Za drogy jsou považovány všechny látky, ať již přírodního charakteru (např. koncentrát z makoviny nebo marihuana) nebo syntetického původu (pervitin, heroin), které jsou schopny nějakým způsobem ovlivnit prožívání nebo vnímání daného jedince a jsou schopny vyvolat u něj závislost.

Jak vyplývá z řady výzkumů provedených v posledních letech, počet nezletilých, kteří již vyzkoušeli alkohol nebo jiné drogy, neustále roste a věk, ve kterém své první zkušenosti získají, se snižuje.

Děti se mohou dostat do kontaktu s drogami téměř kdekoli, ať již ve škole, v zájmovém kroužku nebo na jiném místě, kde tráví svůj volný čas, zejména od kamarádů nebo známých, ale mohou je získat i v rodině nebo od zcela neznámých osob na veřejnosti.

Není také nijak výjimečné, aby se nezletilá osoba dostala pod vliv drogy zcela bez svého zavinění nebo i vědomí, a to například když je jí vhozena droga do nápoje nebo do jídla jinou osobou.

V tomto případě může ovlivnění návykovou látkou zpravidla vést k další trestné činnosti, ve většině případů k loupeži nebo znásilnění.

Zejména u dětí je důležitá prevence, aby drogové závislosti nepodlehly. Ta by měla být zajištěna především ze strany rodičů, kteří by měli s dětmi o nebezpečí spojeném s drogami mluvit, budovat jim pevný hodnotový systém a jít dětem příkladem.

Ale i ze strany školy, například v podobě seminářů, aby se děti dozvěděly mimo jiné také o nebezpečích spojených s užíváním drog, jeho následcích a jak projevy drog na sobě rozpoznat.

Užívání drog se ve většině případů výrazně projevuje navenek, a to např. náladovostí, depresemi, tajnůstkářstvím, zanedbáváním vzhledu a stravy, ztrátou zájmu o své okolí, zhoršením školního prospěchu atp.

V případě, kdy již u dítěte vznikne závislost, je vhodné vyhledat odbornou pomoc, aby došlo k úplnému vyléčení závislosti, např. u některé z neziskových nebo příspěvkových organizací zaměřených na tuto problematiku nebo na psychiatrii formou pobytové léčby.

Mgr. Michaela Tarjanová, Nadační fond Paragraf

POHLED ODBORNÍKA: 

Nedělejte před dětmi z drog tabu
Trestní odpovědnost za některý z drogových deliktů nevzniká pouze při nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek a pěstování rostlin, které je obsahují. Ale také za přechovávání těchto látek v množství větším než malém či za výrobu a přechovávání látek nebo předmětů určených k nedovolené výrobě drogy. Přechovávání omamných nebo psychotropních látek pro vlastní potřebu je trestným činem, pokud se jedná o množství větší než malé. Množství, které je považováno za větší než malé, je upraveno nařízením vlády.

Oběť drogové trestné činnosti se také může velmi snadno stát jejím pachatelem, neboť pro vznik trestní odpovědnosti postačí i pouhé nabídnutí drogy jiné osobě.

V případě, kdy je tato osoba nezletilá nebo dokonce mladší 15 let, se jedná o okolnost, která zvyšuje závažnost takového jednání, a jsou s ní spojeny také přísnější tresty.

Děti se z důvodu své nezkušenosti a důvěřivosti, ale i v důsledku tlaku svého okolí mohou velmi snadno stát obětí některého z drogových trestných činů, proto by zejména rodiče měli být všímaví a ohledně drogové problematiky s dětmi mluvit a nedělat z ní doma tabu.

Mgr. Petr Kausta, advokát

Návykové látky a odpovědnost za neoprávněné nakládání s nimi upravují zejména:
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
- zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
- nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
- nařízení vlády č. 467/2009 Sb.

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100