Mnoho z nás vidí dnešního seniora jako aktivního člověka s téměř neomezenými možnostmi, které mu poskytuje jeho čas.

Jenomže mezi námi žijí i senioři, kteří jsou často odkázáni na pomoc svých nejbližších, kteří však závislosti seniora zneužívají do té míry, že hovoříme o domácím násilí. Domácí násilí je velmi citlivým tématem, protože se většinou odehrává za zavřenými dveřmi a mezi nejbližšími členy rodiny. Z toho také plyne i obvyklá tendence seniora takové chování a jednání násilníka omlouvat či chybu hledat u sebe jako selhání své vlastní výchovy. Senioři jsou také často na pomoci blízkých osob závislí a bojí se, že pokud by nějakým způsobem eskalovali svůj problém na veřejnosti, tak přijdou nejen o podporu, ale hlavně blízkost svých blízkých a tato situace je pro ně natolik nepředstavitelná, že raději domácí násilí trpí. Jenomže právě toho násilníci využívají. Statistiky hovoří, že až 20 % lidí nad 60 let má zkušenosti s týráním.

JAK ROZPOZNAT DOMÁCÍ NÁSILÍ?

Mezi nejčastější formy domácího násilí můžeme zařadit fyzické násilí, které většinou zanechává viditelné stopy jako podlitiny, popáleniny, zlomeniny, stopy po provazech na zápěstí, různé škrábance nebo třeba rozbité brýle. Někdy může vést toto násilí k trvalým následkům nebo i smrti. Bohužel se takové oběti často za chování svých blízkých stydí a pro svá zranění si vymýšlí různé historky o tom, jak k tomuto zranění přišli. Fyzické násilí může, ale nemusí být doprovázeno i násilím psychickým. Odhaluje se velmi složitě, protože není na první pohled viditelné.

Typickými projevy ze strany násilníka jsou nadávky, ponižování, zesměšňování nebo urážení. Pomoci odhalit tento druh násilí mohou zaznamenané změny v chování seniora. Většinou je tento člověk nekomunikativní, uzavřený, bojí se, vyhýbá se sociálním kontaktům, odmítá návštěvy, což předtím nedělal. Dlouhodobě týraní senioři mívají i sebevražedné myšlenky. Někdy je používáno i násilí emocionální, kdy se např. ubližuje zvířeti, ke kterému je týraný citově vázán. Je-li člověku bráněno disponovat se svými finančními prostředky, tak hovoříme o ekonomickém násilí. Vedle těchto druhů násilí je nutno zařadit i zanedbávání, kdy je senioru bráněno či je mu ztěžován přístup ke zdravotní péči, jídlu nebo energiím (topení, elektřina), nebo o něj není řádně pečováno. Někdy je zanedbávání vědomé, s cílem senioru ublížit, jindy jde o zanedbávání nevědomé, kdy si takovýto násilník rizika svého chování či přehlížení neuvědomuje. O tom, že je starý člověk zanedbáván, svědčí například to, že je špatně živen, není umytý, neužívá předepsané léky. Dokonce i u seniorů může dojít k násilí sexuálnímu.

U domácího násilí jsou jasně rozděleny role. Je jasné, kdo je násilník a kdo oběť. Pokud se osoby vzájemně napadají, tudíž se jejich role střídají, o domácí násilí nejde.

KDO BÝVÁ NÁSILNÍKEM?

Násilník může být partner, děti či vnuci seniora, příbuzný, přítel, soused, ale někdy to může být i člověk, který se má o něj starat. Existují i případy, kdy k násilí dochází přímo v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech důchodců či domech s pečovatelskou službou. U finančního násilí bývá největší procento násilníků z řad blízkých příbuzných, kteří jsou nezaměstnaní.

Ing. Mgr. Marcela Kubalová, Nadační fond Paragraf

SLOVO PREVENTISTY

Jak bylo napsáno v předchozím textu, je domácí násilí charakteristické tím, že probíhá v soukromí, útoky (nejen fyzické) se opakují a jejich síla nabývá na intenzitě. Oběť bývá agresorem manipulována, takže má dojem, že si vše zaslouží.

Nejen tato manipulace, ale také strach a stud stojí za vysokou latentností tohoto druhu kriminality. A vůbec nezáleží na pohlaví nebo věku týraného. Vždyť kdo by chtěl přiznat selhání v rodině, ve vztahu, zvlášť pokud se jedná o rodiče a jím vychované dítě. Když už fyzické násilí dojde tak daleko, že oběť vyhledá lékařské ošetření, svá zranění přisuzuje jiným příčinám.

Je nám zřejmé, že postavení oběti domácího násilí je velice složité, ale apelujeme na možné oběti. Nenechte situaci dojít tak daleko, až vám půjde o život. Vyzýváme také další příbuzné, kamarády, sousedy, aby se při podezření, že by v jejich okolí mohlo docházet k systematickému týrání v rodině, obrátili na policii.

Již několik let dává zákon pravomoc vykázat násilníka ze společného obydlí, ale o tom více příště.

por. Mgr. Daniela Vlčková, oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100