Nejen dospělí, ale i většina dětí se každý den ze svého domova dopravuje do různých míst. Ať už je to pěšky, na kole, městskou hromadnou dopravou nebo jako spolujezdci v autě všude se mohou stát oběťmi dopravní nehody.

Pokud se má dítě samo pohybovat v provozu, ať už jako chodec nebo cyklista, je nutné, aby znalo základní pravidla bezpečnosti a silničního provozu a bylo schopné se jimi řídit. V opačném případě může dojít k tragédii. Než dítě vyrazí poprvé samo, je důležité s ním projít trasu, důkladně mu vysvětlit, jak se má chovat a proč. Konečnou odpovědnost za bezpečné chování dítěte nesou vždy rodiče.

Zásady bezpečnosti jsou důležité i při jízdě autem. V prvé řadě je vždy třeba použít autosedačku a bezpečnostní pás, a to i na sebekratší vzdálenost, jinak je dítě zcela zbytečně vystaveno riziku těžké újmy na zdraví. Pokud újma vznikne, nárok na její náhradu navíc může být z důvodu nedodržení bezpečnostních opatření snížen nebo vůbec nepřiznán. To se týká i jiných typů dopravy, osudové nejen pro majetek může být nepoužití bezpečnostní přilby při jízdě na kole nebo reflexních prvků při pěší dopravě za šera nebo tmy. Situace se výrazně zhoršuje, pokud dítě nehodu zaviní, třeba právě absencí reflexních prvků. V takovém případě může být povinnost k náhradě škody uložena jemu, respektive rodičům, přičemž nikoho z nich na rozdíl od řidiče nechrání povinné ručení.

K dopravní nehodě může dojít při cestě autem s rodiči, v prostředku městské hromadné dopravy nebo i ve vlaku. Pokud je při ní dítěti způsobena újma, své nároky může uplatňovat prostřednictvím svých zákonných zástupců, případně zmocněnce, na jehož pomoc má v případě trestného činu jako zvlášť zranitelná oběť trestného činu nárok bezplatně.

Aby se dítě při dopravě stalo obětí, nemusí ještě dojít k nehodě. Stačí chvilka nepozornosti v městské hromadné dopravě a dítě může být obětí krádeže. I tu by měli rodiče či jiná odpovědná osoba, případně samo dítě, nahlásit Policii ČR, aby mu mohla být vzniklá škoda nahrazena.

Mgr. Zuzana Zádrapová, Nadační fond Paragraf

POHLED ODBORNÍKA: 

Pohled do statistik je příznivý

K problematice dopravních úrazů lze se zdrženlivým zadostiučiněním sdělit, že dlouhodobé statistiky vykazují v ČR klesající tendenci.

Pozitivní trend je podmíněn komplexem opatření, kdy dominantní vliv náleží triádě technických, legislativních i medicínských opatření.

Dopravní úrazy jsou častým mechanismem vzniku závažných zranění, kdy děti náleží k rizikovým skupinám obětí. Zásadní vliv na rozsah utrpěných zranění má správné užití ochranných prostředků.

Nerespektování jejich užití dramaticky zvyšuje pravděpodobnost vzniku smrtelných zranění.

U dětí jsou nejčastější příčinou smrti nitrolebeční traumata, následovaná poraněními dutiny hrudní a břišní, zahrnující struktury oběhového systému.

Do budoucna lze s opatrnou nadějí předpokládat snižování frekvence dopravních úrazů související s asistovaným a autonomním řízením. Absolutní eliminace je ovšem nepravděpodobná.

Aktuální hrozbu představuje rozvoj rezistence mikroorganismů na antibiotika související s nezodpovědným přístupem části populace.

Rozšíření superrezistentních bakterií by zásadně limitovalo aplikaci léčebných postupů nejen závažně zraněných pacientů.

MUDr. Marek Dokoupil, MBA, soudní lékař

Problematiku dopravních nehod a postavení jejich obětí upravují zejména tyto právní předpisy:
zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
Informace o bezpečnosti v dopravě lze najít například na webu BESIP: www.ibesip.cz

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100