Obětí trestného činu je podle zákona každý člověk, kterému bylo trestným činem ublíženo na zdraví, byla mu způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo se pachatel na jeho úkor obohatil.

Za oběť je člověk považován i v případě, kdy se pachatel o spáchání trestného činu pouze pokusil, a újma tedy skutečně nevznikla.

Pokud pachatel svým jednáním způsobil smrt člověka, za oběti zákon považuje i osoby usmrcenému blízké.

Speciální kategorií obětí jsou zvlášť zranitelné oběti, kterými jsou zejména děti, senioři, handicapovaní, a dále oběti některých trestných činů, které zahrnují nátlak, násilí, rasovou nenávist, sexuální agresi, obchodování s lidmi nebo terorismus.

Každá oběť má právo na právní, psychologickou a jinou pomoc i na přístup k informacím ohledně věci, v níž se obětí stala. Pokud je to nutné, má každá oběť nárok na potřebnou ochranu nejen vůči pachateli, ale i vzhledem k tomu, aby jí v trestním řízení nevznikla další újma. V určitých případech má oběť nárok i na peněžitou pomoc státu.

Zvláště zranitelným obětem poskytuje zákon zvýšenou ochranu a také na odbornou pomoc bezplatně.

V trestním řízení proti pachateli má oběť postavení poškozeného, může své zájmy hájit sama nebo se nechat zastoupit zmocněncem, kterým bude obvykle advokát. Postavení některých kategorií obětí je posíleno tím, že po splnění zákonných podmínek mají nárok na to, aby za ně náklady zmocněnce hradil stát.

Oběť má právo své nároky na náhradu újmy uplatnit i v trestním řízení, musí se však do něj tzv. připojit, a to nejpozději do chvíle, kdy soud zahájí dokazování. Pak má oběť právo, aby soud rozhodl o jejím nároku na náhradu újmy a v případě odsouzení pachatele tomuto uložil povinnost oběti újmu uhradit.

Každá oběť má nárok na to, aby jí pachatel nahradil trestným činem způsobenou újmu nebo vydal či nahradil to, o co se na úkor oběti obohatil.

Mgr. Zuzana Zádrapová, Nadační fond Paragraf

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100