Správný postup při dopravní nehodě či jiné situaci, kdy je osoba ohrožena na životě, může být v mnoha případech klíčový pro záchranu lidského života.

Je důležité mít na paměti, že poskytováním první pomoci bychom nikdy neměli ohrozit svou osobu na životě nebo se vystavit nebezpečí. V případě tepenného krvácení je prioritou jeho zastavení, neboť při tomto druhu krvácení může postižená osoba během krátké doby zemřít. Prvními kroky, které musíme učinit, jsou zprůchodnění dýchacích cest k tomu slouží tzv. trojitý manévr (mírný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti a otevření úst), zastavení krvácení a přivolání záchranné služby a to na lince 155 nebo 112. Následně bychom měli vyhodnotit situaci z hlediska bezpečnosti a eliminovat případná rizika, v neposlední řadě zhodnotit stav postižené osoby, od toho se bude odvíjet forma poskytování první pomoci.

Dopravní nehody a jiné krizové situace nepochybně negativně ovlivňují náš psychický stav, úsudek a chování. Mnohdy nastává situace, že jednotky záchranné služby dorazí na místo nehody, které je ze strany přítomných osob netknuté. Nikdo z účastníků nehody, případně z kolem-jdoucích, neučinil potřebné kroky k zajištění první pomoci postižené osobě pouze přivolali záchrannou službu. Důvodů pro nečinnost ze strany těchto osob může být celá řada neznalost, obavy o svou bezpečnost či o zhoršení stavu postižené osoby svým jednáním. Přitom základními kroky první pomoci, které poskytneme postižené osobě, můžeme zachránit její život.

Pokud u postižené osoby zjistíme tepenné krvácení, je zásadní ošetřit jej jako první (i před přivoláním záchranné služby), a to z toho důvodu, že tepenné krvácení je nejzávažnější stav. Postižená osoba v případě tepenného krvácení ztrácí rychle značné množství krve, což má za následek šokový stav a selhání životních funkcí. Tepenné krvácení rozeznáme od ostatních druhů krvácení tím, že krev má jasně červenou barvu (jedná se o okysličenou krev), která pod tlakem vystřikuje, případně může pouze vytékat, ale je zde vždy viditelná pulzace krve. Tento druh krvácení efektivně zastavíme tlakem na ránu, který musíme na ráně nepřetržitě držet minimálně do příjezdu záchranné služby.

Za situace, že osoba se nachází v bezvědomí (nereaguje na podněty oslovení, zatřesení), ale je u ní zachováno dýchání, je potřeba osobu uvést do tzv. stabilizované polohy. Tím se rozumí přetočení osoby do polohy na bok s mírně zakloněnou hlavou pomocí horní končetiny zafixujeme hlavu do záklonu. Uvedení osoby do této polohy je prevencí vdechnutí zvratků při možném zvracení. U osoby neustále kontrolujeme přítomnost dýchání až do příjezdu záchranné služby.

V případě, že se osoba nachází v bezvědomí a nevykazuje známky dýchání, je nezbytné zahájit resuscitaci. U laické resuscitace dospělé osoby není vyžadováno umělé dýchání (tzv. dýchání z úst do úst) a postačí masáž srdce tedy stlačování hrudníku. Postiženou osobu přetočíme na záda, položíme dlaň jedné ruky do středu hrudní kosti, na hřbet této ruky si položíme druhou ruku a s napnutými lokty stlačujeme hrudník s frekvencí 100 120 stlačení za minutu do hloubky 5 6 cm. Resuscitaci přerušíme, pokud osoba začne reagovat a sama dýchat, v opačném případě nepřerušujeme až do příjezdu záchranné služby, případně do vyčerpání sil zachránců.

Mgr. Petra Kostková

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma 
Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.
Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.
Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.
Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.
Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.
Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

NADAČNÍ FOND PARAGRAF
Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.

Informační web www.nfparagraf.cz
Hlavní témata činnosti: Právo do škol
Pomoc dětem
Pomoc obětem trestných činů
Bezpečnější Ostrava

Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100