V minulém díle jsme vysvětlili pojem domácího násilí a jak je rozpoznat. Dnes se zaměříme na jeho prevenci a kroky, které byste měli podniknout, pokud jste se již stali jeho obětí.

JAK NÁSILÍ PŘEDCHÁZET?

Udržujte kontakty se svými přáteli a dobré vztahy se svými sousedy. Neuzavírejte se. Využijte možnosti namontovat si na vstupní dveře panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek. Nikdy nepouštějte do bytu lidi, které neznáte, ať již vypadají sebedůvěryhodněji.

Seriál Pomáháme vám znát právo vychází pravidelně každý týden v úterní ptištěné příloze Moravskoslezského deníku Ostravský týden.

CO KDYŽ JSEM TÝRÁN?

Problém řešte co nejdříve, nečekejte, že se to zlepší. Jakmile násilník zjistí, že se nebráníte, svého chování nezanechá, a dokonce své násilí může i stupňovat. Překonejte pocit strachu, studu či viny. Vinni nejste vy, ale násilník. Nebojte se obrátit na odborníky, svěřte se osobě, které důvěřujete. Zavolejte na linku 800 157 157, kterou provozuje občanské sdružení Život 90, nebo na Bílý kruh bezpečí 116 006, kde jsou vyškolení konzultanti pro telefonickou krizovou intervenci. Pokud jste ohroženi na životě, zavolejte rovnou Policii ČR na bezplatnou linku 158.

A CO NA TO ZÁKON?

V zákoně můžeme nalézt dva typy trestné činnosti vztahující se k domácímu násilí a týrání. Jde o týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. I když charakteristickým znakem domácího násilí bývá jeho opakovanost a dlouhodobost, nemusí to být pravidlem. Krátkodobost bývá vyvážena vyšší intenzitou. U týrané osoby nemusí dojít ani k následkům na zdraví, ale stačí, když takové jednání senior považuje za těžké příkoří.

Považujeme za důležité upozornit i na skutečnost, že jde o trestné činy, na které se váže oznamovací povinnost, což znamená, že pokud se kdokoliv hodnověrným způsobem dozví, že byly tyto trestné činy spáchány, je povinen to ohlásit policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci.

Jste-li senior a je na vás pácháno násilí, patříte mezi zvlášť zranitelné oběti a máte právo na bezplatné poskytnutí odborné pomoci, právo na to, aby vás vyslýchala vyškolená osoba a abyste se nesetkali u výslechu s pachatelem. Situaci můžete vyřešit i tak, že domácnost opustíte a budete ji řešit za pomoci odborníků z linky důvěry, intervenčních center, u sociálních pracovníků, na obecním úřadě a podobně. Pokud máte možnost, odejděte do bezpečí k jiným příbuzným, přátelům či do krizového centra.

Policie může okamžitě použít institutu vykázání násilníka ze společného obydlí a o zákazu navazování kontaktu a styku se seniorem.

Ing. Mgr. Marcela Kubalová, Nadační fond Paragraf

SLOVO PREVENTISTY

Minule vám bylo slíbeno vysvětlení institutu vykázání ze společného obydlí. Již dvanáct let má policie v případech skutků se znaky domácího násilí oprávnění vykázat násilníka ze společného obydlí. Jedná se o preventivní opatření, které v prvé řadě chrání ohroženou osobu bez ohledu na trestněprávní kvalifikaci.

Policie vykazuje na deset dnů a tuto dobu nelze zkrátit ani na žádost ohrožené osoby. Vykázaný nesmí vstupovat do vymezeného prostoru (bytu, domu, zahrady), nesmí kontaktovat ohroženou osobu, musí odevzdat všechny klíče od společného obydlí. Za přítomnosti policie si s sebou může vzít osobní věci, doklady, cennosti nebo věci nezbytné pro podnikání. Náklady na náhradní bydlení v době trvání vykázání jsou plně na „bedrech“ agresora. Do tří dnů od vydání rozhodnutí o vykázání také policie zkontroluje, zda vykázaná osoba rozhodnutí respektuje.

Rozhodnutím soudu, který na základě podnětu vydá předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí, lze lhůtu prodloužit o jeden měsíc, případně až na půl roku. Zde byly stručně popsány možnosti, kterými zákon umožňuje chránit ohrožené osoby. Navíc na Ostravsku již více než deset let funguje tým policistů, kteří se mimo běžnou činnost vyplývající z působnosti obvodních oddělení specializují na řešení domácího násilí. Jejich služby jsou nastaveny tak, aby byli k dispozici 24 hodin denně.

Pro osoby ohrožené domácím násilím jsou také určeny poradenské místnosti. První, a to také v rámci Policie České republiky, byla zřízená v roce 2014 na obvodním oddělení Ostrava-střed. Posléze vznikaly další. Místnosti jsou vybaveny tak, aby evokovaly „civilní“ prostředí, a tím co nejvíce napomohly k navázání kontaktu mezi ohroženou osobou a policistou.

por. Mgr. Daniela Vlčková, oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100