Děti se mohou velmi snadno stát oběťmi domácího násilí, a to zejména z důvodu jejich větší zranitelnosti a závislosti na rodinných příslušnících nebo jiných osobách, se kterými žijí, a z důvodu nedostatku životních zkušeností.

Násilí páchané na dětech může být nejen fyzické, ale může mít i podobu psychického týrání, které se může projevovat různými způsoby, od zastrašování, ponižování a nadávek až po ignorování, zakazování přátel a přehnanou kontrolu.

Oběť domácího násilí nebo osoba, která s obětí a pachatelem žije ve společné domácnosti, se může domáhat své ochrany zejména soudní cestou formou předběžného opatření nebo prostřednictvím Policie ČR, případně u orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

 Návrh na vydání předběžného opatření může k okresnímu soudu podat nezletilý občan starší 16 let nebo mladší dítě zastoupené svým zákonným zástupcem nebo OSPOD nebo advokátem na základě plné moci, pokud je dítě dostatečně vyspělé k jejímu udělení. Soud je povinen rozhodnout ve lhůtě 48 hodin od obdržení návrhu a může pachateli domácího násilí uložit zejména, aby opustil společné obydlí a nevstupoval do něj ani do jeho bezprostředního okolí, nesetkával se s osobou, která podala návrh na vydání předběžného opatření, ani ji nesledoval nebo jiným způsobem obtěžoval.

Předběžné opatření trvá jeden měsíc, přičemž soud může dobu jeho trvání na návrh opakovaně prodloužit až na šest měsíců.

 Policie ČR je oprávněna vykázat osobu, která se dopustila nebezpečného útoku proti životu, zdraví nebo svobodě jiného nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, nebo u které lze takové jednání s ohledem na předchozí útoky důvodně předpokládat, z obydlí obývaného společně s osobou ohroženou tímto útokem.

Vykázání trvá 10 dnů od jeho provedení. Pokud je podán návrh na vydání předběžného opatření, tato lhůta se prodlužuje až do rozhodnutí soudu.

Oběti domácího násilí mají také možnost obrátit se na intervenční centra v místě jejich bydliště nebo na neziskové organizace, které poskytují těmto osobám pomoc.

Mgr. Michaela Tarjanová, Nadační fond Paragraf

POHLED ODBORNÍKA: 

Rodinné soužití je živý organismus

Děti nejsou jen svědky domácího násilí, ale také jeho oběťmi. Rodinné soužití funguje jako živý organismus, kde jsou všichni členové propletení vzájemnými vztahy. Pro děti může být traumatizující, pokud jsou přítomny napadání nejbližších osob, nejčastěji matky a sourozenců.

Dětskými oběťmi jsou také kojenci a batolata, jejichž psychický vývoj je narušován tím, že matka nebo jiná nejbližší vztahová osoba se musí bránit fyzickým, psychickým či sexuálním útokům, a nemůže dítěti poskytnout ochranu a příznivé podmínky pro zdravý vývoj. Tyto děti mívají potíže zejména v řečovém vývoji.

Starší děti jsou pak přímými oběťmi domácího násilí zejména ve chvíli, kdy se snaží bránit matku či mladší sourozence.

PhDr. Petr Štěpánik, psycholog, soudní znalec

Ochranu před domácím násilím upravuje zejména:
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Seznam neziskových organizací poskytujících pomoc obětem domácího násilí naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz 

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100