Senioři bývají různými podvodníky a zloději považováni za snadné oběti, neboť nejen že mnohdy otevírají dveře neznámým osobám, ale velmi často je také dobrovolně pouští do svých obydlí.

Na úvod je nezbytné vymezit, co je myšleno pod pojmem „porušování domovní svobody.“ Za porušování domovní svobody, za něž lze vyvodit trestněprávní následky, je považována situace, kdy pachatel vnikne do obydlí jiného (asi nejčastěji vloupáním) nebo v tomto obydlí neoprávněně, to je bez souhlasu vlastníka, nájemce nebo jiné oprávněné osoby, setrvá.

Za obydlí je v tomto kontextu považován nejen byt nebo dům, ale i jiné prostory, kde má člověk svou domácnost a své osobní věci. Proto se může pachatel dopustit porušování domovní svobody například i při vniknutí do zahradní chatky, sklepní kóje nebo i do hotelového pokoje.

V případě seniorů bývá porušování domovní svobody většinou přidruženým trestným činem k jinému, nejčastěji majetkovému trestnému činu, nebo k jinému jednání, které společnost obecně nepovažuje za zcela korektní.

Vyšší důvěřivost a neopatrnost starších lidí z nich dělá „snadné cíle.“ Vedle nejčastější formy spáchání tohoto trestného činu při vloupání zloděje do cizího obydlí za účelem odcizení finančního hotovosti a cenností, bývá v případě starších lidí tento trestný čin spáchán také v souvislosti s tzv. podomním prodejem nebo při různých podvodech.

K porušování domovní svobody může dojít také při využívání nekalých obchodních praktik. Osoba, která zazvoní u domovních dveří seniora s úmyslem uzavřít s ním smlouvu (ať již výhodnou nebo pro seniora zjevně nevýhodnou) a nechá se jím pozvat domů, může využívat jako formu nátlaku i to, že odmítne opustit obydlí do doby, dokud s ní senior neuzavře smlouvu. Nejenže, že tak seniorovi vznikne právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, neboť byla smlouva uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory, nebo možnost domáhat se neplatnosti uzavřené smlouvy, ale za takové jednání může obchodníkovi hrozit i trestní sankce za vydírání a porušování domovní svobody.

Není také zcela neobvyklé, aby pachatelů bylo více. Jeden z nich odláká pozornost seniora, zatímco druhý vnikne do jeho domu, bytu či jiných prostor a odcizí hotovost nebo jiné hodnotné věci. Příkladem pak může případ, kdy ženě vstoupila na zahradu starší paní a požádala ji o načerpání vody ze zahradní hadice. V tu chvíli využil její společník situace, vnikl nestřeženě do domu seniorky a odcizil jí z trezoru finanční hotovost.

Prevencí je zejména neotevírat dveře cizím osobám, dbát zvýšené opatrnosti a rozhodně pak nepouštět cizí osoby do svého bytu nebo domu, neboť zejména v případě seniorů platí pořekadlo „příležitost dělá zloděje.“

Mgr. Michaela Tarjanová, Nadační fond Paragraf

SLOVO PREVENTISTY

Senioři bývají různými podvodníky a zloději považováni za snadné oběti, neboť nejen že mnohdy otevírají dveře neznámým osobám, ale velmi často je také dobrovolně pouští do svých obydlí.

Na úvod je nezbytné vymezit, co je myšleno pod pojmem „porušování domovní svobody.“ Za porušování domovní svobody, za něž lze vyvodit trestněprávní následky, je považována situace, kdy pachatel vnikne do obydlí jiného (asi nejčastěji vloupáním) nebo v tomto obydlí neoprávněně, to je bez souhlasu vlastníka, nájemce nebo jiné oprávněné osoby, setrvá.

Za obydlí je v tomto kontextu považován nejen byt nebo dům, ale i jiné prostory, kde má člověk svou domácnost a své osobní věci. Proto se může pachatel dopustit porušování domovní svobody například i při vniknutí do zahradní chatky, sklepní kóje nebo i do hotelového pokoje.

V případě seniorů bývá porušování domovní svobody většinou přidruženým trestným činem k jinému, nejčastěji majetkovému trestnému činu, nebo k jinému jednání, které společnost obecně nepovažuje za zcela korektní.

Vyšší důvěřivost a neopatrnost starších lidí z nich dělá „snadné cíle.“ Vedle nejčastější formy spáchání tohoto trestného činu při vloupání zloděje do cizího obydlí za účelem odcizení finančního hotovosti a cenností, bývá v případě starších lidí tento trestný čin spáchán také v souvislosti s tzv. podomním prodejem nebo při různých podvodech.

K porušování domovní svobody může dojít také při využívání nekalých obchodních praktik. Osoba, která zazvoní u domovních dveří seniora s úmyslem uzavřít s ním smlouvu (ať již výhodnou nebo pro seniora zjevně nevýhodnou) a nechá se jím pozvat domů, může využívat jako formu nátlaku i to, že odmítne opustit obydlí do doby, dokud s ní senior neuzavře smlouvu. Nejenže, že tak seniorovi vznikne právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, neboť byla smlouva uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory, nebo možnost domáhat se neplatnosti uzavřené smlouvy, ale za takové jednání může obchodníkovi hrozit i trestní sankce za vydírání a porušování domovní svobody.

Není také zcela neobvyklé, aby pachatelů bylo více. Jeden z nich odláká pozornost seniora, zatímco druhý vnikne do jeho domu, bytu či jiných prostor a odcizí hotovost nebo jiné hodnotné věci. Příkladem pak může případ, kdy ženě vstoupila na zahradu starší paní a požádala ji o načerpání vody ze zahradní hadice. V tu chvíli využil její společník situace, vnikl nestřeženě do domu seniorky a odcizil jí z trezoru finanční hotovost.

Prevencí je zejména neotevírat dveře cizím osobám, dbát zvýšené opatrnosti a rozhodně pak nepouštět cizí osoby do svého bytu nebo domu, neboť zejména v případě seniorů platí pořekadlo „příležitost dělá zloděje.“

por. Mgr. Daniela Vlčková, oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100