Již od roku 2006 slouží v České republice ke sledování opakovaného páchání přestupků a trestných činů v dopravě bodový systém.

Body se v tomto systému přičítají, a to až po hranici dvanácti bodů, se kterou je spojena ztráta řidičského oprávnění.

Počet bodů za jednotlivé prohřešky je stanoven právními předpisy, upravujícími provoz na pozemních komunikacích, přičemž se liší od těch nejzávažnějších, hodnocených sedmi body, až po nejméně závažné, za které jsou body dva. Mezi sedmibodové prohřešky patří například řízení pod vlivem alkoholu, odmítnutí podrobit se vyšetření ke zjištění vlivu alkoholu nebo jiných návykových látek, způsobení dopravní nehody s následkem smrti nebo těžké újmy na zdraví, ujetí od dopravní nehody nebo třeba předjíždění vozidla v případech, kdy je to zákonem zakázáno. Nejmírnější bodové hodnocení vám bude uděleno například za telefonování za volantem nebo překročení předepsané rychlosti v obci o 5 až 20 km/h.

Při spáchání bodovaného přestupku nebo trestného činu příslušný obecní úřad neprodleně provede záznam o přičtení bodů v bodovém systému. Dokud však nedosáhne dvanácti bodů, řidič o záznamu není nijak informován. Aktuální stav bodového konta tak lze zjistit pouze z výpisu bodového hodnocení řidiče, který je možné získat na kterémkoliv pracovišti Czech POINT, nebo z výpisu z evidenční karty řidiče, který na žádost vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Informaci o tom, že vám zároveň s trestem za přestupek nebo trestný čin budou uděleny body, vám nemusí sdělit ani policista nebo jiný orgán, který vám trest ukládá, proto je vhodné se o stav bodového konta aktivně zajímat po projednání každého přestupku. Pozor také v případě, že vám má být udělena pokuta v blokovém řízení. S tímto trestem může být spojeno i přičtení bodů, proti kterému se následně budete jen těžko bránit.

V případě dosažení dvanácti bodů je řidič vyzván k odevzdání řidičského průkazu, a to do pěti dní od doručení výzvy. Pokud tak ve lhůtě neučiní, pozbývá po uplynutí pěti dnů i přesto řidičské oprávnění, což při případné silniční kontrole policista jednoduše dálkově zjistí v registru řidičů. V pětidenní lhůtě může řidič také uplatnit námitky proti provedeným zápisům v bodovém systému, pokud se domnívá, že mu body byly přičteny nesprávně. V takovém případě se lhůta pro odevzdání řidičského průkazu přerušuje až do rozhodnutí o námitkách. Pokud dvanácti bodů dosáhne řidič, kterému byl řidičský průkaz vydán jiným státem, tento se neodevzdává, ale řidič na dobu jednoho roku pozbývá oprávnění řídit motorová vozidla na území České republiky.

Riskovat řízení bez řidičského oprávnění se v žádném případě nevyplácí, dopustíte se tím totiž přestupku, za který vám může být uložena pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zároveň zákaz řízení na jeden až dva roky. Pokud byste následně řídili i přes tento zákaz, vaše jednání může být posuzováno jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za nějž je možné uložit i nepodmíněný trest odnětí svobody.

O vrácení řidičského oprávnění může řidič požádat po uplynutí jednoho roku od jeho pozbytí, a to za předpokladu, že absolvoval přezkoušení z odborné způsobilosti, lékařskou prohlídku a dopravněpsychologického vyšetření. V případě vybodování není možné žádat o vrácení řidičského oprávnění už po polovině doby, jako v případě uložení trestu zákazu řízení. Po vrácení řidičského oprávnění se všech původních dvanáct bodů odečítá a body se počítají znovu od nuly.

Body je možné odečítat i před dosažením dvanáctibodové hranice. Pokud řidič po dobu jednoho roku od posledního bodového záznamu nespáchá další bodovaný přestupek nebo trestný čin, odečtou se mu automaticky čtyři body. Tři body je pak možné jednou za kalendářní rok odečíst za absolvování školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, této možnosti však nemohou využít řidiči, kteří mají na svém kontě více než deset bodů nebo se dopustili prohřešku hodnoceného sedmi body.

Mgr. Zuzana Zádrapová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100