I cyklista je při jízdě po komunikaci účastníkem silničního provozu se všemi důsledky, které z toho pro něj vyplývají.

Stejně jako řidič automobilu může být pokutován za požití alkoholického nápoje nebo návykových látek před jízdou, za tento prohřešek sice nemůže být cyklistovi odebrán řidičský průkaz ani odečteny body v bodovém systému, uložená sankce však může dosáhnout až výše 50 tisíc korun. V krajním případě může být podnapilý cyklista, stejně jako řidič automobilu, prověřován i pro podezření ze spáchání trestného činu. Cyklista mladší 18 let je povinen mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu, zletilé osoby tuto povinnost nemají, rozhodně však lze doporučit její dobrovolné dodržování. V případě snížené viditelnosti má cyklista povinnost pohybovat se po pozemních komunikacích pouze za použití zákonem předepsaného předního i zadního osvětlení, kolo také musí vždy mít v technicky vyhovujícím stavu. Ačkoliv je zákon nepředepisuje, vždy je vhodné používat výrazné oblečení a reflexní prvky.

Cyklista je mezi motorovými vozidly zranitelný a tomu odpovídá i statistika dopravních nehod. Jen v roce 2018 bylo v celé ČR při dopravních nehodách usmrceno 38 cyklistů, zraněny pak byly tisíce. Stačí tak skutečně málo, aby se z projížďky stala tragédie a z cyklisty oběť trestného činu.

Cyklista sražený řidičem má nárok na náhradu škody na majetku i újmy na zdraví ze strany viníka dopravní nehody, respektive z jeho povinného ručení. Pokud řidič z místa nehody ujede a nepodaří se jej vypátrat, je možné náhradu škody požadovat po České kanceláři pojistitelů, která má pro tyto případy zřízen speciální fond. Plnění z něj může cyklista získat v případě, že mu byla způsobena závažná újma na zdraví a zároveň věcná škoda přesahující hodnotu 10 tisíc korun.

V prvé řadě je však třeba situaci řešit stejně jako jakoukoliv jinou dopravní nehodu: sepsat s řidičem protokol, při větší škodě přivolat policii. Vzít si kontakt na řidiče i případné svědky a místo nehody i veškeré škody na majetku co nejdříve nafotit nebo jinak zdokumentovat. Pak už celou věc můžete řešit přímo s pojišťovnou, u které má viník sjednáno povinné ručení.

V případě, že by bylo jednání řidiče kvalifikováno jako trestný čin, je třeba, aby poškozený cyklista veškeré své nároky co nejdříve vyčíslil a nahlásil Policii ČR a aktivně se zajímal o průběh trestního řízení. Jen tak vám v něm budou moci být přiznány a škoda uhrazena.

Výrazně horší situace pro cyklistu nastává v případě, že dopravní nehodu sám zaviní. I k tomu stačí málo chvilková nepozornost, nedání přednosti nebo třeba nedostatečná signalizace změny směru jízdy či jiné porušení povinností cyklisty jako účastníka silničního provozu. Cyklista však na rozdíl od řidiče motorového vozidla nemá povinné ručení, díky kterému by za něj vzniklou škodu uhradila pojišťovna. Pokud si tak z vlastní iniciativy nesjednal obecné pojištění odpovědnosti, může mu vzniknout povinnost uhradit škodu na vozidle, kterou nikdo jiný krýt nebude, a to i v případě, že z nehody sám vyšel se zraněním nebo věcnou škodou. Zavinění ze strany cyklistů přitom bývá časté, opatrnosti při jízdě na kole proto není nikdy dost.

Mgr. Zuzana Zádrapová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100