Od června letošního roku je účinná novela insolvenčního zákona, díky které se svých závazků prostřednictvím oddlužení může zbavit širší okruh dlužníků.

Novela totiž zrušila povinnost uhradit v oddlužení minimálně 30 % pohledávek, a navíc umožnila za určitých podmínek oddlužení i osobám, které mají dluhy z podnikání. To vše by mělo pomoci snížit počet občanů v dluhové pasti.

Základní podmínky pro vstup do oddlužení zůstávají stejné. Dlužník musí být v úpadku, což je dáno, pokud má dluhy u více věřitelů alespoň 30 dní po splatnosti, přičemž není schopen tyto dluhy splácet. Oddlužení tedy nepřichází v úvahu, jestliže máte pouze jeden dluh, a to ani pokud byste přestali být schopni jej splácet. Stejně tak není oddlužení možné, když jste v prodlení s placením svých závazků v délce pouze několika dní.

Pokud jsou zadluženi manželé, a dluhy přitom nepocházejí z doby před manželstvím, je nanejvýš vhodné, aby oddlužení podstoupili společně. V opačném případě je zde riziko, že obtíže neskončí ani úspěšným oddlužením, protože majetek ve společném jmění manželů bude postižen dluhy, vedenými na druhého manžela.

Návrh na povolení oddlužení si nově dlužník nemůže podat sám, pokud tedy nemá právnické nebo ekonomické vzdělání ukončené magisterským titulem, nebo zkoušku insolvenčního správce. Návrh na povolení oddlužení může za dlužníka podat pouze advokát, notář, exekutor (pokud proti dlužníkovi aktuálně nevede exekuční řízení), insolvenční správce nebo tzv. akreditovaná osoba. Odměna za sepis a podání návrhu je pevně stanovena zákonem a hradí se až v insolvenčním řízení po schválení oddlužení. Nabídky oddlužovacích společností a jiných subjektů, které návrhy na oddlužení připravují za ceny přesahující zákonem stanovenou odměnu, jsou protiprávní a je vhodné se jim v každém případě vyhnout.

Pro úspěch návrhu na oddlužení je v prvé řadě nutné, aby byl dlužník schopen každý měsíc splácet alespoň odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, což je v případě jednotlivce 1 089 Kč, v případě manželů 1 634 Kč, zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům a k tomu ještě v plné výši pohledávky na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele návrhu. Dlužník tedy musí mít dostatečný příjem, aby z něj bylo možné po odečtení nezabavitelné částky strhávat alespoň tolik. Není přitom nezbytně nutné, aby byl zaměstnán na hlavní pracovní poměr, zdroj jeho příjmů může být různý. Pokud měsíčně získává dostatečnou částku, je nerozhodné, jestli peníze pochází z dohody o provedení práce, invalidního či starobního důchodu, nebo například rodičovského příspěvku. Pokud dlužník nemá pravidelný příjem v dostatečné výši, poslední možností je domluvit se s příbuzným nebo přítelem na podpisu smlouvy, na základě které bude dlužníkovi tato osoba každý měsíc doplácet částku, která mu chybí do minimální splátky.

K tomu, aby soud oddlužení povolil, je dále nutné, aby podáním návrhu nebyl sledován nepoctivý záměr, a aby dlužník neměl tzv. kvalifikovanou insolvenční historii. Pokud v posledních deseti letech úspěšně prošel oddlužením, v posledních pěti letech byl jeho návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr nebo v posledních třech měsících vzal svůj návrh na oddlužení zpět, povoleno mu nebude.

Oddlužení může být realizováno dvěma způsoby, a to plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, nebo pouhým zpeněžením majetkové podstaty. O způsobu oddlužení nerozhoduje dlužník ani soud, ale věřitelé, kteří do insolvenčního řízení přihlásili své pohledávky. Majetková podstata zahrnuje veškerý movitý i nemovitý majetek dlužníka a jeho prodej je tedy nově povinnou součástí každého oddlužení. To ale samozřejmě neznamená, že dlužníkovi bude prodán veškerý majetek. Zákon zakazuje prodej tzv. obvyklého vybavení domácnosti, pokud jeho hodnota zásadně nepřevyšuje obvyklou cenu, věcí osobní potřeby a podobně. Předpokládaná cena prodávané věci musí být kromě toho dostatečně vysoká na to, aby z ní insolvenční správce mohl zaplatit nejen náklady na prodej a svou odměnu, ale také poslat peníze věřitelům.

Mgr. Zuzana Zádrapová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100