V dnešní době vznikají smíšená manželství mezi občany dvou rozdílných států častěji, svůj podíl na tom nesou volný pohyb osob a migrace populace, ale také možnost práce v zahraničí. Rodinné svazky jsou náchylné ke vzniku konfliktů a v centru dění se ocitá i dítě, které neshodami rodičů trpí nejvíce. Musíme si uvědomit, že dítě je vzhledem k nízkému věku citlivým jedincem, který je ohrožen traumatizací z těchto situací. V řadě případů mohou tyto rodinné problémy vyústit až v únos dítěte jedním z rodičů.

Mezinárodním únosem dítěte neboli rodičovským únosem se rozumí protiprávní přemístění či zadržení dítěte z místa jeho obvyklého bydliště, aniž by s tím souhlasil druhý rodič, kterému svědčí právo péče o toto dítě. Nejenže tímto činem dochází k zásahu do práv druhého rodiče, ale i do práv dítěte.

Obvyklým bydlištěm bývá označováno místo, na kterém se rodiče dohodli jako na místě, kde dítě bude žít. Jedná se o místo, kde dítě fakticky žije po určitou dobu, kde navštěvuje školu, má určité sociální vazby a vytvořené zázemí. Za mezinárodní únos dítěte je považováno také zadržení dítěte v zahraničí po delší dobu, než ke které dal rodič předem souhlas.

Doporučuje se při cestování s dítětem do zahraničí vyžádat si od druhého rodiče souhlas, ideálně v písemné formě, aby bylo možno existenci souhlasu prokázat. Na oficiálních stránkách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí jsou k dispozici ke stažení vzorové formuláře. Rovněž musíme mít na paměti, že ač v České republice není „rodičovský únos“ trestným činem, v některých státech je situace jiná (Rakousko, USA aj.).

Úkolem řízení o navrácení dítěte není posouzení, který z rodičů bude o dítě pečovat do budoucna, ale pouze navrácení dítěte a obnovení stavu, který panoval před únosem. Určitě bych doporučila rodičům, kteří se ocitnou v této situaci, obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který má sídlo v Brně, jenž může být velmi nápomocen k řešení dané situace, a urychlit tak proces návratu k původnímu stavu, který panoval před únosem.

Petra Kostková, Nadační fond Paragraf

POHLED ODBORNÍKA: 

Únosy dětí jsou stále častější…

S problematikou únosu dítěte se v poslední době setkáváme poměrně často, protože i my žijeme v multikulturní společnosti, a dochází tedy k tomu, že děti mají spolu partneři z různých zemí.

Na počátku nejsou žádné problémy, partneři jsou zamilovaní, na všem se dohodnou. Ale jakmile se objeví vztahové problémy, případně partnerská krize, může některý z dvojice řešit problém tím, že opouští partnera.

Většinou to bývají matky, které se provdaly do cizích zemí a v krizové situaci se rozhodnou, že se vrátí do země, odkud pochází. Mnohdy neznají zákony země, kde žijí a nemusí si proto ani uvědomit, že jestliže se s dítětem vrátí do České republiky bez souhlasu otce dítěte, je to dle zákonů dané země únos. Vůbec už v partnerské krizi nemyslí na to, že dítě má obvykle citovou vazbu k oběma rodičům a ony tímto svým krokem připraví dítě o druhého rodiče. Navíc dítě často bývá vázáno i na prostředí, ve kterém dosud vyrůstalo, má vztahy k širší rodině i k vrstevníkům, ale při řešení partnerských konfliktů bývají rodiče často bezohlední k prožívání dítěte, i když mohou deklarovat, že takto činí v zájmu dítěte. Setkala jsem se i se situacemi, že muži z jiného sociokulturního prostředí žijí s matkami svých dětí v České republice, ale pak zde již nechtějí být, a tak odcestují i s dítětem do své země a matka dítě už nikdy nespatří.

PhDr. Ludmila Mrkvicová, klinický psycholog

Právní úprava: Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí www.umpod.cz

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100