Děti se mohou velmi snadno stát obětí trestného činu nejen na veřejnosti, ale také na místech, která jsou obecně považována za bezpečná, jako například doma nebo ve škole.

Trestného činu týrání svěřené osoby se může dopustit ten, kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově. Týraná osoba nemusí s pachatelem žít ve společné domácnosti, postačuje skutečnost, že pachatel má o týranou osobu alespoň po přechodnou dobu pečovat nebo ji vychovávat.

Za týrání je považované jakékoli zlé nakládání se svěřenou osobou, které je hrubé, bezcitné a zpravidla také určitým způsobem trvalé, a které týraná osoba pociťuje jako těžké příkoří.

Týrání se může člověk dopustit nejen svým jednáním, zejména fyzickými nebo psychickými útoky, ale také opomenutím povinné péče o svěřenou osobu. Opomenutí může spočívat v neposkytnutí stravy osobě, která není schopna si ji sama zajistit, zanedbání osobní hygieny velmi malého dítěte, nezajištění náležité lékařské péče, neprojevování citové náklonnosti atp.

Pachatelem tohoto trestného činu mohou být nejen rodiče, partneři rodičů, prarodiče a jiné blízké osoby, ale také třeba učitelé, vychovatelé nebo trenéři. Tito se mohou dopustit týrání opět nejen fyzickým napadením dítěte, ale i jejich urážkami, ponižováním, křičením na ně, zavíráním za trest do skříně, nechávání dítěte delší dobu klečet s předpaženými pažemi atp.

Přísněji trestané je týrání, v důsledku kterého dojde k těžkému ublížení na zdraví týrané osoby, jestliže se pachatel dopouští týrání vůči více osobám nebo po delší dobu.

Týrané osoby mohou v důsledku týrání utrpět psychickou újmu, která může vést ke změnám chování, narušení sociálních vztahů, snížení sebevědomí, sebepoškozování, mohou se u nich dokonce rozvinout duševní poruchy. Týrání také může mít výrazný negativní vliv na další život jeho obětí.

Každý, kdo se dozví, že byl trestný čin týrání svěřené osoby spáchán, je povinen tuto skutečnost oznámit policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci, v opačném případě se sám dopustí neoznámení trestného činu.

Mgr. Michaela Tarjanová, Nadační fond Paragraf

POHLED ODBORNÍKA: 

Týrání dětí je v mnoha případech velmi obtížné dokázat Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí je velmi rozšířeným jevem.
Pro veřejnost je často nepochopitelným faktem, že v drtivé většině případů dětem ubližují jejich nejbližší. Na dětskou psychiku má týrání ničivý dopad.
U nejmenších dětí se projevuje zaostáváním ve vývoji myšlení a řeči. Později dochází k oploštění emotivity a citové deprivaci.
Následky jsou mnohdy celoživotní a mají tendenci se přenášet na další generace. Mezi týrání dětí se řadí také velmi rozšířené domácí násilí, kdy děti jsou nuceny sledovat, jak je soustavně ubližováno jejich nejbližší vztahové osobě, nejčastěji matce, či starším sourozencům, kteří mají tendence týranou osobu chránit.
Týrání dětí je v mnoha případech obtížné prokázat. Důležitá je proto spolupráce mezi sociálními pracovníky, lékaři, učiteli a dalšími zainteresovanými odborníky.

PhDr. Petr Štěpaník, psycholog, soudní znalec

Ochranu před domácím násilím upravuje zejména:
- Listina základních práv a svobod
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Týrané osoby se mohou obrátit:
Policie ČR, OSPOD nebo Bílý kruh bezpečí.

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100