Proto nevěřím, že by Monika doktora odmítla. Určitě by ho vyhledala.

Soudkyně RG: "Změnil se nějak váš názor na obžalovaného?"

DZ: Původně jsem mu věřila, ale pospojovala jsem si trojúhelníky a věřit jsem mu přestala.

DZ: "Určitě ano. Kramný se začal zmiňovat o tom, že se od sousedky dozvěděl o nevěře Moniky. Posílal mi nějaké fotky ze striptýzu s kamarádkami. Celá ta konverzace už byla o tom, že Monika byla nevěrná, labilní a podobně."

DZ: "Podle mě byla ale Monika veselá osoba, která mi pomohla vždy, když jsem potřebovala."

Svědkyně se opět rozplakala, nemůže ani mluvit.

DZ: "Monika Klárku milovala, starala se o ní."

Svědkyně: Kramný si mrtvé vyfotil mobilem

Soudkyně RG: "Chtěla byste něco doplnit?"

DZ: "Původně jsem mu věřila, ale pospojovala jsem si trojúhelníky a věřit jsem mu přestala. Volala jsem mu tehdy ohledně nějakých fotek, že jsem slyšela, že holky našly na zemi a podobně. Chtěla jsem vyjádřit, že s ním soucítím. On byl ale nepříjemný, říkal, že určitě neležely na zemi, ale na posteli, a že si je dokonce VYFOTIL."

Soudkyně RG: "Že si je vyfotil?"

DZ: "Ano, mobilem. Tehdy jsem si uvědomila, že kdyby se mi přihodila taková tragédie, nikdy bych nic takového neudělala. Začala jsem ho podezřívat. Pak už jsem začala komunikovat s ostatními známými. Říkali, že Monika měla nějakou známost, že si vytvořila tajný profil na facebooku. Mluvila jsem o tom i s Petrem. Říkal, že ho podváděla s nějakým Slovákem, že to byl nějaký jejich přítel. Taky říkal, že ho v Egyptě kontaktovala sousedka. Že až v Egyptě se mu ta nevěra Moniky potvrdila."

DZ: "Pak už jsme si skypovali a volali, dohodli jsme se, že se i navštívíme, když přijel do České republiky. To setkání bylo moc emotivní, Petr plakal celou dobu. Házel všechno zlé jen na Moniku, obviňoval ji, říkal, že byla psychicky nemocná. On byl ale plný zloby, že musí zjistit, jak ho podváděla.

Soudkyně RG: "Zaznamenala jste nějakou sebereflexi obžalovaného? Zda mohl tragédii předejít?"

DZ: "Nic takového, obhajoval se, že mu bylo moc špatně. Právě, že se vůbec neobviňoval, jen mluvil špatně o Monice."

Soudkyně RG: "Kdy jste je měli znovu vidět? Kdy bylo naplánováno příští setkání s Monikou i Petrem, ke kterému už nedošlo?"

DZ: "Měli jsme se potkat hned po návratu z jejich dovolené v Egyptě. Malá měla i narozeniny, takže jsme koupili dárek. Už před dovolenou mi Monika nachystala tašku oblečení po Klárce pro mou malou dceru. Tu tašku mi pak po tragédii Kramný sám předal. Vlastně on tvrdil, že ji Monika už dříve nachystala."

Soudkyně RG: "Mohla byste přiblížit, zda si Monika někdy stěžovala?"

DZ: "Monika nebyla typ, který by si stěžoval."

Soudkyně RG: "A Kramný si na Moniku stěžoval?"

DZ: "To ano. Vzpomínal, že s ním Monika nechtěla nic mít, že za to po něm chtěla peníze."

Soudkyně RG: "Kdy to mělo být?"

DZ: "To nevím, ale trvalo to asi delší dobu. Prý se ho v červnu před dovolenou ptala, zda by mu vadilo, kdyby se vyspala s někým jiným a vzala si třeba za to sto euro."

Soudkyně RG: "Projevoval nějaké sklony k sebepoškození?"

DZ: "Občas ano."

Soudkyně RG: "Můžete říci, zda by Monika byla schopna Klárce ublížit?"

DZ: "Nikdy, viděla se v ní."

Soudkyně RG: "Kdy jste tedy obžalovanému přestala věřit?"

DZ: "Pozvala jsem ho k nám na Vánoce, což odmítl, že bude s rodinou. Pak jsem se dozvěděla, že byl s nějakou paní. Bylo to úplně v rozporu s jeho maily, které mi od něj chodily."

Soudkyně předčítá původní výpověď, která se shoduje s výpovědí u soudu.

Dana Zaťková upřesňuje původní výpověď. Podle ní je Petr Kramný geniální, když je schopen i dva roky po události popisovat věci stejně detailně. Což není běžné. A jí to přijde divné.

Státní zástupce VL: "Za jak dlouho tehdy v tom Tunisku vyhledla Monika lékařskou pomoc pro Klárku?"

DZ: "Tehdy téměř okamžitě. Bohužel ho ale nesehnala, tak ji pak léčila sama dostupnými léky."

Obhájkyně Jana Rejžková se ptá na vztah svědkyně s Monikou Kramnou, jak často se vídaly.

Soudkyně RG: "Na to jsem se už ptala a bylo specifikováno jednou co čtvrt roku."

DZ: "Kdykoli to bylo možné, byla to kamarádka."

Obhájkyně JR: "Víte, jak přesně pracoval v Hyundai?"

DZ: "Monika říkala, že je tam manažerem, ale nevím."

Obhájkyně JR: "Věděla jste, že Monika fotila akty?"

DZ: "Ano, říkala, že o tom Petr ví."

Obžalovaný PK se vyjadřuje k informaci svědkyně, že měl vyfotit těla mrtvých žen: "Já jsem schválně zapůjčil i telefon policii a žádné fotky Moniky a Klárky na posteli se nenašly. Nevím, jak svědkyně tuto informaci obdržela."

DZ: "Já si na výpovědi trvám. Řekl mi to sám Petr."

Obžalovaný PK: "Srovnejte naše a vaše manželství."

Soudkyně RG: "Svědkyně nemusí mluvit o svém manželství, položte otázku jinak."

Obžalovaný Kramný: "Věřila jste všemu, co vám Monika říkala?"

DZ: "Ano."

Výslech svědkyně je u konce a končí i dnešní líčení. Jednání pokračuje zítra, v pátek 11. září, od 8.30.