V minulém dílu našeho seriálu jsme psali o změnách, které do institutu oddlužení přinesla letošní novela insolvenčního zákona, a o tom, za jakých podmínek je možné do oddlužení vstoupit.

Pokud tyto podmínky dlužník splní a soud mu oddlužení přizná, co se děje dál?

Rozhodnutím soudu o úpadku nastávají účinky s tímto rozhodnutím spojené. Přerušují se soudní a rozhodčí řízení týkající se majetku dlužníka, a nová řízení nemohou být do ukončení insolvence zahájena, nelze nařídit ani zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci. Je však třeba mít na paměti, že pokud by bylo oddlužení následně zrušeno, tato řízení se znovu rozběhnou.

Dlužníkovi je v rozhodnutí o úpadku uložena povinnost ihned začít splácet odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, který je mu přidělen, což je v případě jednotlivce 1 089 korun, v případě manželů 1 634 Kč. Věřitele soud vyzve, aby v dvouměsíční lhůtě přihlásili své pohledávky. Poté, co lhůta uplyne, veškeré pohledávky jsou přihlášeny a zároveň není rozhodnuto tak, že oddlužení bude probíhat pouze zpeněžením majetkové podstaty, stanoví soud splátkový kalendář, podle nějž bude následně dlužníkovi prováděna srážka ze mzdy, kterou insolvenční správce rozdělí přihlášeným věřitelům podle výše jejich podílu na celkovém dluhu. Částka, kterou je z příjmu dlužníka možné na pohledávky věřitelů strhávat, se liší podle toho, jestli má dlužník manžela, děti nebo jiné vyživované osoby, podle čehož je vypočítána částka, která musí dlužníkovi každý měsíc zůstat k zajištění životních potřeb jeho rodiny. Mimo splátkový kalendář je dlužník navíc povinen vedle výdajů a odměny insolvenčního správce v plné výši hradit povinné platby státu (daně, pojistné na sociální zabezpečení nebo veřejné zdravotní pojištění a podobně), výživné ze zákona nebo například náhradu škody na zdraví.

Po dobu trvání oddlužení si dlužník musí svědomitě plnit své povinnosti. Tou hlavní je vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, a pokud to není možné, alespoň o ni usilovat. Pokud dlužník v průběhu oddlužení zaměstnání ztratí, není to automaticky důvod k jeho zrušení. Je ale třeba dělat vše pro to, aby byl ztracený příjem nahrazen novým, neodmítat nabídky práce ani jiného příjmu. Pokud by dlužník v průběhu oddlužení získal finance nebo hodnotný majetek darem nebo dědictvím, je povinen tuto skutečnost sdělit insolvenčnímu správci a vydat majetek ke zpeněžení nebo rozdělení věřitelům. Pokud má dlužník i jiné příjmy než ze zaměstnání, ani tuto skutečnost nesmí insolvenčnímu správci zatajit. Každý půlrok je třeba podat přehled svých příjmů za uplynulé období a ihned nahlásit každou změnu zaměstnání, bydliště nebo jiných důležitých skutečností.

Nepřekonatelnou překážkou nemusí být v oddlužení ani dlouhodobá pracovní neschopnost. I z dávek nemocenského se strhávají srážky na splátkový kalendář, i když nižší. Díky tomu, že nově již není nutné splatit ani 30 procent pohledávek, může soud rozhodnout o úspěchu oddlužení a přiznat osvobození od zbylých dluhů i v případě, že dlužník z důvodu nemoci splatil výrazně méně, než měl.

Na konci oddlužení tedy soud rozhodne o tom, zda bylo oddlužení splněno. Toto rozhodnutí je možné v několika případech, a to pokud dlužník splatil věřitelům 100 % pohledávek, 60 % pohledávek za dobu tří let nebo 30 % pohledávek za dobu pěti let. Pokud se dlužníkovi za pět let nepodařilo splatit ani 30 % pohledávek, soud může i tak rozhodnout o tom, že oddlužení bylo splněno, pokud je přesvědčen o tom, že si dlužník celých pět let plnil své povinnosti a vynaložil ke splacení dluhů veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat. Pokud je oddlužení splněno, zpravidla je dlužník zároveň zproštěn povinnosti platit zbývající dluhy. Je však třeba mít na paměti, že toto zproštění se netýká například výživného, náhrady škody na zdraví, peněžitého trestu uloženého v trestním řízení a zejména pohledávek, které vznikly až po rozhodnutí o úpadku.

Mgr. Zuzana Zádrapová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100