V minulém díle jsme se dozvěděli, že dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Dnes se zaměříme na to, jak správně postupovat, pokud jste se stali účastníky dopravní nehody.

Nejdříve myslíme na zdraví a životy lidí. Nejste-li sami při dopravní nehodě vážně zraněni a jste schopni reagovat, zapněte varovná světla, oblékněte si výstražnou vestu a vyznačte místo nehody výstražným trojúhelníkem. To vše slouží k zabránění dalším, řetězovým nehodám, ale také k vaší osobní bezpečnosti.

PRVNÍ KROKY

Jsou-li na místě zranění, poskytněte jim první pomoc a zavolejte záchrannou službu číslo 155 nebo 112. Operátorovi sdělte místo nehody, počet zraněných, počet havarovaných vozidel a popřípadě i skutečnost, že z vozidla uniká nějaká kapalina. Vidíte-li kouř či slyšíte jiskření, raději se k místu nehody nepřibližujte a vyčkejte příjezdu hasičů.

Při autohavárii je riziko poranění páteře, proto byste neměli zbytečně zraněné vyprošťovat. Jestliže člověk dýchá, je při vědomí, je lepší ho v autě ponechat, pokud nehrozí další nebezpečí.

Pokud byste záchrannou službu nezavolali, první pomoc neposkytli, či dokonce z místa nehody ujeli, můžete být trestně stíháni. Nepožívejte alkohol ani žádné jiné návykové látky, nepřemísťujte vozidla, pořiďte si fotodokumentaci a zajistěte svědky.

Jako účastníci dopravní nehody jste povinni učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jste oprávněni zastavovat jiná vozidla.

KDY VOLAT POLICII?
Policii jste povinni volat vždy, pokud:
• došlo při nehodě k usmrcení nebo ke zranění
• byla-li způsobena hmotná škody převyšující částku 100 tisíc korun na vozidle nebo přepravovaném nákladu
• byla způsobena škoda na majetku třetí osoby
• jste při nehodě poškodili nebo zničili příslušenství pozemní komunikace (svodidla, dopravní značky, tramvajový ostrůvek atp.)
• se nemůžete dohodnout na zavinění
• nemůžete sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

KONTAKTUJTE POJIŠŤOVNU

Pokud nemáte povinnost volat policii, jste oprávněni řešit situaci sami přímo na místě dopravní nehody. Sepište záznam o dopravní nehodě. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky.

Lze doporučit, abyste s sebou ve vozidle měli formulář o záznamu o dopravní nehodě. Existuje i tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě, který je k dispozici v pojišťovnách nebo na internetových stránkách ministerstva dopravy.

Tento formulář je navržen tak, aby účastníci neopomněli v záznamu uvést důležité skutečnosti stanovené zákonem, jako je určení místa a času dopravní nehody, identifikaci účastníků dopravní nehody a jejich vozidel, příčiny vzniku dopravní nehody, průběh dopravní nehody a její následky. Pokud takový formulář nemáte u sebe, napište si vše třeba na papír nebo nafoťte dané doklady mobilním telefonem.

Vždy si od viníka vyžádejte občanský a řidičský průkaz i zelenou kartu. Poznamenejte si jméno, příjmení a bydliště řidiče a vlastníka vozidla, typ a SPZ jeho vozidla, pojišťovnu, kde je viník dopravní nehody pojištěn, zapište si i číslo zelené karty. Pokud vám viník nehody odmítne údaje sdělit, můžete si je sami vyhledat podle SPZ v databázi České kanceláře pojistitelů.

Buďte obezřetní při nabídkách na poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny viníka nehody.

Doporučujeme zavolat své pojišťovně, kde vám asistenční služba poradí, jak správně postupovat, popř. zajistí odtah nepojízdného vozidla. Nejste-li viníkem nehody, bude asistenční služba hrazena z povinného ručení viníka dopravní nehody.

Ing. Mgr. Marcela Kubalová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100